pixelg
pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Krajowe Biuro Brokerskie SA oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Krajowe Biuro Brokerskie SA oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiWDB BROKERZY
Nazwa skrócona jednostkiWDB
Numer w roku:3/2019
Rok bieżący:2019
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze Spółkami Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. Na podstawie art. 504 § 1 KSH, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 , posiadająca NIP: 8971734766, REGON: 020585812, kapitał zakładowy: 2.035.000PLN zł, opłacony w całości , zwana w niniejszym dokumencie "WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A." lub "Spółką Przejmującą" lub "Emitentem", po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. ze spółką Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656 ) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418430 ("Spółka Przejmowana 1") oraz spółką Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/12, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000178092 ("Spółka Przejmowana 2"), w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Emitenta oraz Spółek Przejmowanych w dniu 26 kwietnia 2019 roku i opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek, tj. odpowiednio: www.wdbsa.pl oraz www.kbbsa.pl oraz www.eku.pl . Zgodnie z art. 500 § 2 (1) KSH udostępnienie Planu Połączenia będzie trwało nieprzerwanie od dnia 26 kwietnia 2019 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2. O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek, zarząd Emitenta powiadomi odrębnie, stosownie do art. 402 (1) i nast. KSH. Akcjonariusze WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w terminie od 9 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. w godzinach od 09.00 do 16.00 będą mogli w siedzibie Spółki Przejmującej (adres j.w.) zapoznać się z dokumentami wskazanymi w przepisie art. 505 § 1 KSH w zw. z 516 § 6 KSH, tj.: 1. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za lata obrotowe 2016-2018 wraz ze sprawozdaniami z badania, jeśli badania były sporządzane (opinie i raporty biegłego rewidenta), 2. Planem połączenia uzgodnionym w 26 kwietnia 2019 roku, 3. Projektem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, 4. Projektem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie, 5. Projektem Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 6. Ustaleniem wartości majątku spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 kwietnia 2019 roku, 7. Ustaleniem wartości majątku spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 kwietnia 2019 roku, 8. Oświadczeniem o stanie księgowym WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej na dzień 1 kwietnia 2019 roku, 9. Oświadczeniem o stanie księgowym spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 kwietnia 2019 roku, 10. Oświadczeniem o stanie księgowym spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 kwietnia 2019 roku Akcjonariusze mają prawo żądać udostępnienia w siedzibie Spółki Przejmującej bezpłatnie odpisów ww. dokumentów. Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 oraz wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, są gdyż spółki te są jednoosobowymi spółkami zależnymi Emitenta, na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. W związku z powyższym, w siedzibie Spółki Przejmującej nie udostępniono do wglądu akcjonariuszy opinii biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH, ponieważ takowa opinia nie zostanie sporządzona
Imię i nazwiskoStanowisko
Mariusz MuszyńskiPrezes Zarządu
Elzbieta BoryńCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA
WDBBU
2019-09-20 uchwała GPW o wykluczeniu akcji z obrotu na NC
2019-09-17 złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-10 zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2019-09-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-08-19 WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu, w tym nazwy firmy
2019-08-14 SA - QS2 i SA - Q2
2019-08-13 wyniki I półrocze 2019
2019-08-06 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR