pixelg
SA-PSr - 2019-09-06 - VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (VOTUM)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (VOTUM) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-06
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-012Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyścigowa56i
(ulica)(numer)
(71) 33 93 400(71) 33 93 403
(telefon)(fax)
biuro@votum-sa.plwww.votum-sa.pl
(e-mail)(www)
899-25-49-057020136043
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Wybrane dane finansowe Grupa Kapitałowa VOTUM
Przychody ze sprzedaży64 09153 24714 94612 560
Koszty działalności operacyjnej53 25948 12712 42011 352
Zysk (strata) na działalności operacyjnej10 3325 1062 4091 204
Zysk (strata) brutto9 8384 7472 2941 120
Zysk (strata) netto8 9293 7662 082888
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym99872321
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego8 8303 6792 059    868
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,750,310,170,07
Aktywa razem97 05894 44322 82621 963
Zobowiązania razem49 84553 24411 72312 382
w tym zobowiązania krótkoterminowe32 02530 7897 5327 160
Kapitał własny47 21341 20011 1049 581
Kapitał podstawowy1 2001 200282279
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,933,430,930,8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 5672 018832476
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 342487-1 013115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-228-3 697-53-872
Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A.
Przychody ze sprzedaży40 94240 6659 5489 592
Koszty działalności operacyjnej36 77840 0408 5579 445
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 60911 9772 0082 825
Zysk (strata) brutto8 45011 9331 9712 815
Zysk (strata) netto7 38711 0301 7232 602
Liczba udziałów/akcji w sztukach12 000 00012 000 00012 000 00012 000 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,620,920,140,22
Aktywa razem87 79486 20120 64820 047
Zobowiązania razem40 63344 1099 55610 258
w tym zobowiązania krótkoterminowe30 46129 2537 1646 803
Kapitał własny47 16142 09211 0919 789
Kapitał podstawowy1 2001 200282279
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,933,510,920,82
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej552-1 611129-380
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 9754 186-694987
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 089-1 075254-254

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019. Dane porównawcze prezentowane są odpowiednio:
- według stanu na dzień 31 grudnia 2018 dla sprawozdań z sytuacji finansowej
- za okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 dla sprawozdań z całkowitych dochodów, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań ze zmian w kapitale własnym.
Wybrane dane finansowe zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.- pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:30 czerwca 2019: 1 EUR = 4,252 PLN;31 grudnia 2018: 1 EUR = 4,3 PLN
- pozycje sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych sprawozdań z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca I półrocza danego roku:od 1 stycznia do 30 czerwca 2019: 1 EUR = 4,288 PLN;od 1 stycznia do 30 czerwca 2018: 1 EUR = 4,2395 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe IH2019 GK VOTUM.pdfSprawozdanie finansowe IH2019 GK VOTUM
Sprawozdanie z dzialalności IH 2019 GK VOTUM.pdfSprawozdanie z działalności IH 2019 GK VOTUM
Opinia biegłego rewidenta.pdfOpinia biegłego rewidenta
Oświadczenie Zarządu ws. wyboru biegłych.pdfOświadczenie Zarządu ws. wybory biegłego
Oświadczenie Zarządu ws. stosowania DPSN 2016.pdfOświadczenie Zarządu ws. stosowania DPSN 2016
Oświadczenie Zarządu ws. przygotowania sprawozdania.pdfOświadczenie Zarządu ws. przygotowania sprawozdania
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Bartłomiej KrupaPrezes Zarządu
2019-09-06Kamil KrążekWiceprezes Zarządu
2019-09-06Tomasz StanisławskiWiceprezes Zarządu
2019-09-06Magdalena KryskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 93 400
Fax:(71) 33 93 403
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Votum SA
VOTUM
2020-05-27 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-27 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-27 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-05-26 SA - QSr1
2020-05-26 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-05-26 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy
2020-04-28 SA - RS
2020-04-28 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy