pixelg
WZ - zmiany w porządku obrad - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

WZ - zmiany w porządku obrad

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr64/2019
Data sporządzenia:2019-09-18
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), na podstawie art. 401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 62/2019 z dnia 11 września 2019 r. oraz raportu bieżącego numer 63/2019 z dnia 16 września 2019 r., niniejszym informuje, iż aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyznaczonego na dzień 8 października 2019 r., przedstawia się następująco:
Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu. 6.Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie większą niż 3.571.428,50 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 50/100) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 8 lutego 2020 r., dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Wyjaśnienie do porządku obrad odnośnie punktu 8:
Punkt został dodany w brzmieniu przesłanym przez akcjonariusza. Akcjonariusz nie podał uzasadnienia do dodanego punktu w porządku obrad.

Załączniki:
1. treść projektów uchwał na NWZA.

Podstawna prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 treść projektów uchwał na NWZA.pdftreść projektów uchwał na NWZA.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-18Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2019-09-18Jarosław DymitrukWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:WORK SERVICE S.A.
Adres:Gwiaździsta 66, 43-413 Wrocław
Telefon:+48 71 37 10 900
Fax:+48 71 37 10 938
www:www.workservice.pl
NIP:897-16-55-469
REGON:932629535

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Work Service SA
WORKSERV
2019-10-18 WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2019-10-18 WZ - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2019-10-18 powołanie członków RN
2019-10-18 powołanie członków RN
2019-10-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-18 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-10-18 WZ - podjęte uchwały: powołanie członków RN
2019-10-18 WZ - podjęte uchwały: powołanie członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d