pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-20 - TIM SA (TIM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki TIM SA (TIM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/
w walucie
data przekazania: 2019-11-20
TIM SA
(pełna nazwa emitenta)
TIMHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53 - 612Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jaworska13
(ulica)(numer)
(0-71) 37 61 621(0-71) 37 61 620
(telefon)(fax)
zarzad@tim.plwww.timsa.pl
(e-mail)(www)
897 000 96 78930339253
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów647347606394150245142564
Zysk (strata) z działalności operacyjnej246111563857123677
Zysk (strata) brutto174151471540423460
Zysk (strata) netto142021168632962747
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli(4)(1)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej387481337989933145
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4239)(5086)(984)(1196)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(16671)(8137)(3869)(1913)
Przepływy pieniężne netto, razem17838156414038
stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem481 87437002211017886052
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3168242146367244049915
Zobowiązania długoterminowe10725336121245238400
Zobowiązania krótkoterminowe2095711785154791741515
Kapitał własny jednostki dominującej1650501553863773836136
Kapitał zakładowy221992219950765163
Liczba akcji ( w tys. szt)22199221992219922199
01.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.201801.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.2018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,640,530,150,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,640,530,150,12
stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 31.12.2018
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,447,001,701,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,447,001,701,63
TIM SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów583324550919135386129521
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22855932153052191
Zysk (strata) brutto22601918952462160
Zysk (strata) netto18256761542371790
Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej30472831970741956
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(10017)(8432)(2325)(1981)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2506)(17)(582)(5)
Przepływy pieniężne netto, razem17949(130)4167(30)
stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem3843013312288786877030
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2022041673874623338927
Zobowiązania długoterminowe13029524529791220
Zobowiązania krótkoterminowe1891751621424325437707
Kapitał własny jednostki dominującej1820971638414163538103
Kapitał zakładowy221992219950765163
Liczba akcji (w tys. szt)22199221992219922199
01.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.201801.01.2019-30.09.201901.01.2018-30.09.2018
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,820,340,1910,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,820,340,1910,08
stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 31.12.2018stan na dzień 30.09.2019stan na dzień 30.12.2018
Wartość księgowa na jedną akcję akcję ( w zł/EUR)8,207,381,871,72
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR)8,207,381,871,72

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 30.09.2019 - 4,3086 PLN; 30.09.2018 - 4,2535 PLN; 31.12.2018- 4,2669 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 30.09.2019 - 4,3736 PLN; 30.09.2018 - 4,2714 PLN; 31.12.2018 - 4,3000 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM 3Q 2019 .pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Piotr NosalCzłonek Zarządu
2019-11-20Piotr TokarczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TIM SA
Nazwa skrócona jednoskti:TIM
Adres:Jaworska 13, 53 - 612 Wrocław
Telefon:(0-71) 37 61 621
Fax:(0-71) 37 61 620
Email:zarzad@tim.pl
www:www.timsa.pl
NIP:897 000 96 78
REGON:930339253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
TIM SA
TIM
2020-02-14 nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
2020-02-03 wyniki I.2020
2020-01-27 terminarz raportów
2020-01-22 kupno akcji przez osobę powiązaną
2020-01-22 korekta RB dot. kupna akcji przez członka zarządu
2020-01-21 kupno akcji przez członka zarządu
2020-01-07 wyniki XII.2019
2019-12-03 kupno akcji przez osobę powiązaną

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR