pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-26 - VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (VOTUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (VOTUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-26
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-012Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyścigowa56i
(ulica)(numer)
(71) 33 93 400(71) 33 93 403
(telefon)(fax)
biuro@votum-sa.plwww.votum-sa.pl
(e-mail)(www)
899-25-49-057020136043
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
Przychody ze sprzedaży98 47576 06822 85517 884
Koszty działalności operacyjnej82 27169 57519 09516 357
Zysk (strata) na działalności operacyjnej16 0726 6863 7301 572
Zysk (strata) brutto15 4886 1053 5951 435
Zysk (strata) netto13 1664 8213 0561 133
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym2001004624
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego12 9664 7213 0091 110
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)1,080,390,250,09
Aktywa razem98 83894 44322 59921 963
Zobowiązania razem47 48553 24310 85712 382
w tym zobowiązania krótkoterminowe32 32430 7887 3917 160
Kapitał własny51 35341 20011 7429 581
Kapitał podstawowy1 2001 200274279
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,283,430,980,8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 9715 2551 1541 235
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 6201 177-1 304277
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 007-5 800-698-1 364
Wybrane dane finansowe - VOTUM s.A.
Przychody ze sprzedaży 62 84157 67314 58513 559
Koszty działalności operacyjnej56 76957 89013 17613 610
Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 52312 4962 6742 938
Zysk (strata) brutto11 25712 3342 6132 900
Zysk (strata) netto9 46411 2112 1962 636
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,790,930,180,22
Aktywa razem86 31886 20119 73620 047
Zobowiązania razem37 08044 1098 47810 258
w tym zobowiązania krótkoterminowe28 72629 2536 5686 803
Kapitał własny49 23842 09211 2589 789
Kapitał podstawowy1 2001 200274279
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,13,510,940,82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej665-2 810154-661
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 2015 890-7431 385
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 552-1 450-360-341

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2019 roku do30 września 2019 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:- 30 września 2019 roku: 1 EUR = 4,3736 PLN- 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR = 4,3000 PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązującychna ostatni dzień każdego miesiąca do końca III kwartału danego roku:-od 1 stycznia 2019 do 30 września 2019: 1 EUR = 4,3086 PLN-od 1 stycznia 2018 do 30 września 2018: 1 EUR = 4,2535 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport za IIIQ2019 r..pdfRaport za IIIQ2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-26Bartłomiej KrupaPrezes Zarządu
2019-11-26Tomasz StanisławskiWiceprezes Zarządu
2019-11-26Kamil KrążekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 93 400
Fax:(71) 33 93 403
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Votum SA
VOTUM
2020-09-16 rejestracja zmian statutu
2020-09-09 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-09-09 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-09-08 SA - PSr
2020-09-08 raport dot. zakresu stosowania Dobrych Praktyk
2020-08-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-17 odwołanie członka RN
2020-08-17 WZ - korekta podjętych uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy