pixelg
SA - PSr - 2019-08-28 - TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (TOYA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-08-28
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
ir@toya.plyato.com
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży 216 162 182 384 50 411 43 020
Zysk na działalności operacyjnej 30 539 31 035 7 122 7 320
Zysk przed opodatkowaniem 29 474 30 745 6 874 7 252
Zysk netto 23 516 24 565 5 484 5 794
Całkowite dochody netto 22 828 26 688 5 324 6 295
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,33 0,07 0,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 504 18 867 2 216 4 450
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 462) (1 764) (341) (416)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 072) (10 380) (1 649) (2 448)
Przepływy pieniężne netto razem 970 6 723 226 1 586
Stan naStan naStan naStan na
30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 35 914 30 513 8 446 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 339 109 315 600 79 753 73 395
XIV. Aktywa razem 375 023 346 113 88 199 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 258 2 823 1 707 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 160 238 158 591 37 685 36 882
XVII. Kapitał własny razem 207 527 184 699 48 807 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_GK_TOYA_I_polrocze 2019.pdfWybrane dane finansowe Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2019 r.
SF_MSSF_Grupa_Toya_I_polrocze_2019_podpisane.pdfSprawozdanie finansowe Grupy TOYA za I półrocze 2019 r.
Raport z przeglądu TOYA SA skonsolidowane SF.T.pdfRaport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TOYA za I półrocze 2019 r.
SF_MSSF_Toya_SA_I_polrocze_2019_podpisane.pdfSprawozdanie finansowe TOYA S.A. za I półrocze 2019 r.
Raport z przeglądu TOYA SA jednostkowe SF.T.pdfRaport biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego TOYA S.A. za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_TOYA_I_polrocze_2019.pdfSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy TOYA za I półrocze 2019 r.
Oswiadczenia_Zarządu_I_polrocze_2019.pdfOświadczenie Zarządu dotytczące rzetelności sporządzenia sprawozdania za I półrocze 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu
2019-08-28Maciej LubnauerWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
Email:ir@toya.pl
www:yato.com
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2020-05-29 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-27 WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2020-05-21 WZ - projekty uchwał
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-20 WZ - żądanie zwołania walnego
2020-05-07 SA - QSr1
2020-03-26 SA - RS
2020-03-26 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy