pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-25 - VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (VOXEL)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (VOXEL) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-25
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32 606 05 0132 606 05 19
(telefon)(fax)
biuro@voxel.plwww.voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów3 kw 20193 kw 20183 kw 20193 kw 2018
Przychody ze sprzedaży144 331,4104 832,033 498,524 646,2
Zysk (strata) brutto na sprzedaży40 298,031 400,59 352,97 382,3
Zysk (strata) operacyjny24 333,919 235,85 647,84 522,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 619,118 152,94 785,64 267,8
Zysk (strata) netto16 509,114 545,03 831,73 419,6
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej16 509,114 545,03 831,73 419,6
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe243 550,7205 999,455 686,647 906,8
Aktywa obrotowe72 087,776 327,316 482,517 750,5
Aktywa razem315 638,4282 326,772 169,065 657,4
Kapitał własny149 364,0143 252,534 151,333 314,5
Zobowiązania długoterminowe110 150,884 767,925 185,419 713,5
Zobowiązania krótkoterminowe56 123,654 306,312 832,412 629,4
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów3 kw 20193 kw 20183 kw 20193 kw 2018
Przychody ze sprzedaży98 965,479 655,022 969,318 727,0
Zysk (strata) brutto na sprzedaży29 258,922 641,46 790,85 323,0
Zysk (strata) operacyjny20 809,417 695,34 829,74 160,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem17 534,917 076,14 069,84 014,6
Zysk (strata) netto14 069,613 867,53 265,53 260,3
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej30 września 201931 grudnia 201830 września 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe240 723,3188 027,255 040,143 727,3
Aktywa obrotowe45 041,347 320,010 298,411 004,7
Aktywa razem285 764,6235 347,265 338,554 731,9
Kapitał własny135 582,0131 910,031 000,130 676,7
Zobowiązania długoterminowe114 688,073 207,226 222,817 024,9
Zobowiązania krótkoterminowe35 494,630 230,08 115,67 030,2

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 30 września 2019 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30 września 2019 roku tj. 1 EUR = 4,3736 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3086 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2018 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2018 tj. 1 EUR = 4,3000 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2535 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2018 roku do 28 września 2018 roku. 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK VOXEL Raport kwartalny 3Q19.pdfGK Voxel Raport kwartalny 3Q19
GK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu 3Q19.pdfGK Voxel Sprawozdanie Zarządu 3Q19
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-25Jarosław FurdalPrezes ZarząduJarosław Furdal
2019-11-25Grzegorz RutkowskiWiceprezes ZarząduGrzegorz Rutkowski


Nazwa jednostki:VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:VOXEL S.A.
Adres:Wielicka 265, 30-663 Kraków
Telefon:32 606 05 01
Fax:32 606 05 19
Email:biuro@voxel.pl
www:www.voxel.pl
NIP:6792854642
REGON:120067787

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Voxel SA
VOXEL
2020-08-05 liczba badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną
2020-07-23 WZ - projekty uchwał
2020-07-23 WZ - zwołanie walnego
2020-07-23 rekomendacja zarządu wraz z opinią RN w sprawie wypłaty dywidendy
2020-06-25 SA - QSr1
2020-05-21 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-07 WZ - zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad
2020-03-23 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy