pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-10
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
X-TRADE BROKERS DM SARYNEK KAPITAŁOWY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-876Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa58
(ulica)(numer)
+48 22 201 95 50+48 22 520 22 81
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@xtb.comwww.xtb.pl
(e-mail)(www)
527-24-43-955015803782
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:01.01-31.03.201901.01-31.03.201801.01-31.03.201901.01-31.03.2018
Przychody z działalności operacyjnej40 890113 7379 51427 220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(208)72 694(48)17 398
Zysk przed opodatkowaniem1 07173 74324917 649
Zysk netto76359 48717814 237
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)0,010,510,000,12
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:01.01-31.03.201901.01-31.03.201801.01-31.03.201901.01-31.03.2018
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 235)87 457(1 683)20 931
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 019)(68)(237)(16)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 359)(27)(316)(6)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(9 613)87 362(2 237)20 908
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:31.03.201931.03.201831.03.201931.03.2018
Aktywa razem1 022 614919 848237 745218 569
Zobowiązania razem567 114461 511131 847109 662
Kapitał podstawowy5 8695 8691 3641 395
Kapitał własny455 500458 337105 898108 907
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)3,883,900,900,93

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,2978;− za okres porównawczy: 4,1784;* pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:− za okres bieżący: 4,3013;− za okres porównawczy: 4,2085.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport IQ2019 (PL).pdfRaport za I kwartał 2019 roku
Report QI2019 (ENG).pdfRaport za I kwartał 2019 roku - tłumaczenie na język angielski
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-10Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2019-05-10Filip KaczmarzykCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:X-TRADE BROKERS DM SA
Adres:Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 201 95 50
Fax:+48 22 520 22 81
Email:relacje.inwestorskie@xtb.com
www:www.xtb.pl
NIP:527-24-43-955
REGON:015803782

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
XTB
2019-11-08 SA-QSr3
2019-10-28 wyniki Q3.2019
2019-08-22 SA-PSr
2019-07-31 wyniki za I półrocze 2019
2019-07-17 oceny nadzorczej BION wydana przez KNF
2019-06-06 oddalenie przez sąd skargi spółki na decyzję KNF
2019-05-10 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2019-04-25 wyniki za Q1.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR