SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA-QSR1

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2018-05-16
Vivid Games Spółka A
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:3 358,964 459,39803,891 039,70
Przychody ze sprzedaży1 368,722 294,85327,57535,04
Koszt wytworzenia na własne potrzeby1 990,242 164,54476,32504,66
Koszty działalności operacyjnej-4 742,33-4 822,11-1 134,96-1 124,27
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-2 682,11-1 290,51-641,90-300,88
Całkowite dochody ogółem-3 073,22-1 944,56-735,50-453,37
EBITDA-1 554,12-294,95-371,94-68,77
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej464,71639,70111,22149,15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 392,95-2 171,30-572,70-506,24
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-293,15-869,83-70,16-202,80
Stan środków pieniężnych na koniec okresu5 979,118 200,501 430,961 911,94
31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
Aktywa trwałe32 553,1031 332,927 735,087 512,27
Aktywa obrotowe7 942,9010 733,281 887,352 573,37
Aktywa razem40 496,0042 066,209 622,4310 085,64
Kapitał własny16 521,2619 286,363 925,694 624,03
Kapitał podstawowy2 826,872 826,87671,70677,76
Zobowiązania długoterminowe14 351,026 049,083 410,011 450,31
Dłużne papiery wartościowe10 306,5210 275,482 448,982 463,61
Zobowiązania krótkoterminowe9 428,088 428,822 240,252 020,86
Instrumenty pochodne4 562,433 125,221 084,10749,29
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:3 358,904 557,60803,871 062,60
Przychody ze sprzedaży1 368,662 393,06327,56557,94
Koszt wytworzenia na własne potrzeby1 990,242 164,54476,32504,66
Koszty działalności operacyjnej-6 873,45-6 993,18-1 645,00-1 630,45
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-4 813,89-3 261,62-1 152,09-760,44
Całkowite dochody ogółem-4 748,89-2 865,01-1 136,53-667,97
EBITDA-3 700,99-2 281,14-885,74-531,85
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej468,11617,12112,03143,88
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 396,47-2 174,16-573,54-506,90
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-293,15-870,15-70,16-202,87
Stan środków pieniężnych na koniec okresu5 964,958 186,461 427,571 908,67
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,17-0,10-0,04-0,02
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,17-0,10-0,04-0,02
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 28 207 34128 268 71528 207 34128 207 341
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 28 207 34128 268 71528 207 34128 207 341
31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
Aktywa trwałe61 474,2161 918,9414 607,1514 845,46
Aktywa obrotowe7 961,9210 750,711 891,872 577,55
Aktywa razem69 436,1372 669,6516 499,0217 423,01
Kapitał własny45 706,9450 147,7210 860,6212 023,24
Kapitał podstawowy2 826,872 826,87671,70677,76
Zobowiązania długoterminowe14 546,6614 351,023 456,503 440,75
Dłużne papiery wartościowe10 184,2210 148,732 419,922 433,22
Zobowiązania krótkoterminowe9 182,538 170,912 181,901 959,03
Instrumenty pochodne4 562,433 125,221 084,10749,29

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:
1. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP obowiązujący dnia:
31 marca 2018 roku – 1 EUR = 4,2085 PLN
31 grudnia 2017 roku – 1 EUR = 4,1709 PLN
31 marca 2017 roku – 1 EUR = 4,2198 PLN
2. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca pierwszego kwartału danego roku.
2018 roku 1 EUR = 4,1784 PLN
2017 roku 1 EUR = 4,2891 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 1Q2018..pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu
2018-05-16Jarosław WojczakowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:Vivid Games Spółka A
Nazwa skrócona jednoskti:VIVID GAMES S.A.
Adres:Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 (52) 321 57 28
Email:info@vividgames.com
www:www.vividgames.com
NIP: 9671338848
REGON:340873302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d