formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
X
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-04-21
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plwww.synektik.pl
(e-mail)(www)
521 31 97 880015164655
(NIP)(REGON)
PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem44 516,7676 997,5610 173,6318 399,34
Koszt działalności razem-42 061,67-77 072,62-9 612,56-18 417,28
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej2 455,10-75,06561,08-17,94
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem2 302,67-664,06526,24-158,68
Zaysk ( strata ) netto1 337,38-766,00305,64-183,04
Całkowite dochody ogółem1 343,10-761,67306,94-182,01
Średnia ważona licza akcji8 529 129,008 529 129,008 529 129,008 529 129,00
Zysk ( starata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ]0,16-0,090,04-0,02
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 331,335 902,36-2 132,531 410,43
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 721,24-11 645,10-1 307,50-2 782,71
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 283,05-4 815,22750,29-1 150,64
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-11 769,52-10 557,96-2 689,75-2 522,93
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU
Aktywa razem88 299,05101 186,4519 959,1023 744,33
Aktywa trwałe61 995,8061 430,5114 013,5214 415,23
Aktywa obrotowe26 303,2539 755,945 945,589 329,10
Zobowiązania razem32 365,2446 595,737 315,8310 934,12
- zobowiązania długoterminowe12 699,6611 684,342 870,632 741,84
- zobowiązania krótkoterminowe 19 665,5734 911,394 445,208 192,28
Kapitał własny55 933,8254 590,7212 643,2712 810,21
Kapitał podstawowy4 264,564 264,56963,961 000,72
Liczba akcji na koniec okresu8 529 1298 529 1298 529 1298 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję [ zł i EUR ]6,566,401,481,50


Kursy przejęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:Pozycje
bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu
średniego EUR na dzień bilansowy.Pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich miesięcznych kursów EUR
ustalonych przez Narodowy Bank Polski.Średni kurs arytmetyczny
EUR/PLN : 12 miesięcy zakończone 31.12.2016 = 4.3757Średni
kurs arytmetyczny EUR/PLN : 12 miesięcy zakończone 31.12.2015 = 4,1848Średni
kurs EUR/PLN na dzień bilansowy 31.12.2016 = 4,4240Średni kurs
EUR/PLN na dzień bilansowy 31.12.2015 = 4,2615Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Synektik S.A. Opinia i raport biegłego rewidenta.pdfOpinia i raport biegłego rewidenta
Pismo Prezesa do akcjonariuszy Synektik SA.pdfPismo Prezesa Zarzadu do akcjonariuszy
Roczne sprawozdanie z działalności SYNEKTIK S A za okres 01 01 2016 - 31 12 2016.pdfRoczne sprawozdanie z działalności Synektk SA
Synektik S.A. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016
Wybrane dane finansowe Spółki Synektik SA.pdfWybrane dane finansowe Spółki Synektik SA za rok obrotowy
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Cezary KozaneckiPrezes Zarzadu
2017-04-21Dariusz KoreckiWiceprezes Zarzadu
2017-04-21Artur OstrowskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Katarzyna DębowskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SYNEKTIK S.A.
Adres:Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa
Telefon:+48 (22) 327 09 10
Fax:+48 (22) 849 80 55
Email:synektik@synektik.com.pl
www:www.synektik.pl
NIP:521 31 97 880
REGON:015164655

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU tradingview Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

LogowanieZapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d