pixelg
formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-28 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (URSUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (URSUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-28
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. w restrukturyzacjiElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-952Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Frezerów7
(ulica)(numer)
(0 81) 749 32 66(0 81) 749 32 66
(telefon)(fax)
lublin@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów87 282 142 406 20 258 33 480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 512 -44 263 2 904 -10 406
Zysk (strata) brutto -44 052 -54 826 -10 224 -12 890
Zysk (strata) netto-38 843 -51 305 -9 015 -12 062
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej56 522 -78 661 13 118 -18 493
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-224 1 017 -52 239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-56 740 80 946 -13 169 19 031
Przepływy pieniężne netto, razem -442 3 302 -103 776
Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
Aktywa obrotowe115 135157 66826 32536 667
Aktywa trwałe113 573127 23725 96829 590
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży95962222
Aktywa razem228 708285 00152 29366 279
Zobowiązania długoterminowe5 96635 6861 3648 299
Zobowiązania krótkoterminowe311 430299 16171 20769 572
Kapitał własny-88 688-49 846-20 278-11 592
Kapitał zakładowy64 60064 60014 77015 023
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)64 600 00064 600 00064 600 00064 600 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) zysk netto/średnioważona liczba akcji-0,601-0,794-0,140-0,187
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) kapitał własny/średnioważona liczba akcji-1,373-0,772-0,314-0,179
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 502 79 330 11 489 18 651
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15 877 -25 088 -3 685 -5 898
Zysk (strata) brutto-25 546 -32 602 -5 929 -7 665
Zysk (strata) netto-22 013 -29 473 -5 109 -6 929
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 591 18 377 2 458 4 320
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 487 -4 087 345 -961
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 358 -14 533 -2 868 -3 417
Przepływy pieniężne netto, razem -280 -243 -65 -57
Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
Aktywa obrotowe102 792 110 107 23 50325 606
Aktywa trwałe119 977 131 820 27 43230 656
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży95 95 2222
Aktywa razem222 769 242 022 50 93556 284
Zobowiązania długoterminowe2 200 27 037 5036 288
Zobowiązania krótkoterminowe224 637 197 041 51 36245 823
Kapitał własny-4 068 17 945 -9304 173
Kapitał akcyjny64 600 64 600 14 77015 023

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 30.09.2019 4,3736
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 31.12.2018 4,3000 kurs na ostatni dzień okresu
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za I półrocze 2019 4,3086
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za I półrocze 2018 4,2535 kurs średni

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF-3Q-2019-sig-sig.pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ZA III KWARTAŁ 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-28Ryszard MatkowskiWiceprezes Zarządu
2019-11-28Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu
2019-11-28Paweł Dadej Członek Zarządu
Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A. w restrukturyzacji
Adres:Frezerów 7, 20-952 Lublin
Telefon:(0 81) 749 32 66
Fax:(0 81) 749 32 66
Email:lublin@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ursus SA
URSUS
2020-07-31 WZ - projekty uchwał
2020-07-31 WZ - zwołanie walnego
2020-07-31 WZ - projekty uchwał
2020-07-31 WZ - zwołanie walnego
2020-07-22 SA-QSr1
2020-07-17 wyniki Q1.2020
2020-06-26 SA - RS
2020-06-26 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy