pixelg
korekta SA-QSr1 - 2019-05-27 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA-QSr1 - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-05-27
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
ir@toya.plyato.com
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 106 655 88 337 24 816 21 141
Zysk na działalności operacyjnej 14 952 13 833 3 479 3 311
Zysk przed opodatkowaniem 14 393 13 653 3 349 3 268
Zysk netto 11 564 10 862 2 690 2 600
Całkowite dochody netto 11 637 11 363 2 708 2 719
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,14 0,03 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 690) (4 162) (626) (997)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (799) (968) (186) (232)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 124 2 708 1 192 648
Przepływy pieniężne netto razem 1 635 (2 422) 380 (580)
Stan naStan naStan naStan na
31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 37 332 30 513 8 679 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 332 014 315 600 77 189 73 395
XIV. Aktywa razem 369 346 346 113 85 868 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 989 2 823 1 857 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 165 021 158 591 38 365 36 882
XVII. Kapitał własny razem 196 336 184 699 45 646 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2019z dnia2019-05-27o treści:

Zarząd TOYA S.A. ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2019 roku opublikowanym w dniu 9 maja 2019 r. wystąpiły błędy wymagające następujących korekt:
1. W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2019 r. Grupy Kapitałowej TOYA S.A.
a). Nota 19: Koszty według rodzaju oraz koszt sprzedanych towarów
Zmiana dotyczy wartości pozycji szczegółowych kosztów świadczeń pracowniczych za 3 miesiące zakończone 31 marca 2019 r. oraz amortyzacji, kosztów świadczeń pracowniczych oraz straty z tytułu utraty wartości należności ujętych w kosztach sprzedaży i administracji w okresie porównawczym, za 3 miesiące zakończone 31 marca 2018 r.
b). Nota 22: Transakcje z jednostkami powiązanymi
Zmiana dotyczy wysokości wynagrodzenia za pracę dla kluczowego personelu kierowniczego w okresie porównawczym, tj. za 3 miesiące zakończone 31 marca 2018 r.
2. W skróconym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2019 r. TOYA S.A.
Nota 22: Transakcje z jednostkami powiązanymi
Zmiana dotyczy wysokości wynagrodzenia za pracę dla kluczowego personelu kierowniczego w okresie porównawczym, tj. za 3 miesiące zakończone 31 marca 2018 r.
Skorygowane dane znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Emitent przekaże ponownie skorygowany skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2019 roku do publicznej wiadomości przez system ESPI.

PlikOpis
Załącznik do raportu 8_2018.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 8/2019
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupa_TOYA_Q1_2019_skorygowany.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA za 1 kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-27Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu
2019-05-27Maciej LubnauerWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
Email:ir@toya.pl
www:yato.com
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2020-05-29 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-27 WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2020-05-21 WZ - projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 WZ - żądanie zwołania walnego
2020-05-07 SA - QSr1
2020-03-26 SA - RS
2020-03-26 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy