pixelg
SA-Q2 - 2019-08-23 - SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (SWISSMED)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q2 - komunikat spółki SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (SWISSMED) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-04-01 do 2019-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-08-23
SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
(pełna nazwa emitenta)
SWISSMEDUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-215Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wileńska44
(ulica)(numer)
058- 524-15-15058 - 524-15-25
(telefon)(fax)
swissmed@swissmed.com.plwww.swissmed.pl
(e-mail)(www)
583-21-06-510191244745
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnychZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30ZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług5 9514 9671 3911 155
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 565395-36692
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 040584-477136
Zysk (strata) netto-2 004254-46859
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-2 004254-46859
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-913-248-213-58
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-277 739-61 800
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-804-1 133-188-263
Przepływy pieniężne netto razem-1 7456 358-4081 478
wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowejSTAN NA DZIEŃ 30-06-2019STAN NA DZIEŃ 31-03-2019STAN NA DZIEŃ 30-06-2019STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
Aktywa razem48 66350 08211 44511 643
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 40739 8219 5039 258
Zobowiązania długoterminowe33 00333 0327 7627 680
Zobowiązania krótkoterminowe7 4046 7891 7411 578
Kapitał własny8 25610 2611 9422 386
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego8 23910 2431 9382 381
Kapitał akcyjny61 18261 18214 38914 224
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,33 -1,35 -0,08 -0,31
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,35 1,68 0,32 0,39
wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnychZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30ZA 1 KWARTAŁ 2019 OKRES OD 2019-04-01 DO 2019-06-30ZA 1 KWARTAŁ 2018 OKRES OD 2018-04-01 DO 2018-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług5 7633 7231 347866
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 023-1 377-470-320
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 309-1 006-537-234
Zysk (strata) netto-2 309-552-537-128
Zysk (strata) netto, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-2 309-552-537-128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-294-1 769-68-411
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-667 741-151 800
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 389-106-323-25
Przepływy pieniężne netto razem-1 7495 866-4071 364
wybrane dane jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowejSTAN NA DZIEŃ 30-06-2019STAN NA DZIEŃ 31-03-2019STAN NA DZIEŃ 30-06-2019STAN NA DZIEŃ 31-03-2019
Aktywa razem62 82728 19014 7766 554
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania59 86322 91614 0795 328
Zobowiązania długoterminowe42 75512 80910 0552 978
Zobowiązania krótkoterminowe17 1089 7054 0232 256
Kapitał własny2 9645 2746971 226
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2 9645 2746971 226
Kapitał akcyjny61 18261 18214 38914 224
Średnia ważona liczba akcji 6 118 223 6 118 223 6 118 223 6 118 223
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)-0,38 -1,60 -0,09-0,37
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,48 1,00 0,110,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
RAPORT I KWARTAŁ 2019doc.pdfGrupa Kapitałowa Swissmed raport za okres 01.04.2019 do 30.06.2019 (1 kwartał roku obrotowego 2019)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-23Roman WalasińskiPrezes ZarząduRoman Walasiński


Nazwa jednostki:SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA
Nazwa skrócona jednoskti:SWISSMED
Adres:Wileńska 44, 80-215 Gdańsk
Telefon:058- 524-15-15
Fax:058 - 524-15-25
Email:swissmed@swissmed.com.pl
www:www.swissmed.pl
NIP:583-21-06-510
REGON:191244745

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Swissmed Centrum Zdrowia SA
SWISSMED
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-31 SA-RS
2020-07-31 SA-R
2020-07-30 powołanie zarządu
2020-05-19 subwencja finansowa od PFR oraz informacja dot. wpływu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na działalność grupy
2020-04-29 terminarz raportów
2020-02-28 SA - QS3 i SA - Q3
2019-12-20 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy