pixelg
SA-QSr1 - 2019-05-08 - Vivid Games Spółka A (VIVID)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki Vivid Games Spółka A (VIVID) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-08
Vivid Games Spółka A
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-03-01 do 2018-03-31
Aktywa trwałe31 311,8731 081,137 279,637 385,32
Aktywa obrotowe4 450,737 942,901 034,741 887,35
Aktywa razem35 762,6039 024,038 314,379 272,67
Kapitał własny15 025,8118 726,413 493,324 449,66
Kapitał podstawowy2 974,342 826,87691,50671,70
Zobowiązania długoterminowe17 610,5414 546,664 094,243 456,50
Dłużne papiery wartościowe10 334,7610 184,222 402,712 419,92
Zobowiązania krótkoterminowe3 126,255 750,96726,821 366,51
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:4 151,913 358,96966,05803,89
Przychody ze sprzedaży2 675,701 368,72622,57327,57
Koszt wytworzenia na własne potrzeby1 476,211 990,24343,48476,32
Koszty działalności operacyjnej-4 780,68-4 854,41-1 112,36-1 161,79
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-420,47-1 356,98-97,83-324,76
Całkowite dochody ogółem-665,34-1 748,09-154,81-418,36
EBITDA959,95-116,91223,36-27,98
Zysk na jedną akcję podstawowy -0,02-0,06-0,01-0,01
Zysk na jedną akcję rozwodniony -0,02-0,06-0,01-0,01
Zwykły w zł-665,34-1 748,09-154,81-418,36
Rozwodniony w zł-665,34-1 748,09-154,81-418,36
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej-665,34-1 748,09-154,81-418,36
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-665,34-1 748,09-154,81-418,36
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt29 632 10029 646 10029 632 10029 646 100
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt29 632 10029 646 10029 632 10029 646 100
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej586,33464,71136,43111,22
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 488,94-2 392,95-346,44-572,70
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 823,40-293,15424,26-70,16
Stan środków pieniężnych na koniec okresu2 733,985 979,11636,131 430,96
Aktywa trwałe31 320,2731 095,137 281,587 388,65
Aktywa obrotowe4 486,377 972,101 043,031 894,29
Aktywa razem35 806,6439 067,238 324,619 282,93
Kapitał własny15 069,8119 015,163 503,554 518,27
Kapitał podstawowy2 974,342 826,87691,50671,70
Zobowiązania długoterminowe17 610,5414 546,664 094,243 456,50
Dłużne papiery wartościowe10 334,7610 184,222 402,712 419,92
Zobowiązania krótkoterminowe3 126,295 505,41726,821 308,16
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:4 151,913 358,90966,05803,87
Przychody ze sprzedaży2 675,701 368,66622,57327,56
Koszt wytworzenia na własne potrzeby1 476,211 990,24343,48476,32
Koszty działalności operacyjnej-4 780,53-4 851,67-1 112,32-1 161,13
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-420,32-1 354,90-97,80-324,26
Całkowite dochody ogółem-664,84-1 744,80-154,69-417,58
EBITDA960,10-114,83223,39-27,48
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,02-0,06-0,01-0,01
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,02-0,06-0,01-0,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w tys.29 63229 64629 63229 646
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w tys.29 63229 64629 63229 646
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej586,47468,11136,46112,03
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 488,94-2 396,47-346,44-573,54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 823,41-293,15424,27-70,16
Stan środków pieniężnych na koniec okresu2 730,615 975,13635,351 430,00

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące kursy:
1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia: 
31 marca 2019 roku – 1 EUR = 4,3013 PLN
31 marca 2018 roku – 1 EUR = 4,2085 PLN 
 
2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów 
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego kwartału.
2018 roku 1 EUR = 4,2978 PLN
2017 roku 1 EUR = 4,1784 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport 1Q2019 FIN.pdfRaport za III kwartał 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-08Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu
2019-05-08Jarosław WojczakowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:Vivid Games Spółka A
Nazwa skrócona jednoskti:VIVID GAMES S.A.
Adres:Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 (52) 321 57 28
Email:info@vividgames.com
www:www.vividgames.com
NIP: 9671338848
REGON:340873302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy