pixelg
korekta SA-P - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

korekta SA-P

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2019(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2019 obejmujące okres

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018obejmujące okres
data przekazania:PPH WADEX S.A.(pełna nazwa emitenta)WADEX S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)54-519
Wrocław(kod pocztowy)(miejscowość)Jerzmanowska
8(ulica)
(numer)(71) 336 70 80 w. 28
(71) 336 70 87(telefon)
(fax)wadex@wadex.pl
www.wadex.pl(e-mail)
(www)899 10 33 328
005921041(NIP)
(REGON)


4AUDYT SP. Z O.O.

(firma audytorska)


Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):


Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego


Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii


Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Półroczne sprawozdanie finansowe
w wersji skróconej w wersji pełnej


BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASIRachunek zysków i stratInformacja dodatkowaZestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANSNotyw tys.

półrocze / 20192018półrocze / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał zakładowy

Kapitał zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania krótkoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Fundusze specjalne

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 15411 6322 3682 744
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73137317088
Zysk (strata) brutto79240118595
Zysk (strata) netto62933814780
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-774604-181142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 335-99311-23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-360-1 521-84-359
Przepływy pieniężne netto, razem201-1 01647-240
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)18 38418 5364 3244 311
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0896 8701 4321 598
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1902394556
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 8423 893668905
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12 29511 6662 8922 713
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)661661155154
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 307 2823 307 2823 307 2823 307 282
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,190,100,040,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,190,100,040,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3,723,530,870,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3,723,530,870,81
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWENotyw tys.

półrocze /
półrocze /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 10/2019
z dnia2019-09-12o treści:Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”)z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż koryguje raport za I półrocze 2019 r., który został przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 10.09.2019 roku.
Przedmiotem korekty jest arkusz „wybrane dane finansowe”, w którym błędnie została opisana kolumna przedstawiająca dane porównywalne za analogiczne półrocze poprzedniego roku obrotowego.W opublikowanym raporcie było: „półrocze 2017” , a powinno być „półrocze 2018”.Przedmiotowa zmiana dotyczy jedynie opisu kolumny, a nie jej zawartości, która zawiera prawidłowe dane, tj. porównywalne dane za I półrocze 2018 roku. Pozostałe elementy raportu półrocznego pozostają aktualne, a powstała pomyłka ma charakter wyłącznie redakcyjny i nie miała wpływu na wyniki finansowe Spółki, które zostały obliczone w sposób prawidłowy.
Emitent przekaże do publicznej wiadomości ww. raport za I półrocze 2019 r. uwzględniający dokonane zmiany.


PlikOpisRACHUNEK ZYSKÓW I STRATNotyw tys.

półrocze / półrocze /

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto


Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOŚWIADCZENIE STANOWI ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU SA-P 2019PlikOpis

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpisPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-12ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKIPREZES ZARZĄDU


2019-09-12RYSZARD SEBASTIANCZŁONEK ZARZĄDU


2019-09-12AGATA PAJĄKIEWICZCZŁONEK ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis

Raport SA-P 2019 .pdfRAPORT SA-P 2019 WADEX


Nazwa jednostki:PPH WADEX S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:WADEX S.A.
Adres:Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław
Telefon:(71) 336 70 80 w. 28
Fax:(71) 336 70 87
Email:wadex@wadex.pl
www:www.wadex.pl
NIP:899 10 33 328
REGON:005921041

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wadex SA
WADEX
2020-02-03 podpisanie aneksu do umowy na najem nieruchomości
2020-01-14 terminarz raportów
2019-11-26 SA-Q3
2019-10-15 kupno akcji przez prezesa zarządu
2019-10-11 kupno akcji przez członka RN
2019-09-12 korekta SA-P
2019-09-12 korekta SA-P
2019-09-10 SA - P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR