pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-20 - Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A (UNIMA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A (UNIMA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2019-11-20
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
(pełna nazwa emitenta)
UNIMA 2000 S.AInformatyka(inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-866Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Skarżyńskiego14
(ulica)(numer)
(12) 298 05 11(12) 298 05 12
(telefon)(fax)
kontakt@unima2000.plunima2000.pl
(e-mail)(www)
677-20-87-174351570688
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 08932 3507 2167 606
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej676814157191
III. Zysk (strata) brutto531692123163
IV. Zysk (strata) netto30856671133
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 0861 884252443
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14-656-3-154
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-974-1 052-226-247
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem981762341
IX. Aktywa, razem26 93622 6606 1595 270
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 35010 3823 2812 414
XI. Zobowiązania długoterminowe1 8401 397421325
XII. Zobowiązania krótkoterminowe12 5108 9852 8602 090
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego12 58612 2782 8782 855
XIV. Kapitał zakładowy2 7352 735625636
XV. Liczba akcji (w szt.)2 735 5002 735 5002 735 5002 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.)2 735 5002 735 5002 735 5002 735 500
XVII. Kapitały mniejszości0,000,000,000,00
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,110,210,030,05
IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,110,210,030,05
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,604,491,051,04
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,604,491,051,05
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,120,000,03
Dane Jednostkowe**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 06722 4474 8905 277
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej41746697110
III. Zysk (strata) brutto2733536383
IV. Zysk (strata) netto1862004347
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5451 058126249
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-59-785-14-185
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-858-856-199-201
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem-372-583-86-137
IX. Aktywa, razem25 18321 1565 7584 920
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 8438 0022 7081 861
XI. Zobowiązania długoterminowe1 6301 365373317
XII. Zobowiązania krótkoterminowe10 2136 6372 3351 543
XIII. Kapitał własny13 34013 1543 0503 059
XIV. Kapitał podstawowy2 7352 735625636
XV. Liczba akcji (w szt.)2 735 5002 735 5002 735 5002 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,070,020,020,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,884,811,121,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,120,03

*Dane porównywalne wybranych danych finansowych skonsolidowanych i jednostkowych dotyczących aktywów i pasywów prezentowane są na dzień 31.12.2018 roku. Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania:  - 28 września 2018        4,2714 PLN / EURO (tabela 189/A/NBP/2018) p
- 31 grudnia 2018          4,3000 PLN / EURO (tabela 252/A/NBP/2018)  - 30 września 2019        4,3736 PLN / EURO (tabela 189/A/NBP/2019) Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca:
- III kwartał  2018               4,2535 PLN/EURO - rok 2018                            4,2669 PLN /EURO - III kwartał  2019                4,3086 PLN/EURO
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
raport 3Q2019.pdfRaport kwartalny rozszerzony po III Q2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-20Krzysztof KnisznerPrezes Zarządu
2019-11-20Jolanta MatczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Nazwa skrócona jednoskti:UNIMA 2000 S.A
Adres:ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków
Telefon:(12) 298 05 11
Fax:(12) 298 05 12
Email:kontakt@unima2000.pl
www:unima2000.pl
NIP:677-20-87-174
REGON:351570688

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA
UNIMA
2020-07-17 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-17 WZ - opinia RN w sprawie porządku obrad i projektów uchwał
2020-05-28 SA - QSr1
2020-05-19 rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
2020-05-13 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-07 aneks do znaczącej umowy
2020-04-29 SA - R
2020-04-29 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy