pixelg
SA - PSr - 2019-09-23 - ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (ZAMET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (ZAMET) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-23
ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
97-300Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego38B
(ulica)(numer)
(44) 648-90-00(44) 648-91-52
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7712790864100538529
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży97 34981 26822 70319 169
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży20 03011 5764 6712 731
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 9333 2962 083777
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej6 5542 3351 528551
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 7669 0121 8112 126
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 6005 693-8401 343
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 418-1 890-4 062-446
Przepływy pieniężne netto razem-13 25212 815-3 0903 023
Aktywa razem208 748206 82649 09448 099
Zobowiązania razem 81 68386 49419 21020 115
Zobowiązania długoterminowe23 81914 5095 6023 374
Zobowiązania krótkoterminowe57 86471 98513 60916 741
Kapitał własny127 065120 33229 88427 984
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej127 065120 33229 88427 984
Kapitał zakładowy74 14474 14417 43717 243
Liczba akcji (w szt.)105 920 000105 920 000105 920 000105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06190,02210,01440,0052
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,06190,02210,01440,0052
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,19961,13610,28210,2642
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,19961,13610,28210,2642
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży2 4971 773582418
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 326820309193
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4729117
Zysk (strata) z działalności operacyjnej21871051167
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej471 58811375
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8779 9562052 348
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej42-2 57510-607
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 242-2 405-2 855-567
Przepływy pieniężne netto razem-11 3234 976-2 6411 174
Aktywa razem119 221131 92028 03930 679
Zobowiązania razem 5 46618 2121 2864 235
Zobowiązania długoterminowe1 1601 342273312
Zobowiązania krótkoterminowe4 30616 8701 0133 923
Kapitał własny113 755113 70826 75326 444
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej113 755113 70826 75326 444
Kapitał zakładowy74 14474 14417 43717 243
Liczba akcji (w szt.)105 920 000105 920 000105 920 000105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,00040,01500,00010,0035
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)0,00040,01500,00010,0035
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)1,07401,07350,25260,2497
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,07401,07350,25260,2497

Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.06.2019 r. oraz 31.12.2018 r. Zaprezentowane wartości, o ile nie określono, uwzględniają działalność kontynuowaną oraz zaniechaną. Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę euro w następujący sposób:- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za I półrocze 2019 roku (odpowiednio za I półrocze 2018 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za I półrocze 2019 r. wyniósł 1 euro = 4,2880 zł i odpowiednio za I półrocze 2018 r. wyniósł 1 euro = 4,2395 zł.- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30 czerwca 2019 roku 1 euro = 4,2520 zł; na 31 grudnia 2018 roku 1 euro = 4,3000 zł.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
19 HY GK ZAMET Raport z przeglądu_FINAL.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
19 HY ZAMET Raport z przeglądu_FINAL.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
ZAMET_SSF 2019q2.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
ZAMET_JSF 2019q2.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
2019 q2 Sprawozdanie Zarządu ZAMET.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Artur JeziorowskiPrezes Zarządu
2019-09-23Adrian SmejaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZAMET S.A.
Adres:Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon:(44) 648-90-00
Fax:(44) 648-91-52
NIP:7712790864
REGON:100538529

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zamet Industry SA
ZAMET
2020-03-25 przedłużenie terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności
2020-02-17 informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową
2020-01-30 terminarz raportów
2019-11-29 rezygnacja członka RN
2019-11-12 SA-QSr3
2019-11-07 zmiana terminu publikacji SA-QSr3
2019-10-22 przedłużenie umowy o linię kredytową
2019-09-23 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy