pixelg
SA - Q3 - 2019-11-22 - ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ULTGAMES) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-22
ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ULTIMATE GAMES S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-683Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska87/102
(ulica)(numer)
+48 508 379 738+48 22 378 29 45
(telefon)(fax)
contact@ultimate-games.comwww.ultimate-games.com
(e-mail)(www)
5311693692363587998
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 0342 8681 168674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 9831 396692328
EBITDA*2 9971 397695329
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem3 5341 435820337
Zysk (strata) netto 2 9491 248685293
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 638675380159
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 734)(176)(634)(41)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej398(112)92(26)
Przepływy pieniężne netto razem(697)387(162)91
Liczba akcji**5 206 3245 000 0005 206 3245 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,57 0,25 0,13 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 1,51 0,80 0,34 0,18
na 30.09.2019 r.na 31.12.2018 r.na 30.09.2019 r.na 31.12.2018 r.
Aktywa / Pasywa razem7 8513 9771 795925
Aktywa trwałe55821312849
Aktywa obrotowe7 2933 7641 668875
Kapitał własny 6 9933 6461 599848
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania85833119677
Zobowiązania długoterminowe----
Zobowiązania krótkoterminowe85833119677

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2019 i 2018 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2019 r.  - 4,3736 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. – 4,3000 PLN/EURO;- pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2019 r.  – 4,3086 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2018r. –  4,2535 PLN/EUR;*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;** liczba akcji za III kwartał 2019 roku ustalona została jako średnioważona liczba akcji, mając na uwadze, iż dnia 21 stycznia 2019 roku miała miejsce emisja 230 000 akcji serii F.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
01._Ultimate_JSF IIIQ 2019_final_pdf-sig.pdfzał 1
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-22Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ULTIMATE GAMES S.A.
Adres:Marszałkowska 87/102, 00-683 Warszawa
Telefon:+48 508 379 738
Fax:+48 22 378 29 45
Email:contact@ultimate-games.com
www:www.ultimate-games.com
NIP:5311693692
REGON:363587998

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy