pixelg
SA-PSr - 2019-07-29 - GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-07-29
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego śródrocznego
sprawozdania finansowego


Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 729 1591 641 955403 255387 299

Zysk z działalności operacyjnej130 840175 88230 51341 486

Zysk przed opodatkowaniem122 062155 23128 46636 615

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej97 574123 80822 75529 203

Zysk netto za okres sprawozdawczy97 574123 80822 75529 203

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej120 433236 02628 08655 673

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(607 907)(53 570)(141 769)(12 636)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej421 722(161 484)98 349(38 090)

Przepływy pieniężne netto(65 752)20 972(15 334)4 947

Aktywa razem,(na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
3 045 0601 856 751716 148431 802

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
795 50825 568187 0905 946

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
2 149 2451 521 448505 467353 825

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)100 307309 73523 59172 031

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
100 307309 73523 59172 031

Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)9,5012,052,222,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane dotyczące skróconego jednostkowego śródrocznego
sprawozdania finansowego


Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 607 2581 653 361374 827389 990

Zysk z działalności operacyjnej127 139173 29729 65040 877

Zysk przed opodatkowaniem119 017157 08427 75637 052

Zysk netto za okres sprawozdawczy96 023127 17622 39329 998

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej108 488193 55325 30045 655

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(597 541)(42 340)(139 352)(9 987)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej428 720(160 963)99 981(37 967)

Przepływy pieniężne netto(60 333)(9 750)(14 071)(2 300)

Aktywa razem, (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec porzedniego roku obrotowego)2 782 8481 790 063654 480416 294

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)700 47322 002164 7405 117

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 979 0411 453 748465 438338 081

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)103 334314 31324 30273 096

Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,3512,382,182,92

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2520 PLN(kurs średni NBP na dzień 30.06.2019 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 roku do 30.06.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2880 PLN*;- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR = 4,3000 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 roku do 30.06.2018 rokuwedług kursu 1 EUR = 4,2395 PLN*;*kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdegomiesiąca w okresie od stycznia do czerwca odpowiednio 2019 i 2018 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

I.Grupa Kapitałowa Żywiec SA VI 2019.pdfSkrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku

II.Grupa Żywiec SA VI 2019.pdfSkrócone jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku

III.Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec SA VI 2019.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

IV.Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec SA VI 2019.pdfSprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A.

V.Raport biegłego rewidenta do raportu skonsolidowanego Grupy Żywiec SA za VI 2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku

VI.Raport biegłego rewidenta do raportu jednostkowego Grupy Żywiec SA za VI 2019.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORAZ OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-07-23Francois-Xavier MahotPrezes Zarządu


2019-07-23Piotr NowakowskiCzłonek Zarządu


2019-07-23Luca GiordanoCzłonek Zarządu


2019-07-23Marcin CelejowskiCzłonek Zarządu


2019-07-23Michael McKeownCzłonek Zarządu


2019-07-23Małgorzata LubelskaCzłonek Zarządu


2019-07-23Andrzej BorczykCzłonek Zarządu...............................................................................................................................


2019-07-23Łukasz TlałkaPełnomocnik Grupy Żywiec S.A.

Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy