korekta SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

korekta SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-05-27
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
ir@toya.plyato.com
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 106 655 88 337 24 816 21 141
Zysk na działalności operacyjnej 14 952 13 833 3 479 3 311
Zysk przed opodatkowaniem 14 393 13 653 3 349 3 268
Zysk netto 11 564 10 862 2 690 2 600
Całkowite dochody netto 11 637 11 363 2 708 2 719
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,14 0,03 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 690) (4 162) (626) (997)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (799) (968) (186) (232)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 124 2 708 1 192 648
Przepływy pieniężne netto razem 1 635 (2 422) 380 (580)
Stan naStan naStan naStan na
31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 37 332 30 513 8 679 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 332 014 315 600 77 189 73 395
XIV. Aktywa razem 369 346 346 113 85 868 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 989 2 823 1 857 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 165 021 158 591 38 365 36 882
XVII. Kapitał własny razem 196 336 184 699 45 646 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2019z dnia2019-05-27o treści:

Zarząd TOYA S.A. ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2019 roku opublikowanym w dniu 9 maja 2019 r. wystąpiły błędy wymagające następujących korekt:
1. W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2019 r. Grupy Kapitałowej TOYA S.A.
a). Nota 19: Koszty według rodzaju oraz koszt sprzedanych towarów
Zmiana dotyczy wartości pozycji szczegółowych kosztów świadczeń pracowniczych za 3 miesiące zakończone 31 marca 2019 r. oraz amortyzacji, kosztów świadczeń pracowniczych oraz straty z tytułu utraty wartości należności ujętych w kosztach sprzedaży i administracji w okresie porównawczym, za 3 miesiące zakończone 31 marca 2018 r.
b). Nota 22: Transakcje z jednostkami powiązanymi
Zmiana dotyczy wysokości wynagrodzenia za pracę dla kluczowego personelu kierowniczego w okresie porównawczym, tj. za 3 miesiące zakończone 31 marca 2018 r.
2. W skróconym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2019 r. TOYA S.A.
Nota 22: Transakcje z jednostkami powiązanymi
Zmiana dotyczy wysokości wynagrodzenia za pracę dla kluczowego personelu kierowniczego w okresie porównawczym, tj. za 3 miesiące zakończone 31 marca 2018 r.
Skorygowane dane znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Emitent przekaże ponownie skorygowany skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości przez system ESPI.

PlikOpis
Załącznik do raportu 8_2018.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 8/2019
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_TOYA_Q1_2019_skorygowany.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA za 1 kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu
2019-05-27Maciej LubnauerWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
Email:ir@toya.pl
www:yato.com
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2019-09-17 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2019-09-05 akcje w posiadaniu pełnomocnika
2019-09-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-09-02 WZ - zgłoszenie projektu uchwały
2019-09-02 WZ - niepodjęte uchwały
2019-09-02 WZ - podjęte uchwały
2019-09-02 udzielenie pełnomocnictwa przez akcjonariusza
2019-08-28 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d