pixelg
SA - PSr - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA - PSr

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-08-28
TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
ir@toya.plyato.com
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży 216 162 182 384 50 411 43 020
Zysk na działalności operacyjnej 30 539 31 035 7 122 7 320
Zysk przed opodatkowaniem 29 474 30 745 6 874 7 252
Zysk netto 23 516 24 565 5 484 5 794
Całkowite dochody netto 22 828 26 688 5 324 6 295
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,33 0,07 0,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 504 18 867 2 216 4 450
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 462) (1 764) (341) (416)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 072) (10 380) (1 649) (2 448)
Przepływy pieniężne netto razem 970 6 723 226 1 586
Stan naStan naStan naStan na
30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 35 914 30 513 8 446 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 339 109 315 600 79 753 73 395
XIV. Aktywa razem 375 023 346 113 88 199 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 258 2 823 1 707 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 160 238 158 591 37 685 36 882
XVII. Kapitał własny razem 207 527 184 699 48 807 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_GK_TOYA_I_polrocze 2019.pdfWybrane dane finansowe Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2019 r.
SF_MSSF_Grupa_Toya_I_polrocze_2019_podpisane.pdfSprawozdanie finansowe Grupy TOYA za I półrocze 2019 r.
Raport z przeglądu TOYA SA skonsolidowane SF.T.pdfRaport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TOYA za I półrocze 2019 r.
SF_MSSF_Toya_SA_I_polrocze_2019_podpisane.pdfSprawozdanie finansowe TOYA S.A. za I półrocze 2019 r.
Raport z przeglądu TOYA SA jednostkowe SF.T.pdfRaport biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego TOYA S.A. za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_TOYA_I_polrocze_2019.pdfSprawozdanie z działalności Spółki i Grupy TOYA za I półrocze 2019 r.
Oswiadczenia_Zarządu_I_polrocze_2019.pdfOświadczenie Zarządu dotytczące rzetelności sporządzenia sprawozdania za I półrocze 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-28Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu
2019-08-28Maciej LubnauerWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TOYA S.A.
Adres:Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 32 46 200
Fax:+48 71 32 46 216
Email:ir@toya.pl
www:yato.com
NIP:895-16-86-107
REGON:932093253

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Toya SA
TOYA
2019-09-17 aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
2019-09-05 akcje w posiadaniu pełnomocnika
2019-09-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-09-02 WZ - zgłoszenie projektu uchwały
2019-09-02 WZ - niepodjęte uchwały
2019-09-02 WZ - podjęte uchwały
2019-09-02 udzielenie pełnomocnictwa przez akcjonariusza
2019-08-28 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d