pixelg
SA - Q3 - 2019-11-08 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-07-01 do 2019-09-30
data przekazania: 2019-11-08
AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 0085 653 93 83
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
Aktywa trwałe101 28095 89089 90685 213
Wartości niematerialne i prawne, w tym:6 0515 3935 4265 562
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe91 11886 66579 75973 781
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe8834851 3542 410
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe8834851 3542 410
w jednostkach powiązanych, w tym:8834851 3542 410
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 2283 3473 3673 460
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 4622 4712 4112 763
Inne rozliczenia międzyokresowe766876956697
Aktywa obrotowe85 41393 79176 52778 641
Zapasy53 42257 40550 62443 950
Należności krótkoterminowe25 63628 30418 00322 970
Od jednostek powiązanych4 1733 1693 4983 463
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek21 46325 13514 50519 507
Inwestycje krótkoterminowe1 8473 5114 7148 215
Krótkoterminowe aktywa finansowe1 8473 5114 7148 215
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 8473 5114 7148 215
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 5084 5713 1863 506
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m186 693189 681166 433163 854
PASYWA
Kapitał własny109 41698 276111 812105 304
Kapitał zakładowy2 4702 4702 4492 449
Kapitał zapasowy74 05574 05570 35470 354
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto32 89121 75139 00932 501
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania77 27791 40554 62158 550
Rezerwy na zobowiązania9 1569 07913 18610 876
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 0763 0633 1062 900
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne3 9083 4536 3214 830
długoterminowa218218218200
krótkoterminowa3 6903 2356 1034 630
Pozostałe rezerwy2 1722 5633 7593 146
długoterminowe0000
krótkoterminowe2 1722 5633 7593 146
Zobowiązania długoterminowe005168
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek005168
Zobowiązania krótkoterminowe58 41072 33031 04736 238
Wobec jednostek powiązanych00302530
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek57 76771 50430 50735 276
Fundusze specjalne643826238432
Rozliczenia międzyokresowe9 7119 99610 33711 368
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe9 7119 99610 33711 368
długoterminowe8 2438 5338 6579 085
krótkoterminowe1 4681 4631 6802 283
P a s y w a r a z e m186 693189 681166 433163 854
Wartość księgowa109 41698 276111 812105 304
Liczba akcji (w szt.)9 878 7839 878 7839 796 1339 796 133
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11,089,9511,4110,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 063 73310 063 7339 966 4339 977 083
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)10,879,7711,2210,55

W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki (tys. PLN) stanowiły na dzień:30.09.2019__________36 37630.06.2019__________46 15331.12.2018___________4 34530.09.2018___________9 220

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów176 161184 66440 88643 415
Zysk (strata) z działalności operacyjnej39 88740 8609 2589 606
Zysk (strata) brutto40 14440 3389 3179 483
Zysk (strata) netto32 89132 5017 6347 641
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 67541 9365 0319 859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 949-14 124-4 398-3 320
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 592-37 570-1 298-8 833
Przepływy pieniężne netto, razem-2 866-9 758-665-2 294
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)186 693166 43342 68638 705
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)77 27754 62117 66912 703
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)051012
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)58 41031 04713 3557 220
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)109 416111 81225 01726 003
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 4702 449565570
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 878 7839 796 1339 878 7839 796 133
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)4,003,870,930,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,933,800,910,89
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11,0811,412,532,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,8711,222,492,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,942,500,910,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)62 34863 07640 43941 113
wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie62 34863 07640 43941 113
Pozycje pozabilansowe, razem62 34863 07640 43941 113
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:55 156176 16158 039184 664
od jednostek powiązanych1 7263 1537022 377
Przychody netto ze sprzedaży produktów51 872166 34454 977174 379
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 2849 8173 06210 285
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:35 109111 92936 018116 846
jednostkom powiązanym3951 4995551 739
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów32 441103 83933 462108 164
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 6688 0902 5568 682
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży20 04764 23222 02167 818
Koszty sprzedaży4 69114 8165 86816 374
Koszty ogólnego zarządu4 05212 0263 92511 470
Zysk (strata) ze sprzedaży11 30437 39012 22839 974
Pozostałe przychody operacyjne1 7752 9606431 731
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych254411
Dotacje5801 6864991 477
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 0951 095120173
Inne przychody operacyjne751352380
Pozostałe koszty operacyjne158463590845
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych13460156
Inne koszty operacyjne145417590689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 92139 88712 28140 860
Przychody finansowe7928180522
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:1208
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych39853300
Inne3932830514
Koszty finansowe2565614581 044
Odsetki w tym:25640743212
dla jednostek powiązanych0000
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:015100
w jednostkach powiązanych015100
Aktualizacja wartości aktywów finansowych03396832
Inne00190
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto13 45740 14411 82340 338
Podatek dochodowy2 3177 2532 3057 837
część bieżąca2 2957 3352 3248 453
część odroczona22-82-19-616
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto11 14032 8919 51832 501
Zysk (strata) netto (zannualizowany)39 39837 784
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 837 3459 756 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)4,003,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 022 2959 937 042
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)3,933,80

KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2019:amortyzacja____________________________________________________________ 8 428zużycie materiałów i energii ______________________________________________ 88 379usługi obce_____________________________________________________________ 7 393podatki i opłaty____________________________________________________________456 wynagrodzenia__________________________________________________________31 051ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia____________________________________6 132pozostałe koszty rodzajowe________________________________________________ 1 257Razem koszty rodzajowe________________________________________________ 143 096Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych________________(7 339)Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)_____(5 076)Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)_______________________________________(14 816)Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)_________________________________(12 026)Koszt wytworzenia sprzedanych produktów_________________________________103 839

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)98 276111 81296 41196 411
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu2 4702 4492 4292 429
Zmiany kapitału zakładowego0212020
zwiększenia (z tytułu)0212020
emisji akcji (wydania udziałów)0212020
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 4702 4702 4492 449
Kapitał zapasowy na początek okresu74 05570 35463 28463 284
Zmiany kapitału zapasowego03 7017 0707 070
zwiększenia (z tytułu)03 7097 0577 057
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0888849849
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0866 2086 208
z wyceny programu motywacyjnego02 73500
zmniejszenia (z tytułu)08-13-13
pokrycia straty
z wyceny programu motywacyjnego08-13-13
Kapitał zapasowy na koniec okresu74 05574 05570 35470 354
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu21 75139 00930 69830 698
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu21 75139 00930 69830 698
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)039 00930 69830 698
przeznaczenie na kapitał zapasowy0866 2086 208
wypłata dywidendy038 92324 49024 490
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu21 751000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto11 14032 89139 00932 501
zysk netto11 14032 89139 00932 501
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )109 416109 416111 812105 304
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)109 416109 41682 175105 304
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-303 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto11 14032 8919 51832 501
Korekty razem4 625-11 216-4 2669 435
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja2 8718 4282 3456 729
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-13049-252
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)25640543210
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-1 088-1 082395837
Zmiana stanu rezerw77-4 0301 3145 205
Zmiana stanu zapasów3 983-2 798-6 816-9 077
Zmiana stanu należności2 665-7 781352-3 670
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 587-3 830-2 55612 532
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-474-3 098608-3 061
Inne korekty-652 5700-18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia15 76521 6755 25241 936
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy69911128128
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6536011
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:455100
w jednostkach powiązanych455100
zbycie aktywów finansowych455100
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne00127127
Wydatki7 62919 8604 55714 252
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 79518 9403 18412 394
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne8349201 3731 858
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-7 560-18 949-4 429-14 124
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy16933 8634 3562 233
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału09090869
Kredyty i pożyczki032 0344 3560
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe16992001 364
Wydatki10 05139 4556039 803
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli038 922024 490
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek9 7780015 052
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego17521751
Odsetki25648143210
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-9 882-5 5924 296-37 570
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 677-2 8665 119-9 758
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 664-2 8675 070-9 506
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych13-1-49252
Środki pieniężne na początek okresu3 5204 7093 13618 013
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 8431 8438 2558 255
o ograniczonej możliwości dysponowania473473192192
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2019.pdfINFORMACJA DODATKOWA AC_IIIQ_2019
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu_AC_IIIQ_2019.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU_AC_IIIQ_2019
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08ANATOL TIMOSZUKPREZES ZARZĄDU
2019-11-08KATARZYNA RUTKOWSKAWICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU
2019-11-08PIOTR MARCINKOWSKIWICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH


Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AC SA
ACAUTOGAZ
2020-05-05 SA - Q1
2020-05-05 zawieszenie rekomendacji zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
2020-04-01 wyniki Q1.2020
2020-03-31 nabycie akcji z transzy 2018 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2020-03-31 zakończenie subskrypcji warrantów serii E
2020-03-16 SA - R
2020-03-04 rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy 2,8 zł/akcja
2020-01-07 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy