uzupełnienie SA-RS - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

uzupełnienie SA-RS

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-18
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWER INVESTMENTS S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-411WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wioślarska8
(ulica)(numer)
+48 (22) 299 73 34
(telefon)(fax)
info@towerinvestments.plwww.towerinvestments.pl
(e-mail)(www)
782-25-64-985302560840
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży43 27131 49310 1417 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 7836 5331 8241 526
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 30316 7331 2433 909
Zysk (strata) netto4 14213 0199713 042
Zysk na akcję (PLN)2,712,10,62,8
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 289(20 496)1 474(4 789)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 181)(6 817)(746)(1 593)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej8 78628 9242 0596 758
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów11 8941 6102 788376
AKTYWA TRWAŁE38 47034 2688 9478 216
Rzeczowe aktywa trwałe2 0721 383482332
Nieruchomości inwestycyjne20 76910 2614 8302 460
Należności1 694 2 451394588
Pożyczki07 40401 775
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe9 0909 4442 1142 264
AKTYWA OBROTOWE60 64092 42014 10222 158
Zapasy14 07624 9693 2745 986
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności18 10959 8934 21114 360
Pożyczki9 4881 4712 206353
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe2792926570
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17 3655 4714 0381 312
AKTYWA RAZEM99 110126 68923 04930 374
KAPITAŁ WŁASNY62 11458 02114 44513 911
Kapitał podstawowy1 5611 061363254
Akcje własne(71)0(17)0
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej30 0729 5396 9932 287
Pozostałe kapitały10 06426 8082 3406 427
Zyski zatrzymane:20 48920 6484 7654 951
- zysk (strata) z lat ubiegłych16 3447 6123 8011 825
- zysk (strata) netto4 14513 0369643 125
Kapitał wlasny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej62 11458 05614 44513 919
Udziały nie dające kontroli0(35)0(8)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE7 00441 3311 6299 909
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne0 36 73308 807
Leasing finansowy710816165196
Pozostałe zobowiązania846705197169
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 3713 0781 249738
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE29 99227 3366 9756 554
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania2 38622 6635555 434
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne27 0882 6646 300639
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe19095444229
ZOBOWIĄZANIA RAZEM36 99668 6688 60416 463
PASYWA RAZEM99 110126 68923 04930 374
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 17/2019z dnia2019-05-18o treści:

W nawiązaniu do raportów rocznych spółki Tower Investments S.A. _"Spółka"_ oraz Grupy Kapitałowej Tower Investments, przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym informuje o uzupełnieniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za 2018 rok, w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego o informacje określone w § 70 ust. 6 pkt. 5_ lit. l_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść oświadczeń, o których mowa powyżej i jednocześnie informuje, że publikacja raportów rocznych uwzględniających powyższe uzupełnienia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tower Investments S.A. za 2018 rok nastąpi w dniu dzisiejs


PlikOpis
Uzupełnienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Tower Investments S.A. za rok 2018-sig.pdfUzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TI SA 2018
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
TISA Roczne Skonsolidowane 2018 vDEF.BES-sig.pdfSprawozdanie TI S.A. 2018 skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej TI S.A. za rok 2018- uzupełnione-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy TI S.A. 2018 wraz z oświadczeniami- uzupełnione
TI SA 2018 BSSF MSSF SzB PL emitent GT1-sig.pdfSprawozdanie błegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego TI S.A. 2018
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-18BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-18MARCIN KOTARBAP.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Nazwa jednostki:TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOWER INVESTMENTS S.A.
Adres:Wioślarska 8, 00-411 WARSZAWA
Telefon:+48 (22) 299 73 34
Email:info@towerinvestments.pl
www:www.towerinvestments.pl
NIP:782-25-64-985
REGON:302560840

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d