formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-13
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. P. Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży 7 792 025 7 995 328 1 835 707 1 827 211
Zysk (strata) operacyjna 262 788 (34 603) 61 910 (7 908)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 919 565 (149 134) 216 638 (34 082)
Zysk (strata) netto 854 351 (166 253) 201 275 (37 995)
Pozostałe całkowite dochody(6 713) 104 024 (1 582) 23 773
Łączne całkowite dochody 847 638 (62 229) 199 693 (14 222)
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,49 (0,09) 0,12 (0,02)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 246 027 (232 887) 57 961 (53 223)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 353 288) (619 543) (318 818) (141 587)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 593 470 486 164 139 814 111 105
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(513 791) (366 266) (121 043) (83 705)
Stan na:31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa trwałe 27 371 425 25 855 329 6 562 475 5 844 333
Aktywa obrotowe 2 901 667 1 817 047 695 693 410 725
Aktywa razem 30 273 092 27 672 376 7 258 168 6 255 058
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 100 925 1 980 729
Kapitał własny 17 377 906 16 530 268 4 166 464 3 736 498
Zobowiązania długoterminowe 9 530 528 8 969 976 2 285 005 2 027 572
Zobowiązania krótkoterminowe 3 364 658 2 172 132 806 698 490 988
Zobowiązania razem 12 895 186 11 142 108 3 091 703 2 518 560

Powyższe dane finansowe narastająco za IV kwartały 2017 i 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR (na dzień 30 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EUR),- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku - 4,3757 PLN/EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Tauron Jednostkowy raport roczny 2017.pdfJednostkowy Raport Roczny TAURON Polska Energia S.A. za 2017 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13Filip GrzegorczykPrezes Zarządu
2018-03-13Jarosław BrodaWiceprezes Zarządu
2018-03-13Kamil KamińskiWiceprezes Zarządu
2018-03-13Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13Oliwia TokarczykDyrektor Wykonawczy ds. Rachunkowości i Podatków


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron.pl
www:www.tauron.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d