pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-15 - ULMA Construccion Polska SA (ULMA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki ULMA Construccion Polska SA (ULMA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-15
ULMA Construccion Polska SA
(pełna nazwa emitenta)
ULMA Construccion SAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-840Brwinów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Koszajec50
(ulica)(numer)
+48 22 506 70 40+48 22 814 31 31
(telefon)(fax)
info@ulmaconstruction.plwww.ulmaconstruction.pl
(e-mail)(www)
527-02-03-299011201520
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2019 R. i 3 KWARTAŁY 2018 R.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164 298164 87038 13338 796
Wynik z działalności operacyjnej38 64941 0138 9709 651
Wynik przed opodatkowaniem 38 74942 3408 9939 963
Wynik netto 29 91934 2726 9448 065
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 46321 9297 0705 160
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 23310 4512 3752 459
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 445)(20 387)(8 227)(4 797)
Przepływy pieniężne netto 5 25111 9931 2192 822
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,696,521,321,53
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,696,521,321,53
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2019 R. i 31 GRUDNIA 2018 R.
Aktywa razem 390 075368 22589 18985 634
Zobowiązania 61 03845 37513 95610 552
Zobowiązania długoterminowe 11 8073 9502 700918
Zobowiązania krótkoterminowe 49 23141 42511 2569 634
Kapitał własny 329 037322 85075 23375 081
Kapitał podstawowy 10 51110 5112 4032 444
Średnioważona liczba akcji 5 255 6325 255 6325 255 6325 255 632
Liczba akcji na dzień bilansowy5 255 6325 255 6325 255 6325 255 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 62,6161,4314,3114,29
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2019 R. i 3 KWARTAŁY 2018 R.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 851148 50432 69134 944
Wynik z działalności operacyjnej 31 75839 2547 3719 237
Wynik brutto 35 86041 3088 3239 720
Wynik netto 28 33233 4086 5767 861
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 89317 9934 6174 234
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 78612 1074 1282 849
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 550)(20 085)(7 787)(4 726)
Przepływy pieniężne netto 4 12910 0159582 357
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)5,396,361,251,50
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,396,361,251,50
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2019 R. i 31 GRUDNIA 2018 R.
Aktywa razem 368 970357 34584 36383 104
Zobowiązania 52 63739 33512 0359 148
Zobowiązania długoterminowe 11 8073 9502 699919
Zobowiązania krótkoterminowe 40 83035 3859 3368 229
Kapitał własny 316 333318 01072 32873 956
Kapitał podstawowy 10 51110 5112 4032 444
Średnioważona liczba akcji 5 255 6325 255 6325 255 6325 255 632
Liczba akcji na dzień bilansowy5 255 6325 255 6325 255 6325 255 632
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 60,1960,5113,7614,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_kwartalny_092019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2019-11-15 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu


Nazwa jednostki:ULMA Construccion Polska SA
Nazwa skrócona jednoskti:ULMA Construccion SA
Adres:Koszajec 50, 05-840 Brwinów
Telefon:+48 22 506 70 40
Fax:+48 22 814 31 31
Email:info@ulmaconstruction.pl
www:www.ulmaconstruction.pl
NIP:527-02-03-299
REGON:011201520

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ULMA Construccion Polska SA
ULMA
2020-09-17 SA - PSr
2020-09-11 zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
2020-07-30 zawarcie znaczącej umowy
2020-07-28 zgoda RN w sprawie udzielenia pożyczki
2020-07-15 wyniki I półrocze 2020
2020-06-22 zawarcie aneksu do znaczącej umowy
2020-06-09 rejestracja zmiany statutu
2020-05-14 SA - QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy