formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2017-04-21
SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plwww.synektik.pl
(e-mail)(www)
521 31 97 880015164655
(NIP)(REGON)
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp.z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem49 433,1483 598,4211 297,2019 976,68
Koszty działalności razem(47 305,06)(84 167,64)(10 810,86)(20 112,70)
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej2 128,08(569,22)486,34(136,02)
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem1 951,54(1 180,67)445,99(282,13)
Zysk ( strata ) netto388,09(1 265,19)88,69(302,33)
Całkowite dochody ogółem393,81(1 260,86)90,00(301,30)
Średnia ważona liczba akcji8 529 129,008 529 129,008 529 129,008 529 129,00
Zysk ( strata ) na jedną akcję [w zł i EUR ]0,05(0,15)0,01(0,04)
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ]0,05(0,15)0,01(0,04)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8 061,65)5 722,56(1 842,37)1 367,46
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 158,38)(11 491,61)(1 635,94)(2 746,03)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 197,75(4 896,13)730,80 (1 169,98)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(12 022,28)(10 665,17)(2 747,51)(2 548,55)
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
Aktywa razem90 752,96 104 404,34 20 513,78 24 499,44
Aktywa trwałe65 824,84 62 125,38 14 879,03 14 578,29
Aktywa obrotowe24 928,12 42 278,97 5 634,75 9 921,15
Zobowiązania razem33 812,21 47 857,41 7 642,91 11 230,18
- zobowiązania długoterminowe12 699,66 11 713,29 2 870,63 2 748,63
- zobowiązania krótkoterminowe21 112,55 36 144,11 4 772,28 8 481,55
Kapitał własny56 940,74 56 546,94 12 870,87 13 269,26
Kapitał podstawowy4 264,56 4 264,56 963,96 1 000,72
Liczba akcji na koniec okresu8 529 129,00 8 529 129,00 8 529 129,00 8 529 129,00
Wartość księgowa na jedną akcję [ zł i EUR ]6,68 6,63 1,51 1,56

Kursy przejęte do przeliczenia wybranych danych finansowych:Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EUR na dzień bilansowy.Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich miesięcznych kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski.Średni kurs arytmetyczny EUR/PLN : 12 miesięcy zakończone 31.12.2016 = 4.3757Średni kurs arytmetyczny EUR/PLN : 12 miesięcy zakończone 31.12.2015 = 4,1848Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy 31.12.2016 = 4,4240Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy 31.12.2015 = 4,2615

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa Synektik S.A. Opinia i raport biegłego rewidenta.pdfOpinia i raport biegłego rewidenta
List Prezesa Grupa Kapitałowa.pdfPismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy
Roczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres 01.01.2016-31.12.2016.pdfRoczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synektik
Grupa Synektik S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016.pdfGrupa Kapitałowa Synektik SA Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA.pdfWybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Cezary KozaneckiPrezes Zarządu
2017-04-21Dariusz KoreckiWiceprezes Zarządu
2017-04-21Artur OstrowskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-21Katarzyna DębowskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:SYNEKTIK S.A.
Adres:Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa
Telefon:+48 (22) 327 09 10
Fax:+48 (22) 849 80 55
Email:synektik@synektik.com.pl
www:www.synektik.pl
NIP:521 31 97 880
REGON:015164655

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d