pixelg
SA - PS - 2019-09-30 - URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (URSUS)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PS - komunikat spółki URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji (URSUS) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-30
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. w restrukturyzacjiElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-952Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Frezerów7
(ulica)(numer)
(0 81) 749 32 66(0 81) 749 32 66
(telefon)(fax)
lublin@ursus.comwww.ursus.com
(e-mail)(www)
7392388088510481080
(NIP)(REGON)
Misters Audytor Adviser Spółka z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 117 75 163 15 652 17 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 918 5 169 1 147 1 219
Zysk (strata) brutto -29 551 -27 986 -6 892 -6 601
Zysk (strata) netto-24 314 -24 187 -5 670 -5 705
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-21 463 -22 636 -5 005 -5 339
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej45 720 -98 118 10 662 -23 144
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 889 -2 957 -441 -697
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-44 566 102 157 -10 393 24 097
Przepływy pieniężne netto, razem -734 1 082 -171 255
Stany na koniec następujących okresów: Stan na 31.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.06.2019 Stan na 31.12.2018
Aktywa obrotowe120 985157 66828 45436 667
Aktywa trwałe120 131127 23728 25329 590
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży96962322
Aktywa razem241 212285 00156 72966 279
Zobowiązania długoterminowe16 48135 6863 8768 299
Zobowiązania krótkoterminowe298 890299 16170 29469 572
Kapitał własny-60 127-38 665-14 141-8 992
Kapitał zakładowy64 60059 18015 19313 763
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)64 600 00064 600 00064 600 00064 600 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) zysk netto/średnioważona liczba akcji-0,332-0,374-0,088-0,088
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) kapitał własny/średnioważona liczba akcji-0,931-0,599-0,219-0,139

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 30.06.2019 4,2520
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 31.12.2018 4,3000
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za I półrocze 2019 4,2880
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych za I półrocze 2018 4,2395

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_Ursus - podpisany.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF Ursus - podpisany
Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za I półrocze 2019
SSF I półrocze - GK URSUS SA w restrukturyzacji - 30.09.2019.pdfSSF I półrocze - GK URSUS SA w restrukturyzacji - 30.09.2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-30Arkadiusz Miętkiewicz Prezes Zarządu
2019-09-30Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu
2019-09-30Paweł DadejCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:URSUS SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
Nazwa skrócona jednoskti:URSUS S.A. w restrukturyzacji
Adres:Frezerów 7, 20-952 Lublin
Telefon:(0 81) 749 32 66
Fax:(0 81) 749 32 66
Email:lublin@ursus.com
www:www.ursus.com
NIP:7392388088
REGON:510481080

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ursus SA
URSUS
2020-05-26 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-22 złożenie prokury
2020-05-22 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-05-22 aktualizacja planu restrukturyzacyjnego
2020-05-22 rejestracja zmian statutu
2020-05-08 rezygnacja członka zarządu
2020-04-24 sprzedaż akcji przez Invest-Mot sp. z o.o.
2020-04-23 przejęcie 100% kontroli nad spółką URSUS Dystrybucja sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy