pixelg
SA-QSr1 - 2019-04-24 - GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-04-24
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów606 693604 448141 164144 660
Zysk z działalności operacyjnej12 47712 8942 9033 086
Zysk przed opodatkowaniem8 8886 1182 0681 464
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej6 4934 5111 5111 080
Zysk netto za okres sprawozdawczy6 4934 5111 5111 080
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej42 79421 3239 9575 103
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(59 414)(27 784)(13 824)(6 649)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej343 566(53 559)79 940(12 818)
Przepływy pieniężne netto326 946(60 020)76 073(14 364)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 199 1511 856 751511 276431 802
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)309 33425 56871 9165 946
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 568 7531 521 448364 716353 825
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)321 064309 73574 64472 031
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)321 064309 73574 64472 031
Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,630,440,150,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów609 151606 116141 736145 059
Zysk z działalności operacyjnej5 31614 1781 2373 393
Zysk przed opodatkowaniem2 0659 8204802 350
Zysk netto za okres sprawozdawczy2747 655641 832
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 3132 1287 518509
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(63 936)(23 902)(14 876)(5 720)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej344 913(53 309)80 253(12 758)
Przepływy pieniężne netto313 290(75 083)72 895(17 969)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 111 5851 790 063490 918416 294
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)298 41722 00269 3785 117
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 493 7451 453 748347 278338 081
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)319 423314 31374 26273 096
Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,030,750,010,18

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.03.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,3013 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.03.2019 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 roku do 31.03.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2978 PLN*;- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR = 4,3000 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 roku do 31.03.2018 rokuwedług kursu 1 EUR = 4,1784 PLN*; *kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do marca odpowiednio 2019 i 2018 roku

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IQ 2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-23Francois-Xavier MahotPrezes Zarządu
2019-04-23Piotr NowakowskiCzłonek Zarządu
2019-04-23Luca GiordanoCzłonek Zarządu
2019-04-23Marcin CelejowskiCzłonek Zarządu
2019-04-23Michael McKeownCzłonek Zarządu
2019-04-23Małgorzata LubelskaCzłonek Zarządu
2019-04-23Andrzej BorczykCzłonek Zarządu
2019-04-23Łukasz TlałkaPełnomocnik Grupy Żywiec S.A.


Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Żywiec SA
ZYWIEC
2020-09-18 WZ - projekty uchwał
2020-09-18 WZ - zwołanie walnego
2020-09-03 powołania członków zarządu
2020-09-03 odwołanie prokury
2020-08-03 SA - PSr
2020-07-28 doręczenie decyzji Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach
2020-07-02 rezygnacja członka zarządu
2020-06-16 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członka RN, wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy