pixelg
SA - RS - 2020-02-12 - GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki GRUPA ŻYWIEC SA (ZYWIEC) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-02-12
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIECSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
34-300Żywiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Browarna88
(ulica)(numer)
033 861 24 51033 861 46 14
(telefon)(fax)
browary@grupazywiec.pl
(e-mail)(www)
553-000-72-19070511111
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 569 8023 323 753829 839778 962

Zysk z działalności operacyjnej324 885415 32375 52397 336

Zysk przed opodatkowaniem296 995401 03669 04093 988

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej234 145324 09654 43075 956

Zysk netto za okres sprawozdawczy234 145324 09654 43075 956

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej558 674521 194129 870122 148

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(720 882)(170 043)(167 577)(39 852)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej219 347(366 742)50 990(85 950)

Przepływy pieniężne netto57 139(15 591)13 283(3 654)

Aktywa, razem2 581 9101 856 751606 296431 802

Zobowiązania długoterminowe1 166 50525 568273 9245 946

Zobowiązania krótkoterminowe1 328 5691 521 448311 981353 825

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki86 836309 73520 39172 031

Kapitał własny86 836309 73520 39172 031

Średnio ważona liczba akcji10 271 33710 271 337Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)22,8031,555,307,39

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR przyjęto następujące kursy:- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku według kursu 1 EUR = 4,2585 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2019 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według kursu 1 EUR = 4,3018 PLN*- pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR = 4,3000 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. według kursu 1 EUR =4,2669 PLN** kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do grudnia odpowiednio 2019 i 2018 roku


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

I. Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfGrupa Kapitałowa Żywiec S.A. - Skonsolidowany raport roczny

II. Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfSprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.

III. Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfOświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.

IV. Sprawozdanie biegłego rewidenta GK Żywiec S.A. 2019.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

V. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. 2019.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

VI. Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. 2019.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Żywiec S.A.PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-04Francois Xavier MahotPrezes Zarządu


2020-02-04Piotr NowakowskiCzłonek Zarządu


2020-02-04Luca GiordanoCzłonek Zarządu


2020-02-04Marcin CelejowskiCzłonek Zarządu


2020-02-04Michael McKeownCzłonek Zarządu


2020-02-04Katarzyna Malczewska-BłaszczukCzłonek Zarządu


2020-02-04Andrzej BorczykCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-04Łukasz TlałkaPełnomocnik Grupy Żywiec S.A.

Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednoskti:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy