pixelg
podwyższenie kapitału zakładowego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

podwyższenie kapitału zakładowego

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2019

Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.624,50 PLN (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 16 245 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanych dalej Akcje ).
3. Zgodnie z § 6a ust. 7 Statutu Spółki Akcje pokryte zostaną wkładem pieniężnym a cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).
4. Akcje uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad: Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. Akcje wydane po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane.
5. Akcje będą miały formę dokumentową, do czasu ich dematerializacji w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Akcje będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze złożenia ofert skierowanych przez Zarząd Spółki do osób znajdujących się na Liście Uczestników Programu (zgodnie z definicją zwartą w regulaminie programu motywacyjnego ( Program ) ustanowionego na podstawie Uchwały w Sprawie Programu ( Regulamin ), których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej. Liczba osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem zgody Rady Nadzorczej, w całości prawa poboru Akcji, z zastrzeżeniem, że uprawnionymi do objęcia Akcji są osoby znajdujące się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji, leży w interesie Spółki, gdyż Program ma za zadanie (i) zapewnić kluczowym dla rozwoju Grupy osobom partycypację w oczekiwanym wzroście wartości Grupy oraz (ii) trwale związać z Grupą Uczestników Programu. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Grupy, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie im nabycia Akcji.
8. Oferta objęcia Akcji zostanie złożona poszczególnym osobom znajdującym się na Liście Uczestników Programu, których dotyczy Uchwała Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
9. Objęcie Akcji następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu Akcji, po otrzymaniu oferty objęcia Akcji, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 2.
Szczegółowe warunki emisji Akcji, w tym szczegółowe informacje dotyczące:
1) składania oświadczeń o objęciu Akcji i wzory dokumentów;
2) opłacania Akcji;
3) wydawania Akcji;
4) deponowania Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym terminy i obowiązki z tym związane;
- zostały określone w Regulaminie i mają zastosowanie do Akcji.
§ 3.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 724.124,50 zł (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1) 7.225.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
2) 16.245 (szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy sąd rejestrowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-12Maciej PopowiczPrezes Zarządu
2019-06-12Arkadiusz PernalWiceprezes Zarządu
2019-06-12Magdalena JurewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:TEN SQUARE GAMES S.A.
Adres:Długosza 60, 51-162 Wrocław
NIP:8982196752
REGON:021744780

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ten Square Games SA
TSGAMES
2020-01-21 zmiana adresu siedziby
2020-01-17 kupno akcji przez osobę powiązaną
2020-01-15 sprzedaż akcji przez przewodniczącego RN
2020-01-08 wyniki Q4.2019
2020-01-08 terminarz raportów
2020-01-07 sprzedaż akcji przez Nationale-Nederlanden OFE
2019-11-26 SA - QSr3
2019-10-21 zawiązanie porozumienia akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR