pixelg
SA-QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-30
WIKANA SA
(pełna nazwa emitenta)
WIKANADeweloperzy
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
20-703Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cisowa11
(ulica)(numer)
081 444 64 80081 444 64 62
(telefon)(fax)
info@wikana.plwww.wikana.pl
(e-mail)(www)
691-00-19-382 390284802
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczą skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług46 57514 86510 8373 558
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 7291 9061 798456
Zysk (strata) brutto6 2882831 46368
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj6 1812631 43863
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8803 515-205841
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 967107-92326
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 620-2 303-377-551
Przepływy pieniężne netto, razem-6 4671 319-1 505316
Dane Bilansowena dzień na dzieńna dzień na dzień
31.03.2019 r. 31.12.2018 r.31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
Aktywa razem2088732306864856053648
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1605721885653733043852
Zobowiązania długoterminowe44985484821045811275
Zobowiązania krótkoterminowe1155871400832687232577
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4830242121112309796
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych0000
Kapitał zakładowy 40030400309 3069309
Liczba akcji (w szt.)20014797200147972001479720014797
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej0,31-0,220,07-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,412,10,560,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0000
Dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A.od 2019-01-01od 2018-01-01od 2019-01-01od 2018-01-01
do 2019-03-31do 2018-03-31do 2019-03-31do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług1532663357159
Zysk (strata) z działalności operacyjnej106618824845
Zysk (strata) brutto824-54192-13
Zysk (strata) netto 824-54192-13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3748-1444872-345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18511648-431394
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-162710-3782
Przepływy pieniężne netto, razem2702146351
Dane Bilansowena dzień na dzieńna dzień na dzień
31.03.2019 r. 31.12.2018 r.31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
Aktywa razem49973522401161812149
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania170122010339554675
Zobowiązania długoterminowe347451928081207
Zobowiązania krótkoterminowe135381491131473468
Kapitał własny 329613213776637474
Kapitał zakładowy 40030400309 3069309
Liczba akcji (w szt.)20014797200147972001479720014797
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0400,010
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,651,610,380,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0000

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu NBP obowiązującego na 29 marca 2019 roku: 4,3013 EUR/PLN (na 31 grudnia 2018 roku: 4,3000 EUR/PLN).
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca I kwartału 2019 roku: 4,2978 EUR/PLN (po I kwartale 2018 r.: 4,1784 EUR/PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport za 1Q 2019 r..pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny GK WIKANA za 1Q2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2019-05-30Agnieszka MaliszewskaWiceprezes Zarządu
2019-05-30Paweł ChołotaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:WIKANA SA
Nazwa skrócona jednoskti:WIKANA
Adres:Cisowa 11, 20-703 Lublin
Telefon:081 444 64 80
Fax:081 444 64 62
Email:info@wikana.pl
www:www.wikana.pl
NIP:691-00-19-382
REGON:390284802

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wikana SA
WIKANA
2019-11-29 SA - QSr3
2019-10-28 zawarcie aneksu do istotnej umowy
2019-10-17 zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
2019-10-09 kupno akcji własnych
2019-10-02 zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej
2019-10-02 wyniki Q3.2019
2019-10-01 zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej
2019-09-30 zawarcie istotnej umowy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR