pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-14 - WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (WITTCHEN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (WITTCHEN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-14
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-152Palmiry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.com www.wittchen.com
(e-mail)(www)
951102215411664266
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży180 840162 10541 97238 111
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 50222 3803 8305 262
Zysk (strata) brutto11 63322 5772 7005 308
Zysk (strata) netto9 41218 2892 1844 300
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-157-14 978-36-3 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 053-9 056-3 262-2 129
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 89325 6022 2966 019
Przepływy pieniężne netto, razem-4 3171 568-1 002369
Średnioważona liczba akcji (szt)18 165 47818 136 79018 165 47818 136 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)0,521,010,120,24
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,840,230,20
Stan na 2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa razem283 778194 68564 88445 276
Zobowiązania długoterminowe107 81324 77324 6515 761
Zobowiązania krótkoterminowe49 27334 82411 2668 099
Kapitał własny126 692135 08828 96731 416
Kapitał zakładowy3 6363 630831844
Liczba akcji (szt)18 178 77218 150 52218 178 77218 150 522
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,977,441,591,73
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEIII kwartały 2019III kwartały 2018III kwartały 2019III kwartały 2018
Przychody netto ze sprzedaży180 543161 35541 90337 935
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 39321 9533 8055 161
Zysk (strata) brutto11 62722 1682 6995 212
Zysk (strata) netto9 24017 8362 1454 193
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-451-13 258-105-3 117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 831-10 758-3 210-2 529
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 89625 6022 2976 019
Przepływy pieniężne netto, razem-4 3861 586-1 018373
Średnioważona liczba akcji(szt)18 165 47818 136 79018 165 47818 136 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)0,510,980,120,23
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,840,230,20
Stan na 2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa razem344 770258 48078 83060 112
Zobowiązania długoterminowe119 90239 17627 4159 111
Zobowiązania krótkoterminowe48 99334 89811 2028 116
Kapitał własny175 875184 40640 21342 885
Kapitał zakładowy3 6363 630831844
Liczba akcji (szt.)18 178 77218 150 52218 178 77218 150 522
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,6710,162,212,36

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 PLN / EUR i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN / EUR.− poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2019 roku -  4,3086 PLN / EUR i od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN / EUR
W III kwartale 2018 roku zostały częściowo rozpoznane przychody w segmencie B2B, które dla analogicznej akcji sprzedażowej w 2019 roku zostaną rozpoznane w IV kwartale.Wyniki trzech kwartałów 2019 roku nie zawierają efektów pozytywnej decyzji podatkowej opisanej w nocie 22 niniejszego raportu.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen Q3 2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 3Q 2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-14Jędrzej WittchenPrezes Zarządu
2019-11-14Monika WittchenWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www: www.wittchen.com
NIP:9511022154
REGON:11664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy