SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SA - QSR1

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSFF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR i MSFF
w walucie
data przekazania: 2019-05-16
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WITTCHEN S.A.Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-152Palmiry
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska60
(ulica)(numer)
+48 22 766 33 33+48 22 766 33 03
(telefon)(fax)
office@wittchen.com www.wittchen.com
(e-mail)(www)
951102215411664266
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży50 94343 26511 85310 354
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 4023 670792878
Zysk (strata) brutto2 9033 241675776
Zysk (strata) netto2 2622 678526641
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej566-3 632132-869
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 865-1 890-1 132-452
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej502-437117-105
Przepływy pieniężne netto, razem-3 797-5 959-883-1 426
Średnioważona liczba akcji (szt.)18 150 52218 123 05718 150 52218 123 057
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł/EUR)0,120,150,030,04
Zadeklarowana do daty raportu dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,840,230,20
Stan na31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem246 511194 68557 31145 276
Zobowiązania długoterminowe69 51524 77316 1615 761
Zobowiązania krótkoterminowe39 58734 8249 2038 099
Kapitał własny137 409135 08831 94631 416
Kapitał zakładowy3 6303 630844844
Liczba akcji (szt)18 150 52218 150 52218 150 52218 150 522
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)7,577,441,761,73
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży50 83342 94211 82810 277
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2243 629750868
Zysk (strata) brutto2 7323 204636767
Zysk (strata) netto2 1162 565492614
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej471-3 576110-856
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 888-1 695-1 137-406
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej489-437114-105
Przepływy pieniężne netto, razem-3 928-5 708-914-1 366
Średnioważona liczba akcji (szt.)18 150 52218 123 05718 150 52218 123 057
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,120,140,030,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,840,230,20
Stan na31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem310 191258 48072 11660 112
Zobowiązania długoterminowe83 98839 17619 5269 111
Zobowiązania krótkoterminowe39 62134 8989 2118 116
Kapitał własny186 582184 40643 37842 885
Kapitał zakładowy3 6303 630844844
Liczba akcji (szt.)18 150 52218 150 52218 150 52218 150 522
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,2810,162,392,36

Powyższe dane finansowe za 2019 i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2019 roku - 4,3013 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR.- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego _od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - 4,2978 PLN / EUR i _od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - 4,1784 PLN / EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2019.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny GK Wittchen 1Q_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Jędrzej WittchenPrezes Zarządu
2019-05-16Monika WittchenWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WITTCHEN S.A.
Adres:Gdańska 60, 05-152 Palmiry
Telefon:+48 22 766 33 33
Fax:+48 22 766 33 03
Email:office@wittchen.com
www: www.wittchen.com
NIP:9511022154
REGON:11664266

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d