Wind Mobile sprzedał obligacje z blisko 50-procentową redukcją - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WIND MOBILE SPRZEDAŁ OBLIGACJE Z BLISKO 50-PROCENTOWĄ REDUKCJĄ

2014-03-21 11:14:52

Nazwa jednostkiWIND
Nazwa skrócona jednostkiWMO
Numer w roku:14/2014
Rok bieżący:2014
Zarząd Wind Mobile S.A. (\"Spółka\") z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 marca 2014 r. Zarząd Wind Mobile podjął uchwałę o przydziale obligacji na okaziciela serii A w kwocie 15 milionów złotych. W okresie składania propozycji nabycia, Oferujący - Noble Securities przyjął zapisy na kwotę blisko dwukrotnie przewyższającą maksymalną wartość emisji, co w konsekwencji skutkowało redukcją zapisów blisko o połowę. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na współfinansowanie przejęcia 100% akcji spółki Software Mind S.A. Podkreślić należy, iż zarówno Spółka, jak i podmiot przejmowany - Software Mind SA, wykazywały do tej pory śladowe saldo zobowiązań finansowych (0,3 miliona złotych). W świetle danych bilansowych zadłużenie obligacyjne na poziomie 15 milionów złotych nie stanowi również nadmiernego obciążenia przyszłej grupy kapitałowej. Suma salda środków pieniężnych obu podmiotów według stanu na koniec 2013 wynosi 12,3 miliona złotych a salda kapitału obrotowego netto 25,7 miliona złotych, co prawie dwukrotnie pokrywa zobowiązanie obligacyjne. Relacja EBITDA/zobowiązanie obligacyjne dla obu spółek według wykonania za 2013 wynosi 77%, a według wyników prognozowanych na 2014 92%. Zatem prognozowa rentowność EBITDA na rok bieżący zapewnia prawie całkowite pokrycie zobowiązania, mimo 3-letniej perspektywy zapadalności papierów. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst to 30 kwietnia 2014 r. PARAMETRY OBLIGACJI: 1. INSTRUMENT FINANSOWY Obligacje serii A na okaziciela nie posiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. 2. WALUTA OBLIGACJI Złoty (PLN) 3. WARTOŚĆ NOMINALNA JEDNEJ OBLIGACJI 100,00 zł (sto złotych 00/100) 4. CENA EMISYJNA OBLIGACJI 100,00 zł (sto złotych 00/100) (cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji) 5. WIELKOŚĆ EMISJI 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji 6. ŁĄCZNA WARTOŚĆ EMISJI 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych 00/100) 7. OKRES ZAPADALNOŚCI 3 lata 8. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI WIBOR3M + 5,90% Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna. Odsetki będą wypłacane Obligatariuszom kwartalnie. 9. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI Z chwilą emisji Obligacje nie są zabezpieczone. Docelowo w terminie od 1 lipca 2014 r. zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na akcjach Software Mind SA znajdujących się w posiadaniu Wind Mobile SA lub części akcji Wind Mobile SA, znajdujących się w posiadaniu IIF Ventures BV oraz dotychczasowych akcjonariuszy Software Mind SA, wnoszących akcje do Wind Mobile w zamian za akcje nowej emisji. 10. DZIEŃ WYKUPU ORAZ PODMIOTY UPRAWNIONE DO KWOTY WYKUPU Obligacje zostaną wykupione najpóźniej w dniu 19 marca 2017 r. Przy czym począwszy od 19 marca 2015r. Wind Mobile przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu w części lub całości obligacji przed terminem wykupu. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z opublikowanym Raportem okresowym za IV kwartał 2013 roku saldo zobowiązań finansowych Wind Mobile SA na dzień 31.12.2013r. wynosi 102,7 tys. zł. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect www.windmobile.pl/inwestorzy
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-03-21 11:14:52 Igor Bokun Prezes Zarządu
2014-03-21 11:14:52 Tomasz Kiser Wiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

WINDMOBIL

WINDMOBIL
Brak komunikatów dla spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d