pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - 2019-11-14 - ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA (ZEPAK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - komunikat spółki ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA (ZEPAK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-14
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży2 157 170 1 623 410 500 666 381 665
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej128 045 -33 621 29 718 -7 904
Zysk (Strata) brutto120 729 -57 08728 020 -13 421
Zysk (Strata) netto71 739 -62 72616 650 -14 747
Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej72 591 -62 08716 848 -14 597
Całkowite dochody71 056 -62 01716 492 -14 580
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej284 423 264 888 66 013 62 275
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej21 438 -50 6814 976 -11 915
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-227 250-225 213-52 743-52 948
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów78 611 -11 00618 245 -2 588
Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję)1,43 -1,220,33 -0,29
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2019; 31.12.2018; 30.09.2019; 31.12.2018
Aktywa razem3 667 098 3 871 297838 462 900 302
Aktywa trwałe2 861 518 2 968 043654 271 690 243
Aktywa obrotowe805 580 902 244184 192 209 824
Kapitał własny ogółem1 696 448 1 687 147387 884 392 360
Kapitał podstawowy101 647 101 64723 241 23 639
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 694 012 1 683 859387 327 391 595
Zobowiązania razem1 970 650 2 184 150450 578 507 942
Zobowiązania długoterminowe1 043 470 974 139238 584 226 544
Zobowiązania krótkoterminowe927 180 1 210 011211 995 281 398
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)33,38 33,20 7,63 7,72
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 070 575 851 632 248 474 200 219
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej64 683 -73 396 15 013 -17 255
Zysk (Strata) brutto137 942 47 987 32 016 11 282
Zysk (Strata) netto126 038 60 676 29 253 14 265
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej33 237 98 242 7 714 23 097
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19 664 10 4664 564 2 461
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-116 489-175 170-27 036-41 183
Przepływy pieniężne netto razem-63 588-66 462-14 758-15 625
Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję)2,48 1,19 0,58 0,28
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2019; 31.12.2018; 30.09.2019; 31.12.2018
Aktywa razem2 104 290 2 151 997481 135 500 464
Aktywa trwałe1 654 025 1 745 389378 184 405 904
Aktywa obrotowe450 265 406 608102 951 94 560
Kapitał własny1 464 425 1 338 387334 833 311 253
Kapitał podstawowy101 647 101 64723 241 23 639
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania639 865 813 610146 302 189 212
Zobowiązania długoterminowe2 209 61 392505 14 277
Zobowiązania krótkoterminowe180 048 245 41241 167 57 073
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję)28,81 26,33 6,59 6,12
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:
1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, co daje 4,3086 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 września 2018 roku, co daje 4,2535 euro/złoty,
2) dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 30 września 2019 roku, tj. 4,3736 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku, tj. 4,3000 euro/złoty.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ZEPAK_2019-3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE-sig-sig-sig-sig-sig.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku oraz skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku
ZEPAK_2019-3Q_POZOSTAŁE INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdfPozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-14Henryk SobierajskiPrezes Zarządu
2019-11-14Zygmunt ArtwikWiceprezes Zarządu
2019-11-14Paweł MarkowskiWiceprezes Zarządu
2019-11-14Paweł LisowskiWiceprezes Zarządu
2019-11-14Maciej NietopielWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Adres:Kazimierska 45, 62-510 Konin
Telefon:+48 63 247 30 00
Fax:+48 63 247 30 30
NIP:6650001645
REGON:310186795

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy