pixelg
SA - P - 2019-09-06 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-06
ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ULTIMATE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-683Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska87/102
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 378 29 45
(telefon)(fax)
contact@ultimate-games.comwww.ultimate-games.com
(e-mail)(www)
5311693692363587998
(NIP)(REGON)
4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 7481 350641318
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 577611368144
EBITDA*1 568611366144
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem1 997651466154
Zysk (strata) netto 1 840568429134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 07124125057
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej81(26)19(6)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 665(112)621(26)
Przepływy pieniężne netto razem3 81710389024
Liczba akcji**5 194 2225 000 0005 194 2225 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,35 0,04 0,08 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 1,66 0,38 0,39 0,09
na 30.06.2019 r.na 31.12.2018 r.na 30.06.2019 r.na 31.12.2018 r.
Aktywa / Pasywa razem8 6003 9772 023925
Aktywa trwałe54421312849
Aktywa obrotowe8 0563 7641 895875
Kapitał własny 8 1503 6461 917848
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45033110677
Zobowiązania długoterminowe----
Zobowiązania krótkoterminowe45033110677

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 28 czerwca 2019 r.  -4,2520 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EURO,- pozycje skróconego śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.  – 4,2880 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do czerwca 2018 r. –  4,2395 PLN/EUR.*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;** liczba akcji za I półrocze 2019 roku ustalona została jako średnioważona liczba akcji, mając na uwadze, iż dnia 21 stycznia 2019 roku miała miejsce emisja 230 000 akcji serii F.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
01._Ultimate_JSF H1 2019_final_sign.pdfzał 1
ULTIMATE_GAMES_PSF_2019_RAP_20190905.pdfzał 2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy