formularz skonsolidowanego raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-13
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. P. Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży 17 416 029 17 646 489 4 103 006 4 032 838
Zysk (strata) operacyjna 1 806 271 801 522 425 536 183 176
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 757 652 508 861 414 082 116 292
Zysk (strata) netto 1 382 946 370 137 325 805 84 589
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 380 663 367 468 325 267 83 979
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 283 2 669 538 610
Pozostałe całkowite dochody 6 366 277 748 1 500 63 475
Łączne całkowite dochody 1 389 312 647 885 327 305 148 064
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 386 996 644 944 326 759 147 392
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 2 316 2 941 546 672
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,79 0,21 0,19 0,05
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 558 667 3 064 215 838 379 700 280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 871 676) (3 627 458) (912 120) (829 000)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej759 629 590 261 178 959 134 895
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 446 620 27 018 105 218 6 175
Stan na:31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa trwałe 31 049 127 29 148 253 7 444 227 6 588 665
Aktywa obrotowe 4 742 894 4 308 641 1 137 139 973 924
Aktywa razem 35 792 021 33 456 894 8 581 366 7 562 589
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 100 925 1 980 729
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 036 446 16 649 266 4 324 354 3 763 396
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 31 367 30 052 7 520 6 793
Kapitał własny razem 18 067 813 16 679 318 4 331 874 3 770 189
Zobowiązania długoterminowe 12 738 005 11 968 719 3 054 018 2 705 407
Zobowiązania krótkoterminowe 4 986 203 4 808 857 1 195 474 1 086 993
Zobowiązania razem 17 724 208 16 777 576 4 249 492 3 792 400

Powyższe dane finansowe narastająco za IV kwartały 2017 i 2016 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN/EUR (na dzień 30 grudnia 2016 roku - 4,4240 PLN/EUR),- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku - 4,3757 PLN/EUR).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Tauron Skonsolidowany raport roczny 2017.pdfSkonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2017 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13Filip GrzegorczykPrezes Zarządu
2018-03-13Jarosław BrodaWiceprezes Zarządu
2018-03-13Kamil KamińskiWiceprezes Zarządu
2018-03-13Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13Oliwia TokarczykDyrektor Wykonawczy ds. Rachunkowości i Podatków


Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron.pl
www:www.tauron.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d