pixelg
SA - P - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - P

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-06
ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ULTIMATE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-683Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska87/102
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 378 29 45
(telefon)(fax)
contact@ultimate-games.comwww.ultimate-games.com
(e-mail)(www)
5311693692363587998
(NIP)(REGON)
4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 7481 350641318
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 577611368144
EBITDA*1 568611366144
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem1 997651466154
Zysk (strata) netto 1 840568429134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 07124125057
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej81(26)19(6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 665(112)621(26)
Przepływy pieniężne netto razem3 81710389024
Liczba akcji**5 194 2225 000 0005 194 2225 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,04 0,08 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 1,66 0,38 0,39 0,09
na 30.06.2019 r.na 31.12.2018 r.na 30.06.2019 r.na 31.12.2018 r.
Aktywa / Pasywa razem8 6003 9772 023925
Aktywa trwałe54421312849
Aktywa obrotowe8 0563 7641 895875
Kapitał własny 8 1503 6461 917848
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45033110677
Zobowiązania długoterminowe----
Zobowiązania krótkoterminowe45033110677

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 28 czerwca 2019 r.  -4,2520 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EURO,- pozycje skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.  – 4,2880 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do czerwca 2018 r. –  4,2395 PLN/EUR.*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;** liczba akcji za I półrocze 2019 roku ustalona została jako średnioważona liczba akcji, mając na uwadze, iż dnia 21 stycznia 2019 roku miała miejsce emisja 230 000 akcji serii F.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
01._Ultimate_JSF H1 2019_final_sign.pdfzał 1
ULTIMATE_GAMES_PSF_2019_RAP_20190905.pdfzał 2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR