pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-12 - ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (ZAMET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (ZAMET) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-12
ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZAMET S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
97-300Piotrków Trybunalski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dmowskiego38B
(ulica)(numer)
(44) 648-90-00(44) 648-91-52
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7712790864100538529
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej153 028128 43835 51730 196
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 2655 1973 5431 222
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej10 2724 0532 384953
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej10 2724 0532 384953
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 5797 6601 7591 801
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 7382 121-1 112499
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-15 83510 331-3 6632 429
Przepływy pieniężne netto razem-12 99420 111-3 0164 728
Aktywa razem*217 539206 82649 73948 099
Zobowiązania i rezerwy*87 00786 49419 89420 115
Zobowiązania długoterminowe*25 99614 5095 9443 374
Zobowiązania krótkoterminowe*61 01171 98513 95016 741
Kapitał własny*130 532120 33229 84527 984
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej*130 532120 33229 84527 984
Kapitał zakładowy*74 14474 14416 95317 243
Liczba akcji (w szt.)*105 920 000105 920 000105 920 000105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)*0,0970,03830,02250,009
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)*0,0970,03830,02250,009
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*1,23241,13610,28180,2642
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*1,23241,13610,28180,2642
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO ZAMET S.A.
Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej3 7592 658872625
Zysk (strata) z działalności operacyjnej25860160141
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-559-402-130-95
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-5591 034-130243
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 17419 2232724 519
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13-1 575-3-370
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 224-3 266-2 837-768
Przepływy pieniężne netto razem-11 06314 382-2 5683 381
Aktywa razem*118 616131 92027 12130 679
Zobowiązania i rezerwy*5 46718 2121 2504 235
Zobowiązania długoterminowe*1 1351 342260312
Zobowiązania krótkoterminowe*4 33216 8709903 923
Kapitał własny*113 149113 70825 87126 444
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej*113 149113 70825 87126 444
Kapitał zakładowy*74 14474 14416 95317 243
Liczba akcji (w szt.)*105 920 000105 920 000105 920 000105 920 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)*-0,00530,0098-0,00120,0023
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)*-0,00530,0098-0,00120,0023
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*1,06821,07350,24420,2497
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*1,06821,07350,24420,2497

(*) Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30 września 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku. Wybrane dane finansowe przeliczono na euro w następujący sposób: - pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za III kwartał 2019 roku (odpowiednio za III kwartał 2018 roku) przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs euro za III kwartał  2019 r. oraz III kwartał 2018 r. wyniósł odpowiednio 4,3086 zł oraz 4,2535 zł.  - pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, który na 30 września 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku wyniósł odpowiednio 4,3736 zł. i 4,3000 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ZAMET_Raport 2019q3.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Zamet za III kwartał 2019 roku, zawierający kwartalną informację finansową Zamet S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-12Artur JeziorowskiPrezes Zarządu
2019-11-12Adrian SmejaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZAMET S.A.
Adres:Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon:(44) 648-90-00
Fax:(44) 648-91-52
NIP:7712790864
REGON:100538529

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zamet Industry SA
ZAMET
2020-07-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-28 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-07-24 SA-QSr1
2020-07-02 WZ - projekty uchwał
2020-07-02 WZ - zwołanie walnego
2020-06-26 SA - RS
2020-06-26 SA - R
2020-06-22 wyniki testów na utratę wartości aktywów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy