pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-23 - GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-23
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.plwww.grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 806 0722 600 862651 272611 464
Zysk z działalności operacyjnej283 985318 04765 91174 773
Zysk przed opodatkowaniem259 191299 96660 15770 522
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej207 207240 58948 09156 563
Zysk netto za okres sprawozdawczy207 207240 58948 09156 563
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej420 623504 35897 624118 575
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(652 327)(101 279)(151 401)(23 811)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej254 536(365 373)59 076(85 899)
Przepływy pieniężne netto22 83237 7065 2998 865
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 755 5761 856 751630 048431 802
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 036 92525 568237 0875 946
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 507 5071 521 448344 683353 825
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)211 144309 73548 27772 031
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)211 144309 73548 27772 031
Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)20,1723,424,685,51
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 547 7402 614 077591 315614 571
Zysk z działalności operacyjnej265 621315 26061 64974 118
Zysk przed opodatkowaniem347 130298 47480 56770 171
Zysk netto za okres sprawozdawczy299 544242 01569 52256 898
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej349 558453 57481 130106 635
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(627 371)(77 155)(145 609)(18 139)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej269 572(364 747)62 566(85 752)
Przepływy pieniężne netto(8 241)11 672(1 913)2 744
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 609 2591 790 063596 593416 294
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)949 36822 002217 0685 117
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 351 8321 453 748309 089338 081
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)308 059314 31370 43673 096
Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)29,1623,566,775,54

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30.09.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,3736 PLN(kurs średni NBP na dzień 30.09.2019 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 roku do 30.09.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,3086 PLN*;- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR = 4,3000 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 roku do 30.09.2018 rokuwedług kursu 1 EUR = 4,2535 PLN*; *kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do września odpowiednio 2019 i 2018 roku

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IIIQ 2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalnyPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-10-22Francois - Xavier MahotPrezes Zarządu


2019-10-22Piotr NowakowskiCzłonek Zarządu


2019-10-22Luca GiordanoCzłonek Zarządu


2019-10-22Marcin CelejowskiCzłonek Zarządu


2019-10-22Michael McKeownCzłonek Zarządu


2019-10-22Andrzej BorczykCzłonek Zarządu----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2019-10-22Łukasz TlałkaPełnomocnik Grupy Żywiec S.A.Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
www:www.grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy