pixelg
SA - Q1 - 2020-05-05 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
data przekazania: 2020-05-05
AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 0085 653 93 83
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe102 633101 58592 636
Wartości niematerialne i prawne, w tym:5 4245 7695 280
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe93 04892 03783 298
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe1 4501 450788
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe1 4501 450788
w jednostkach powiązanych, w tym:1 4501 450788
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 7112 3293 270
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 0691 6352 261
Inne rozliczenia międzyokresowe6426941 009
Aktywa obrotowe79 86073 18388 827
Zapasy47 21950 77855 597
Należności krótkoterminowe25 09015 77724 258
Od jednostek powiązanych4 2234 0183 379
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek20 86711 75920 879
Inwestycje krótkoterminowe1 8062 3544 248
Krótkoterminowe aktywa finansowe1 8062 3544 248
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 8062 3544 248
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 7454 2744 724
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m182 493174 768181 463
PASYWA
Kapitał własny127 220114 691126 926
Kapitał zakładowy2 4702 4702 449
Kapitał zapasowy74 96774 03873 081
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe2100
Zysk (strata) z lat ubiegłych38 183039 009
Zysk (strata) netto11 57938 18312 387
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania55 27360 07754 537
Rezerwy na zobowiązania9 4029 8528 553
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 3313 2083 068
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 2804 3312 565
długoterminowa443443218
krótkoterminowa3 8373 8882 347
Pozostałe rezerwy1 7912 3132 920
długoterminowe
krótkoterminowe1 7912 3132 920
Zobowiązania długoterminowe0010
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek0010
Zobowiązania krótkoterminowe36 70140 89236 133
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek35 83940 58935 249
Fundusze specjalne862303884
Rozliczenia międzyokresowe9 1709 3339 841
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe9 1709 3339 841
długoterminowe7 9897 8828 323
krótkoterminowe1 1811 4511 518
P a s y w a r a z e m182 493174 768181 463
Wartość księgowa127 220114 691126 926
Liczba akcji (w szt.)9 965 1839 878 7839 796 133
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)12,7711,6112,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 063 18310 063 18310 063 733
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)12,6411,4012,61

W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki stanowiły na dzień:31.03.2020__________11 25631.12.2019__________21 74731.03.2019___________8 693

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 42563 48314 19914 771
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 39615 1933 0473 535
Zysk (strata) brutto13 82315 2253 1443 543
Zysk (strata) netto11 57912 3872 6342 882
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 8211 2232 916285
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 772-6 343-858-1 476
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 6064 643-2 1851 080
Przepływy pieniężne netto, razem-557-477-127-111
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)182 493174 76840 08841 040
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)55 27360 07712 14214 108
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)36 70140 8928 0629 602
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)127 220114 69127 94626 932
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 4702 470543580
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 965 1839 796 1339 965 1839 796 133
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,874,190,880,97
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,834,070,870,95
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,7711,612,812,73
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,6411,402,782,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,003,940,000,92

Pozycja XIV Liczba akcji (w szt.) na koniec bieżącego kwartału obejmuje objęte w dniu 31.03.2020 r. 86 400 akcji serii E z Transzy 2018 Programu Motywacyjnego 2018-2019, które do dnia publikacji niniejszego raportu nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.Ze względu na trwający stan epidemii nie zostało jeszcze zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którego porządku obrad znajdzie się zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz podział wypracowanego zysku netto. Zarząd zarekomendował w dniu 4 marca 2020 r. tj. jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemicznego wypłatę 2,80 zł na akcję. Ze względu na nagłą i niespodziewaną zmianę warunków prowadzenia działalności spowodowaną pandemią Rada Nadzorcza nie wyraziła jeszcze swojej opinii na temat podziału zysku za 2019 r. W dniu 5 maja 2020 r. w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii Zarząd postanowił zawiesić swoją rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za rok 2019. Zarząd podejmie ostateczną decyzję w kwestii swojej rekomendacji w terminie późniejszym. Zawieszenie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wypłaty dywidendy ma na celu umożliwienie Zarządowi przesunięcie terminu na podjęcie decyzji o rekomndacji podziału zysku za rok 2019 w oparciu o lepsze zrozumienie sytuacji i ocenę wpływu epidemii na bieżącą działalność Spółki i jej sytuację finansową. Ostateczną decyzję w zakresie kwot i terminów wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)65 07865 68939 760
wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie65 07865 68939 760
Pozycje pozabilansowe, razem65 07865 68939 760
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:62 42563 483
od jednostek powiązanych1 209697
Przychody netto ze sprzedaży produktów59 71960 130
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 7063 353
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:39 95539 747
jednostkom powiązanym875531
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów37 78536 994
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 1702 753
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży22 47023 736
Koszty sprzedaży5 1805 071
Koszty ogólnego zarządu4 1873 928
Zysk (strata) ze sprzedaży13 10314 737
Pozostałe przychody operacyjne489568
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3220
Dotacje428548
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych20
Inne przychody operacyjne270
Pozostałe koszty operacyjne196112
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych010
Inne koszty operacyjne196102
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 39615 193
Przychody finansowe55378
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:01
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne55377
Koszty finansowe12646
Odsetki w tym:12646
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto13 82315 225
Podatek dochodowy2 2442 838
część bieżąca2 5552 726
część odroczona-311112
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto11 57912 387
Zysk (strata) netto (zannualizowany)37 37541 002
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 878 7939 795 484
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3,874,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 976 79310 063 084
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3,834,07

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2020: amortyzacja______________________________________________________________2 597zużycie materiałów i energii_________________________________________________27 427usługi obce_______________________________________________________________2 544podatki i opłaty_____________________________________________________________155 wynagrodzenia___________________________________________________________9 850ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia_____________________________________2 210pozostałe koszty rodzajowe___________________________________________________215Razem koszty rodzajowe_________________________________________________44 998Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych__________________4 178Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)______(2 024)Koszty sprzedaży (wielkośc ujemna)_________________________________________(5 180)Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)___________________________________(4 187)Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_________________________________37 785

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Zgodnie z komunikatem UKNF z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierajacych sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR) załączamy elektronicznie podpisane sprawozdanie finansowe.

PlikOpis
SA-Q_2020_1_AC.T.pdfSKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AC S.A ZA I KWARTAŁ 2020 R
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)114 691111 812111 812
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu2 4702 4492 449
Zmiany kapitału zakładowego0210
zwiększenia (z tytułu)0210
emisji akcji (wydania udziałów)0210
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 4702 4702 449
Kapitał zapasowy na początek okresu74 03870 35470 354
Zmiany kapitału zapasowego9293 6842 727
zwiększenia (z tytułu)9293 7092 735
emisji akcji powyżej wartości nominalnej9298880
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0860
z wyceny programu motywacyjnego02 7352 735
zmniejszenia (z tytułu)0258
pokrycia straty
z wyceny programu motywacyjnego0258
Kapitał zapasowy na koniec okresu74 96774 03873 081
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych2100
zwiększenia (z tytułu)2100
niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego2100
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu2100
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu38 18339 00939 009
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu38 18339 00939 009
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)039 0090
dywidenda (wypłacona i zadeklarowana)038 9230
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy0860
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu38 183039 009
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu38 183039 009
Wynik netto11 57938 18312 387
zysk netto11 57938 18312 387
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )127 220114 691126 926
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)127 22086 78988 003

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Spółki zawiesił swoją wcześniejszą rekomendację podziału zysku za rok 2019, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto11 57912 387
Korekty razem1 242-11 164
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 5972 753
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-9-11
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)9644
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-32-18
Zmiana stanu rezerw-450-4 633
Zmiana stanu zapasów3 559-4 973
Zmiana stanu należności-9 313-6 373
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6 9211 331
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 124-1 986
Inne korekty-32 702
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia12 8211 223
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1 126501
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 126264
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:0237
w jednostkach powiązanych0237
zbycie aktywów finansowych0237
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki4 8986 844
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 9276 844
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne9710
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 772-6 343
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 0624 780
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału950397
Kredyty i pożyczki04 351
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe11232
Wydatki10 668137
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek10 4910
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego917
Odsetki168120
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-9 6064 643
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-557-477
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-548-466
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych911
Środki pieniężne na początek okresu2 3624 709
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 8054 232
o ograniczonej możliwości dysponowania255121

Na pozycję "Inne korekty" w pierwszym kwartale 2020 składają się:dotacje rozliczone z wynikiem finansowym____(3)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
Informacja dodatkowa_AC IQ 2020.T.pdfINFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2020
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2020.T.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC IQ 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-05ANATOL TIMOSZUKPREZES ZARZĄDU
2020-05-05KATARZYNA RUTKOWSKAWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU
2020-05-05PIOTR MARCINKOWSKIWICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy