pixelg
SA - PSr - 2019-09-19 - WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (WITTCHEN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (WITTCHEN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2019-09-19
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-152Palmiry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.com www.wittchen.com
(e-mail)(www)
951102215411664266
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży106 82291 57924 91221 601
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 0469 1301 6432 154
Zysk (strata) brutto6 7539 5031 5752 242
Zysk (strata) netto5 5687 5921 2991 791
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 314-15 781-773-3 722
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 587-6 972-2 236-1 645
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 30018 2522 1694 305
Przepływy pieniężne netto, razem-3 601-4 501-840-1 062
Średnioważona liczba akcji w okresie (szt)18 158 68318 129 92318 158 68318 129 923
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)0,310,420,070,10
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,840,230,20
Stan na30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem264 277194 68562 15445 276
Zobowiązania długoterminowe101 58824 77323 8925 761
Zobowiązania krótkoterminowe40 14434 8249 4418 099
Kapitał własny122 545135 08828 82131 416
Kapitał zakładowy3 6363 630855844
Liczba akcji (szt)18 178 77218 150 52218 178 77218 150 522
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,747,441,591,73
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEpółrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży106 58491 04124 85621 475
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 7779 0971 5802 146
Zysk (strata) brutto6 4989 4911 5152 239
Zysk (strata) netto5 1997 5431 2121 779
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 107-14 093-725-3 324
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 462-8 358-2 207-1 971
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 27418 2522 1634 305
Przepływy pieniężne netto, razem-3 295-4 199-768-990
Średnioważona liczba akcji w okresie (szt)18 158 68318 129 92318 158 68318 129 923
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,290,420,070,10
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,840,230,20
Stan na30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem327 780258 48077 08860 112
Zobowiązania długoterminowe116 13239 17627 3129 111
Zobowiązania krótkoterminowe40 16234 8989 4458 116
Kapitał własny171 486184 40640 33142 885
Kapitał zakładowy3 6363 630855844
Liczba akcji (szt.)18 178 77218 150 52218 178 77218 150 522
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,4310,162,222,36

Powyższe dane finansowe za 2019 i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 roku - 4,2520 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR.− poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego _od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880 PLN / EUR i _od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN / EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2019.pdfSkonsolidowany Raport Półroczny GK Wittchen 2019
Raport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SSF GK Wittchen
Raport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu JSF Wittchen SA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-19Jędrzej WittchenPrezes Zarządu
2019-09-19Monika WittchenWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www: www.wittchen.com
NIP:9511022154
REGON:11664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Wittchen SA
WITTCHEN
2020-08-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-03 wyniki Q2.2020
2020-06-17 wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2020-06-16 rejestracja akcji w KDPW
2020-06-10 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D
2020-05-29 warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW
2020-05-26 wybór audytora
2020-05-22 ustalenie warunków znaczącej umowy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy