pixelg
SA - R - 2020-03-16 - AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2018obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
data przekazania: 2020-03-16
AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
15-181Białystok
(kod pocztowy)(miejscowość)
42 Pułku Piechoty50
(ulica)(numer)
85 743 81 0085 653 93 83
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
966-13-19-418050643816
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z o.o.
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Inne informacje przekazywane przez ASI
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
SA-R_2019_AC_Wprowadzenie.T.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20192018
koszty zakończonych prac rozwojowych2 5942 723
wartość firmy
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:1 5311 325
oprogramowanie komputerowe1 5311 325
inne wartości niematerialne i prawne1 6441 378
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem5 7695 426Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20192018
środki trwałe, w tym:70 04265 470
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 2725 272
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej29 77126 560
urządzenia techniczne i maszyny27 82026 297
środki transportu1 6241 739
inne środki trwałe5 5555 602
środki trwałe w budowie20 98313 478
zaliczki na środki trwałe w budowie1 012811
Rzeczowe aktywa trwałe, razem92 03779 759NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20192018
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)
od jednostki dominującej (z tytułu)
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych (z tytułu)
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
od znaczącego inwestora (z tytułu)
od innych jednostek (z tytułu)
Należności długoterminowe netto
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

nie dotyczy

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20192018
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu

nie dotyczy

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20192018
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:2 4111 696
odniesionych na wynik finansowy2 4111 696
wynagrodzenia z narzutami210183
rezerwy1 396613
odpisy aktualizujące668424
wyłączenie niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach11
niezrealizowane różnice kursowe5136
aktualizacja wartości aktywów finansowych0297
bilansowa korekta przychodów/kosztów760
pozostałe5542
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia4411 380
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)4411 380
wynagrodzenia z narzutami217210
rezerwy51789
odpisy aktualizujące89245
wyłączenie niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach00
niezrealizowane różnice kursowe295
aktualizacja wartości aktywów finansowych00
bilansowa korekta przychodów/kosztów176
pozostałe5455
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia1 217665
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 217665
wynagrodzenia z narzutami210183
rezerwy6875
odpisy aktualizujące2221
wyłączenie niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach10
niezrealizowane różnice kursowe5136
aktualizacja wartości aktywów finansowych0297
bilansowa korekta przychodów/kosztów760
pozostałe1642
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:1 6352 411
odniesionych na wynik finansowy1 6352 411
wynagrodzenia z narzutami217210
rezerwy7601 396
odpisy aktualizujące535668
wyłączenie niezrealizowanych zysków zaktywowanych w zapasach01
niezrealizowane różnice kursowe295
aktualizacja wartości aktywów finansowych00
bilansowa korekta przychodów/kosztów176
pozostałe9355
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmyZmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
ZAPASYw tys.
20192018
materiały19 03822 329
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe29 27324 806
towary2 3473 245
zaliczki na dostawy i usługi120244
Zapasy, razem50 77850 624NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20192018
od jednostek powiązanych4 0183 498
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 0183 498
do 12 miesięcy4 0183 498
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
należności od pozostałych jednostek11 75914 505
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:11 20312 970
do 12 miesięcy11 20312 970
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych2791 341
dochodzone na drodze sądowej
inne277194
Należności krótkoterminowe netto, razem15 77718 003
odpisy aktualizujące wartość należności117113
Należności krótkoterminowe brutto, razem15 89418 116W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowej
Na dzień 31.12.2019 r. należności przeterminowane wynosiły 3.511 tys. zł, w tym 424 tys. zł stanowiły należności od spółki zależnej AC.STAG S.A.C z Limy. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego z tej kwoty wpłynęło 3.386 tys. zł, w tym 424 tys. zł z Peru. Odpisem aktualizującym w wysokości 117 tys. zł, objęto należności od pozostałych jednostek przeterminowane powyżej 1 roku. Wszystkie należności należą do kategorii "z tytułu dostaw i usług".

PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20192018
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 3544 714
środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 1934 572
inne środki pieniężne161142
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem2 3544 714KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:4 2743 186
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
ubezpieczenia161221
koszty ochrony znaku towarowego109
usługi pośrednictwa252124
abonamenty, prenumeraty, licencje, inne246105
prace rozwojowe3 3942 425
koszty badań technicznych99205
koszty przygotowania produkcji734
koszty szkoleń21
opieka techniczna3792
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem4 2743 186


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie

nie dotyczy

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Na dzień bilansowy bieżacego i poprzedniego roku odpisy aktualizujące wartość majątku Spółki kszatłtowały się następująco (w tys. zł):1. Należności2019_____________1172018_____________1132. Środki trwałe w budowie2019______________992018______________273. Zapasy2019____________1.9522018____________2.4304. Długoterminowe aktywa finansowe2019_______________02018____________2.9225. Wartości niematerialne i prawne2019_____________1452018_____________8106. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2019_____________6172018_____________250RAZEM2019___________2.9302018___________6.552

PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Aakcje na okazicielanieuprzywilejowane9 104 0002 276Akcje zostały wydane w zamian za udziały w AC Wytwórnia Części Samochodowych Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 17.12.200701.01.2007
Aakcje na okazicielanieuprzywilejowane96 00024Akcje zostały objęte przez wspólników (innych niż AC S.A.) przejmowanej spółki AC Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku31.12.200701.01.2007
Bakcje na okazicielanieuprzywilejowane126 40032Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji I Transzy Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010-2012 przyjętego uchwałą WZA z 12.05.2010r.12.04.201101.01.2011
Bakcje na okazicielanieuprzywilejowane126 75031Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji II Transzy Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010-2012 przyjętego uchwałą WZA z 12.05.2010r.15.03.201201.01.2011
Bakcje na okazicielanieuprzywilejowane128 00032Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji III Transzy Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010-2012 przyjętego uchwałą WZA z 12.05.2010r.16.04.201301.01.2012
Cakcje na okazicielanieuprzywilejowane73 10019Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji I Transzy Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2013-2015 przyjętego uchwałą WZA z 10.05.2013r.25.06.201501.01.2014
Cakcje na okazicielanieuprzywilejowane37 0559Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji II Transzy Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2013-2015 przyjętego uchwałą WZA z 10.05.2013r.10.08.201601.01.2015
Cakcje na okazicielanieuprzywilejowane25 8286Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji III Transzy Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2013-2015 przyjętego uchwałą WZA z 10.05.2013r.24.05.201701.01.2016
Dakcje na okazicielanieuprzywilejowane79 00020Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji I Transzy Dwuletniego Programu Motywacyjnego 2016-2017 przyjętego uchwałą WZA z 15.04.2016r.12.07.201801.01.2017
Dakcje na okazicielanieuprzywilejowane82 65021Akcje zostały objęte za gotówkę przez kluczowe dla spółki osoby w ramach realizacji II Transzy Dwuletniego Programu Motywacyjnego 2016-2017 przyjętego uchwałą WZA z 15.04.2016r.06.06.201901.01.2018
Liczba akcji, razem9 878 783
Kapitał zakładowy, razem2 470
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,25

W dniu 25 maja 2018 r. ZWZA uchwałą nr 14 utworzyło skierowany do kluczowych dla Spółki osób Program Motywacyjny 2018-2019, stwarzający tym osobom prawo nabycia praw do objęcia akcji Spółki serii E. W celu realizacji Programu Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2018 r. ZWZA podjęto decyzję o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o 49.000 złotych. Sąd zarejestrował zmianę statutu uwzględniającą ww. warunkowe podwyższenie kapitału w dniu 7 września 2018 r. Program został podzielony na dwie transze. W ramach każdej z transz przewidziane jest do nabycia do 98.000 warrantów subskrypcyjnych, z których będzie wynikało prawo do objęcia 98.000 akcji, tj. łącznie w ramach Programu 196.000 warrantów i 196.000 akcji. Program dotyczy stopnia realizacji wyników finansowych przez Spółkę za lata obrotowe 2018 i 2019 i realizowany będzie w terminie do końca 2021 r.W wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 marca 2019 r., zaoferowano osobom Uprawnionym dla Transzy 2018 Programu Motywacyjnego 2018-2019 87.350 warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia tej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 11,00 zł za akcję. W dniu 26 marca 2019 r. Osoby Uprawnione przyjęły ofertę i objęły nieodpłatnie łącznie 86.950 warrantów subskrypcyjnych serii E. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego 550 warrantów subskrypcyjnych tej Transzy, w związku z niespełnieniem warunków uprawniających do ich wymiany na akcje Spółki zostało umorzonych.W dniu 2 kwietnia 2019 r. Osoby Uprawnione, realizując swoje uprawnienie z posiadanych 82.650 warrantów subskrypcyjnych serii D z Transzy 2017 Programu Motywacyjnego 2016-2017, objęły taką samą liczbę tj. 82.650 akcji serii D. Na dzień objęcia wszystkie akcje zostały opłacone w całości. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 11,00 zł. W wyniku objęcia akcji doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w tym dniu o kwotę 20.662,50 zł, co zostało zarejestrowane w KRS w dniu 6 czerwca 2019 r.
Struktura własności kapitału akcyjnego w oparciu o informacje uzyskane zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, według stanu na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco:1. Dariusz Kowalczyk- liczba akcji/liczba głosów: 549.835- wartość akcji w złotych: 137.458,75- udział w akcjonariacie: 5,57%2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny- liczba akcji/liczba głosów: 518.304- wartość akcji w złotych: 129.576,00- udział w akcjonariacie: 5,25%3. WIM Sp. z o.o.- liczba akcji/liczba głosów: 757.799- wartość akcji w złotych: 189.449,75- udział w akcjonariacie: 7,67%4. WASKULIT FIZ reprezentowany przez ALTUS TFI S.A.- liczba akcji/liczba głosów: 707.151- wartość akcji w złotych: 176.787,75- udział w akcjonariacie: 7,16%5. PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny FE- liczba akcji/liczba głosów: 894.348- wartość akcji w złotych: 223.587,00- udział w akcjonariacie: 9,05%6. Pozostali akcjonariusze- liczba akcji/liczba głosów: 6.451.346- wartość akcji w złotych: 1.612.836,50- udział w akcjonariacie: 65,30%
* Według uzyskanych ostatnio potwierdzeń, a w odniesieniu do PKO BP Bankowy OFE i PKO Dobrowolny FE na podstawie danych wskazanych w uzyskanej od KDPW dnia 16.10.2019 r. Liście Osób Uprawnionych do Udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki AC S.A. w dniu 22.10.2019 r.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20192018
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej4 1553 267
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość51 35751 270
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)18 52615 817
z zakupu środków trwałych z ZFRON1 9931 993
z wyceny programu motywacyjnego2 7182 294
z nabycia akcji w ramach programów motywacyjnych13 81511 530
Kapitał zapasowy, razem74 03870 354KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20192018
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

nie występuje

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20192018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
nie występuje
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem
nie występuje
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20192018
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:3 1062 450
odniesionej na wynik finansowy3 1062 450
niezrealizowane różnice kursowe3010
różnice wartości podatkowej i bilansowej majątku trwałego2 1132 123
faktury korekty ujęte bilansowo9155
prace rozwojowe podatkowo uznane za KUP829216
środki trwałe w leasingu2622
pozostałe1724
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia500755
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)500755
niezrealizowane różnice kursowe630
różnice wartości podatkowej i bilansowej majątku trwałego910
faktury korekty ujęte bilansowo5991
prace rozwojowe podatkowo uznane za KUP320613
środki trwałe w leasingu04
pozostałe2417
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Zmniejszenia39899
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)39899
niezrealizowane różnice kursowe3010
różnice wartości podatkowej i bilansowej majątku trwałego010
faktury korekty ujęte bilansowo9155
prace rozwojowe podatkowo uznane za KUP2560
środki trwałe w leasingu40
pozostałe1724
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem3 2083 106
odniesionej na wynik finansowy3 2083 106
niezrealizowane różnice kursowe630
różnice wartości podatkowej i bilansowej majątku trwałego2 2042 113
faktury korekty ujęte bilansowo5991
prace rozwojowe podatkowo uznane za KUP893829
środki trwałe w leasingu2226
pozostałe2417
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20192018
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:051
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:051
umowy leasingu finansowego051
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem051ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20192018
) wobec jednostek powiązanych, w tym:0302
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych0302
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:01
do 12 miesięcy01
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)0301
zaliczkowy zwrot majątku w związku z likwidacją spółki zależnej0301
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:40 58930 507
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek40 58930 507
kredyty i pożyczki, w tym:21 7474 345
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:1968
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego1968
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:8 19314 379
do 12 miesięcy8 19314 379
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 2714 403
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 1195 227
z tytułu wynagrodzeń2 0631 967
inne (wg tytułów)177118
z tytułu ubezpieczeń pracowniczych2220
z tytułu potrąceń komorniczych78
PPK620
pozostałe8690
fundusze specjalne (wg tytułów)303238
ZFŚS303238
Zobowiązania krótkoterminowe, razem40 89231 047ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20192018
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

nie dotyczy

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Wartość księgową na jedną akcję obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do łącznej liczby zarejestrowanych w dniu bilansowym akcji.
Rozwodnioną wartość księgową na jedną akcję w roku 2019 obliczono jako relację wartości kapitału własnego na dzień bilansowy do liczby akcji zarejestrowanych w dniu bilansowym powiększonej o akcje I i II Transzy Programu Motywacyjnego 2018-2019, które Spółka wyemituje w związku ze spełnieniem warunków Programu.
PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
otrzymanych gwarancji i poręczeń
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności warunkowe, razem

nie dotyczy

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20192018
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, w tym:207 444222 054
od jednostek powiązanych, w tym:3 1801 972
od jednostek zależnych3 1801 972
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek204 264220 082
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:2 7742 193
od jednostek powiązanych, w tym:10380
od jednostek zależnych10380
od pozostałych jednostek2 6712 113
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem210 218224 247
od jednostek powiązanych, w tym:3 2832 052
od jednostek zależnych3 2832 052
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek206 935222 195


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20192018
Przychody netto ze sprzedaży towarów12 46413 179
od jednostek powiązanych, w tym: 1 8461 118
od jednostek zależnych1 8461 118
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek10 61812 061
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem12 46413 179
od jednostek powiązanych, w tym:1 8461 118
od jednostek zależnych1 8461 118
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek10 61812 061


KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20192018
amortyzacja11 4639 299
zużycie materiałów i energii111 183121 736
usługi obce9 7418 545
podatki i opłaty624670
wynagrodzenia39 55934 774
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne8 0626 981
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)1 8941 587
podróże służbowe1 040967
reprezentacja428290
ubezpieczenia294260
inne13270
Koszty według rodzaju, razem182 526183 592
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych-7 449-1 658
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)-6 735-5 152
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-20 151-22 717
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-16 409-15 738
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów131 782138 327INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20192018
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:182162
otrzymane i należne odszkodowania i kary umowne129142
towary otrzymane nieodpłatnie910
nadwyżki inwentaryzacyjne80
zwrot kosztów sądowych i komorniczych02
przedawnione zobowiązania130
pozostałe238
Inne przychody operacyjne, razem182162INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20192018
utworzone rezerwy (z tytułu)024
na przyszłe zobowiązania024
pozostałe, w tym:927660
darowizny5224
niedobory inwentaryzacyjne085
koszty sądowe i egzekucyjne02
wartośc zlikwidowanych zapasów649342
szkody komunikacyjne w środkach transportu56123
wypłacone odprawy6439
kary, odszkodowania, grzywny3010
koszty zaniechanych inwestycji06
opłaty przyłączeniowe310
pozostałe4529
Inne koszty operacyjne, razem927684


W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20192018
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

nie wystąpiły

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20192018
od kredytów i pożyczek630347
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym: 630347
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek630347
pozostałe odsetki22
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym: 22
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek22
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem632349UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCIw tys.
20192018
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
odpis różnicy w wycenie aktywów netto

nie dotyczy

Pozycja Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

nie wystąpiło

PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20192018
Zysk (strata) brutto46 45448 430
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-7 6981 274
rozliczenie dofinansowania do środkow trwałych i WNiP proporcjonalnie do amortyzacji-1 528-1 405
koszty reprezentacji428276
amortyzacja NKUP1 1341 181
strata dot. wywłaszczenia gruntu-141141
kary odszkodowania308
odpisy aktualizujące-1 7702 650
wycena programu motywacyjnego2 71013
wynagrodzenia z narzutami38140
rezerwy-3 4136 858
dofinansowanie do wynagrodzeń-392
niezrealizowane różnice kursowe255-796
różnica amortyzacji bilansowej i podatkowej1 291295
niezrealizowane zyski zaktywowane w zapasach-30
bilansowo ujęta korekta kosztów169-189
bilansowo ujęta korekta przychodów-149-37
odsetki15188
prace rozwojowe uznane za KUP-1 710-3 255
aktywa spisane w ciężar odpisów-220
bilansowa korekta wyniku na sprzedaży-105105
koszty używania samochodów NKUP1980
wynik z likwidacji spółek zależnych1500
pozostałe różnice14098
ulga na działalność badawczo rozwojową-5 465-4 880
odliczone darowizny-47-19
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym38 75649 704
Podatek dochodowy według stawki 19 %7 3649 444
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:7 3649 444
wykazany w rachunku zysków i strat7 3939 480
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20192018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

nie dotyczy

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Sposób podziału zysku (pokrycia straty) za prezentowane lata obrotowe przedstawia się następująco:Zysk 2019 roku - w kwocie opublikowanej 38 183 tys. zł, Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy i zwiększenie kapitału zapasowego. Rekomendowana wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 2,80 zł.Zysk 2018 roku - w kwocie opublikowanej 39 009 tys. zł, przeznaczono na wypłatę dywidendy w wysokości 38 923 tys. zł i zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości 86 tys. zł.

PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Zysk na jedną akcję zwykłą obliczono jako relację wartości zysku netto na dzień bilansowy do średniej ważonej liczby akcji zwykłych zarejestrowanych w tym okresie.Rozwodniony zysk na jedną akcję w 2019 roku obliczono jako relację wartości zysku netto na dzień bilansowy do rozwodnionej średniej ważonej liczby akcji zwykłych, wyliczonej przez powiększenie średniej ważonej liczby zarejestrowanych akcji zwykłych o akcje I i II Transzy Programu Motywacyjnego 2018-2019, które Spółka wyemituje w związku ze spełnieniem warunków Programu.

PlikOpis
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Nota 37Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnychPrzez środki pieniężne rozumie się gotówkę krajową w kasie i krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych jak też zagraniczne środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie oraz lokaty z terminem wymagalności do trzech miesięcy wraz z naliczonymi odsetkami.Struktura środków pieniężnych_________________ 2019___________2018Środki pieniężne w kasach- na początek okresu______________________________46_____________16- na koniec okresu________________________________27_____________46Środki pieniężne w bankach- na początek okresu____________________________4.526_________17.705- na koniec okresu______________________________2.166__________4.526Inne środki pieniężne- na początek okresu_____________________________142______________0- na koniec okresu_______________________________161____________142Środki pieniężne razem- na początek okresu____________________________4.714_________17.721- na koniec okresu______________________________2.354__________4.714Różnice kursowe od środków pieniężnych- na początek okresu________________________________5__________(292)- na koniec okresu_________________________________(8)____________5
Pozostałe korekty, pozostałe wpływy i pozostałe wydatki, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów i wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach.Tytuł________________________________________________________2019___________2018Pozostałe korekty działalności operacyjnej, w tym:___________________2.558___________(27)Wycena programu motywacyjnego________________________________2.710____________13Dotacja rozliczona z wynikiem____________________________________(152)___________(40)Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym:__________________(796)__________(531)Pozostałe wpływy-zwrot zaliczki na środki trwałe________________________0___________127Pozostałe wydatki-zaliczki na zakup środków trwałych________________ (796)__________(658)Pozostałe pozycje działalności finansowej, w tym:______________________922__________1.451Pozostałe wpływy-otrzymane dotacje do środków trwałych______________922__________1.451Różnice pomiędzy bilansowymi zmianamistanu oraz zmianami stanu wykazanymi wrachunku przepływów pieniężnych______________________________2019_____________20187. Zmiana stanu należności__________________________________2.078_____________1.445- bilansowa zmiana stanu należności____________________________2.226_____________1.297- zmiana stanu należności inwestycyjnych________________________(148)______________1488. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych________________(5.702)___________11.019- bilansowa zmiana stanu zobowiązań___________________________9.845___________(6.782)- zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych______________________1.634____________(1.984)- kredyt w rachunku bieżącym_______________________________(17.402)___________19.927- naliczona prowizja od kredytu_________________________________(73)______________(73)- opłacona prowizja od kredytu z roku ubiegłego____________________73_________________0- zobowiązania z tytułu leasingu__________________________________50________________0- nieopłacona wartość kapitału zakładowego spółki zależnej_____________0______________516- zaliczkowy zwrot majątku w związku z likwidacją spółki zależnej_____301_____________(301)- wpłacona zaliczka na sprzedaż środka trwałego__________________(130)_____________(284)9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych___________________(2.584)___________(4.205)- bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych____________(1.053)_____________(79)- otrzymane dofinansowanie do środków trwałych_________________(770)___________(1.411)- prace rozwojowe aktywowane jako WNiP______________________(761)___________(2.715)

PlikOpis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
20192018
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:
1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także o ile to możliwe określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter
12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy
22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Dodatkowe noty objaśniające (tys. zł)Nota 38. Instrumenty finansowe (instrumenty terminowe i pochodne)Emitent w okresie prezentowanych informacji finansowych zidentyfikował następujące instrumenty finansowe:-zobowiązania finansowe - kredyty - szczegółowe informacje na temat tych instrumentów zaprezentowano w nocie 20cZa prezentowane okresy sprawozdawcze Emitent nie stosował instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej i ryzykiem walutowym. Zawierana duża liczba transakcji walutowych, które dotychczas w dłuższym okresie co do istoty bilansowały się, powodowała, że można było stosować naturalne zabezpieczenie przed zmianami kursów walut.W latach 2018-2019 nie zawierano żadnych nowych instrumentów zabezpieczających. Na koniec 2019 r. nie istnieją otwarte instrumenty pochodne. Znaczna zmienność na rynku walutowym zwiększa ryzyko zawierania instrumentów pochodnych, stąd też Spółka obecnie nie wykorzystuje instrumentów pochodnych bilansując wpływy i wydatki wwalucie w sposób naturalny (wpływy w walucie przeznacza na zakupy importowe, wydatki inwestycyjne, obsługę kredytów walutowych). W przypadku nadwyżki walutowej - sprzedaje ją w miarę potrzeb.Nota 39. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.W latach 2018-2019 nie zawierano umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne.Nota 40. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznająSpółka posiada 12.052 akcje spółki zależnej AC.STAG S.A.C z siedzibą w Limie (Peru) o wartości nominalnej100 PEN każda, co stanowi 99,77% kapitału i głosów tej spółki. Szczegółowe informacje na temat tych papierów wartościowych zaprezentowano w notach 4l i 4m.Nota 41. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniachNa dzień 31 grudnia 2019 r. Emitent posiadał pozycje pozabilansowe:1. Wynikające z ustanowionych zabezpieczeń związanych z umowami bankowymi.Na dzień 31 grudnia 2019 r. Spółka dysponowała:a) limitem kredytowym wielocelowym w kwocie 30 mln. zł. W ramach niniejszego limitu bank udzielił AC S.A.:- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 18 mln. zł- kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 12 mln. zł.Kredyty mogą być wykorzystywane w walutach PLN, EUR, USD.Podstawę udzielenia limitu stanowi umowa zawarta w dniu 27 kwietnia 2018 r. z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30 maja 2018 r. Limitu udzielono na okres od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 29 kwietnia 2021 r.Zabezpieczenie limitu stanowią:- hipoteka umowna łączna do kwoty 45 mln. zł, na części ułamkowej w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz nieruchomości położonych przy ulicy Handlowej w Białymstoku,- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości księgowej brutto nie niższej niż 25.000 tys. zł,- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.b) odnawialnym limitem kredytowym w formie kredytów w rachunkach bieżących (PLN, EUR, USD), gwarancji bankowych, oraz akredytyw w kwocie maksymalnej 33 mln. zł.Podstawę udzielenia limitu stanowi umowa wieloproduktowa zawarta w dniu 27 kwietnia 2015 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, zmieniona aneksami z dnia 10 sierpnia 2015 r., 21 kwietnia 2017 r. i 9 kwietnia 2018 r. Ostateczny termin spłaty zobowiązań z tytułu zawartej umowy zmieniony ostatnim aneksem nie może przekroczyć daty 23 kwietnia 2021 r.Zabezpieczeniem limitu są:- hipoteka umowna łączna do kwoty 49,5 mln. zł na nieruchomości położonej przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku,- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.c) odnawialnym kredytem w rachunku bieżącym (PLN, EUR, USD) do kwoty 20 mln. zł.Podstawą udzielenia kredytu jest umowa zawarta dnia 19 czerwca 2019 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 18 czerwca 2020 r. z możliwością przedłużenia maksymalnie do 3 lat.Zabezpieczeniami kredytu są:- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,- pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych przez bank,- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości min. 24 mln. zł,- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,- przelew wierzytelności z umowy z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w przypadku skorzystania z finansowania w Pekao Faktoring Sp. z o.o.Na dzień 31 grudnia 2019 r. Spółka wykorzystywała kredyty w wysokości 21.747 tys. zł.2. Wynikających z ustanowionych zabezpieczeń związanych z zawartymi umowami leasingu.W dniu 20 grudnia 2016 r. Spółka zawarła trzy umowy leasingu z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Przedmiotem leasingu są urządzenia wykorzystywane na produkcji. Łączna wartość brutto zawartych umów leasingu wraz z kosztami finansowania i VAT to 230 tys. zł. Zabezpieczenie zawartych umów stanowią weksle własne in blanco wraz zdeklaracją wekslową. W dniu 4 kwietnia 2017 r. zawarto z tym samym leasingodawcą nową umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy. Umowę zawarto bez zabezpieczenia. Wszystkie umowy kończą się w 2020 r.3. Wynikające z ustanowionych zabezpieczeń związanych z zawartymi umowami na zakup produktów i usług oraz z tytułu dofinansowania zakupów inwestycyjnych z funduszy unijnych.Ustanowionymi zabezpieczeniami zawartych umów z tytułu:a) dostaw i usług:- weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową,b) dofinansowań:- weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową.4. Wynikające z uchwalonych Programów Motywacyjnych. W dniu 25 maja 2018 r. ZWZA uchwałą nr 14 utworzyło skierowany do kluczowych dla Spółki osób Program Motywacyjny 2018-2019, stwarzający tym osobom prawo nabycia praw do objęcia akcji Spółki serii E. Program został podzielony na dwie transze, w ramach każdej z nich przewidziane jest do nabycia do 98.000 warrantów subskrypcyjnych, z których będzie wynikało prawo do objęcia takiej samej liczby akcji po cenie emisyjnej 11 zł.Program dotyczy stopnia realizacji wyników finansowych przez Spółkę za lata obrotowe 2018 i 2019 i realizowany będzie w terminie do końca 2021r. Warunki finansowe Programu dla Transzy 2018 i 2019 zostały wypełnione w całości.W wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 marca 2019 r., zaoferowano osobom Uprawnionym dla Transzy 2018 Programu Motywacyjnego 2018-2019 87.350 warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia tej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 11,00 zł za akcję. W dniu 26 marca 2019 r. Osoby Uprawnione przyjęły ofertę i objęły nieodpłatnie łącznie 86.950 warrantów subskrypcyjnych serii E. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego 550 warrantów subskrypcyjnych tej Transzy, w związku z niespełnieniem warunków uprawniających do ich wymiany na akcje Spółki zostało umorzonych.
Nota 42. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowliEmitent nie posiada zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.Nota 43. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresieW prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zjawisko zaniechania określonego rodzaju działalności gospodarczej lub przewidywanej do zaniechania w następnych okresach.Nota 44. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzebyW roku 2019 Emitent poniósł koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, głównie form i testerów produkcyjnych do zaprojektowanych we własnym zakresie wyrobów, w wysokości 2.368 tys. zł.Nota 45. Odsetki i różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowymNie dotyczyNota 46. Poniesione nakłady inwestycyjnePoniesione nakłady inwestycyjne_________________________2019_________20181. Wartości niematerialne i prawne, w tym:___________________777_________1.024- dotyczące ochrony środowiska_____________________________-____________-2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:_______________________22.377________23.063- dotyczące ochrony środowiska_____________________________-_____________-- grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)_________-___________145- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej________14.837__________7.258- urządzenia techniczne i maszyny________________________6.570_________13.665- środki transportu ______________________________________618___________374- pozostałe środki trwałe _________________________________352__________1.621Poniesione nakłady inwestycyjne razem_______________ __23.154________24.267
W związku z trwającą rozbudową zakładu produkcyjnego realizowane są także inwestycje z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w obszarze gospodarki wodnej, infrastruktury energetycznej i CO na terenie nieruchomości Spółki. Prowadzony przez jednostkę proces inwestycyjny, w tym zakup nowych urządzeń i technologii energooszczędnych i wywierających mniej szkodliwy wpływ na środowisko przyczynia się pośrednio do ochrony środowiska.Emitent szacuje, że nakłady inwestycyjne w najbliższych 12 miesiącach od dnia bilansowego będą kształtowały się na poziomie ok. 19,5 mln zł, z tego na część nakładów pozyskano dofinansowanie unijne. Głównym kierunkiem inwestowania będą nakłady na zakup maszyn i urządzeń oraz dokończenie procesu rozbudowy zakładu produkcyjnego, magazynu i budynku administracji.

Nota 47. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwota i charakterNie wystąpiłyNota 48. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości do wartości niematerialnych i prawnychW 2019 r. spisano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych koszty prac rozwojowych nie spełniających wymogów art. 33 ust. 2 ustawy o rachunkowości o wartości 24 tys. zł. Dodatkowo objęto odpisem aktualizującym koszty o wartości 367 tys. zł. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczono w 2019 r. koszty zakończonych prac rozwojowych o wartości 761 tys. zł.Nota 49. Informacje o transakcjach Emitenta z podmiotami powiązanymi, zawieranych na warunkach innych niż rynkoweW roku 2019 AC S.A. nie zawierała z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.Nota 50. Dane liczbowe dotyczące jednostek podporządkowanychPrzychody, koszty i rozrachunki z jednostkami powiązanymi_____________________2019____________2018Przychody ze sprzedaży produktów_____________________________________________3.283___________2.052Przychody ze sprzedaży towarów______________________________________________ 1.846___________1.118Koszty sprzedanych produktów________________________________________________2.400___________1.437Koszty sprzedanych towarów__________________________________________________1.439____________915Zakup materiałów i usług _________________________________________________________1____________588Zakup środków trwałych i WNiP___________________________________________________-____________897Należności__________________________________________________________________4.018__________3.498Zobowiązania, w tym:____________________________________________________________-____________302- z tytułu zaliczkowego zwrotu majątku w związku z likwidacją spółki zależnej_______________-____________301- z tytułu dostaw i usług___________________________________________________________-_____________1Nota 51. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowyNie wystąpiłyNota 52. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach niepodlegających konsolidacjiW okresie sprawozdawczym Emitent nie brał udziału w żadnych wspólnych przedsięwzięciach.Nota 53. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodoweWyszczególnienie____________________________________________________________2019___________2018Pracownicy bezpośrednio produkcyjni_____________________________________________491____________429Pracownicy pośrednio produkcyjni_________________________________________________66____________65Badania i rozwój, kontrola jakości, serwis___________________________________________109____________91Pracownicy nieprodukcyjni______________________________________________________178____________141Razem______________________________________________________________________844____________726Spółka dodatkowo w prezentowanych latach zatrudniała poprzez agencję pracy tymczasowej (średnio w ciągu roku) w 2019 r. 16 osób i w 2018 r. 24 osoby.Nota 54. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zyskuWynagrodzenia wypłacone oraz należne Członkom Zarządu AC S.A. za 2019 r. (w tys. zł) w oparciu o powołanie do Zarządu i umowy cywilno-prawne_____________________________________________________________________2019Anatol Timoszuk (01.10.2019-31.12.2019)____________________________________90Katarzyna Rutkowska (17.12.2007-31.12.2019) _______________________________383Piotr Marcinkowski (04.12.2013-31.12.2019)_________________________________356W 2019 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za wyniki 2018 r. Katarzynie Rutkowskiej i Piotrowi Marcinkowskiemu w wysokości po 362 tys. zł.Szacowane dodatkowe wynagrodzenie za wyniki 2019 r. do wypłaty w 2019 r. Anatolowi Timoszukowi wynosi 42 tys. zł oraz Katarzynie Rutkowskiej i Piotrowi Marcinkowskiemu po 139 tys. zł.W 2019 r. na skutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych z Transzy 2017, Katarzyna Rutkowska i Piotr Marcinkowski objęli akcje Spółki w ilości po 11.000 po cenie emisyjnej 11 zł każda.W związku z realizacją celu na rok 2018, ustalonego w Programie Motywacyjnym 2018-2019, w 2019 r. zostały wydane Katarzynie Rutkowskiej i Piotrowi Marcinkowskiemu warranty w ilości po 11.000 szt., które będą mogły być zamienione na akcje Spółki w 2020 r. po cenie emisyjnej 11 zł.W ramach Programu Motywacyjnego 2018-2019 Członkowie Zarządu Spółki jako osoby kluczowe w związku z osiągnięciem założonego celu dla Transzy 2019 mogą uczestniczyć w podziale warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Transzy 2019. Rada Nadzorcza nie podjęła jeszcze decyzji w tym zakresie. Cel finansowy dla Transzy 2019 wynosi 55,6 mln. zł EBITDA i został osiągnięty w całości. Warranty zostaną przyznane po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej w terminie 21 dni po otrzymaniu przez Radę Nadzorczą opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, co umożliwi ocenę stopnia realizacji celu. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objecia jednej akcji po cenie emisyjnej 11 zł.Wynagrodzenia wypłacone oraz należne Członkom Rady Nadzorczej AC S.A. za 2019 r. w kwotach brutto łącznie z ZUS pracodawcy (w tys. zł)____________________________________________________________________2019Piotr Laskowski (17.12.2007-31.12.2019)____________________________________80Artur Jarosław Laskowski (17.12.2007-31.12.2019)____________________________43Anatol Timoszuk (8.09.2008-30.09.2019) ____________________________________52Tomasz Marek Krysztofiak (29.11.2010-17.05.2019)___________________________16Zenon Andrzej Mierzejewski (8.09.2008-17.05.2019 i 22.10.2019-31.12.2019) ______26Michał Hulbój (17.05.2019-31.12.2019)______________________________________34Marzena Smolarczyk (17.05.2019-31.12.2019)________________________________38Nota 55. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorującychNie występujeNota 56. Informacja o wysokości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym EmitentaNa dzień 31 grudnia 2019 r. Emitent nie posiadał wierzytelności względem osób zarządzających i nadzorujących z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta.Nota 57. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okresNie wystąpiłoNota 58. Informacja o transakcjach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Umowy na przegląd sprawozdania półrocznego oraz badanie sprawozdania rocznego z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. za lata 2019 i 2020 zawarto 19 kwietnia 2019 r. z terminem przeglądu do 7 sierpnia 2019 r. i 7 sierpnia 2020 r. oraz badania rocznego do 10 marca 2020 r. i 10 marca 2021 r. Umowa dopuszcza przesunięcie terminów, przy czym nie powinna trwać dłużej niż do 30 kwietnia 2020 i 2021 r. Przegląd i badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 przeprowadziła UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego__________2019_________2018badanie sprawozdania finansowego__________________________________________________23,0__________20,0inne usługi poświadczające* _______________________________________________________12,0__________10,0*Inne usługi poświadczające dotyczą przeglądu sprawozdania półrocznego.Nota 59. Informacja o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowymNie wystąpiłyNota 60. Informacje o relacjach pomiędzy prawnym poprzednikiem a EmitentemAC Spółka Akcyjna w Białymstoku powstała w wyniku przekształcenia spółki AC-Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w Białymstoku w spółkę akcyjną. W dniu 6 grudnia 2007 r. wspólnicy spółki AC-Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia AC-Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. w spółkę akcyjną pod nazwą AC Spółka Akcyjna. Akcje w przekształconej Spółce Akcyjnej przyznano dotychczasowym wspólnikom Spółki przekształcanej w stosunku do wartości posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym tj. za 1 udział o wartości 100 zł przyznana została 1 akcja o wartości nominalnej 100 zł każda. W dniu 17 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy zarejestrował spółkę AC Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000294978.
Nota 61. Sprawozdanie finansowe i porównywalne informacje finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacjiNie wystąpiła konieczność przeliczenia sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji, ponieważ skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Emitenta nie osiągnęła wartości 100%.Nota 62. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w historycznych informacjach finansowych za rok 2018, a uprzednio sporządzonym i opublikowanym sprawozdaniem finansowymW związku z prezentacją błędnego podsumowania w notach 7g i 7h sprawozdania za 2018r., w danych porównywalnych sprawozdania za 2019 r. zaprezentowano właściwe kwoty.Nota 63. Informacja o zmianie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentownośćNie wystąpiły.Nota 64. Informacja o dokonanych korektach błędów podstawowych, ich przyczynach, tytułach oraz wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentownośćEmitent nie dokonywał korekt błędów podstawowychNota 65. Informacja o występowaniu niepewności, co do możliwości kontynuowania działalnościNie dotyczyNota 66. Informacja o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie spółekNie dotyczyNota 67. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie oraz wpływ na wynik finansowySpółka do wyceny udziałów i akcji stosuje metodę ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące. W przypadku zastosowania do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych metody praw własności udział AC S.A. w kapitałach jednostek podporządkowanych wyniósłby 1.731 tys. zł. Spółka wzrost wartości o kwotę 281 tys. zł, zaprezentowałaby po jako zwiększenie długoterminowych aktywów finansowych i kapitał z aktualizacji wyceny.Nota 68. Informacja o podstawie prawnej niesporządznia skonsolidowanego sprawozdania finansowegoSpółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Tekst jedn., Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późniejszymi zmianami), tj. dane finansowe jednostki zależnej są nieistotne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.Informacje charakteryzujące działalność jednostek powiązanych zaprezentowano w notach 4l i 4m.

PlikOpis
SA-R_2019_AC.T.pdfSprawozdanie finansowe AC za rok 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-13Anatol TimoszukPrezes Zarządu
2020-03-13Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju
2020-03-13Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu ds. Handlowych


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów222 682237 42651 76555 644
Zysk (strata) z działalności operacyjnej46 28349 56210 75911 615
Zysk (strata) brutto46 45448 43010 79911 350
Zysk (strata) netto38 18339 0098 8769 142
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej41 60150 6909 67111 880
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-23 527-21 554-5 469-5 051
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 421-42 440-4 747-9 946
Przepływy pieniężne netto, razem-2 347-13 304-545-3 117
Aktywa, razem174 768166 43341 04038 705
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 07754 62114 10812 703
Zobowiązania długoterminowe051012
Zobowiązania krótkoterminowe40 89231 0479 6027 220
Kapitał własny114 691111 81226 93226 003
Kapitał zakładowy2 4702 449580570
Liczba akcji (w szt.)9 878 7839 796 1339 878 7839 796 133
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,873,990,900,94
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,803,920,880,92
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,6111,412,732,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,4011,222,682,61
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)3,942,500,920,59Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
BILANS


Notyw tys.
20192018
AKTYWA
Aktywa trwałe101 58589 906
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255085 7695 426
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe15828464946030192 03779 759
Należności długoterminowe149744931299751104183361395795500
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe10127682111039301 4501 354
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe1 4501 354
w jednostkach powiązanych, w tym:1 4501 354
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8660407131236652 3293 367
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 6352 411
Inne rozliczenia międzyokresowe694956
Aktywa obrotowe73 18376 527
Zapasy166681361219604650 77850 624
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795515 77718 003
Od jednostek powiązanych4 0183 498
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek11 75914 505
Inwestycje krótkoterminowe2 3544 714
Krótkoterminowe aktywa finansowe3519756871892 3544 714
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 3544 714
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393954 2743 186
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m174 768166 433
PASYWA
Kapitał własny114 691111 812
Kapitał zakładowy929857313498372 4702 449
Kapitał zapasowy2508138991654074 03870 354
Kapitał z aktualizacji wyceny585620510090000
Pozostałe kapitały rezerwowe1230603114732248
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto38 18339 009
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)1515302715566657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 07754 621
Rezerwy na zobowiązania9430189156197549 85213 186
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 2083 106
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 3316 321
długoterminowa443218
krótkoterminowa3 8886 103
Pozostałe rezerwy2 3133 759
długoterminowe
krótkoterminowe2 3133 759
Zobowiązania długoterminowe293459413483950051
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek051
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377640 89231 047
Wobec jednostek powiązanych0302
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek40 58930 507
Fundusze specjalne303238
Rozliczenia międzyokresowe215961575430629 33310 337
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe9 33310 337
długoterminowe7 8828 657
krótkoterminowe1 4511 680
P a s y w a r a z e m174 768166 433
Wartość księgowa114 691111 812
Liczba akcji (w szt.)9 878 7839 796 133
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096911,6111,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 063 1839 966 433
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)114155681399096911,4011,22Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.


abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu4 36003 4583 4553 848011 666
zwiększenia (z tytułu)761049249228501 538
zakończenia prac76100000761
zakup00492492285777
zmniejszenia (z tytułu)0000000
0
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu5 12103 9503 9474 133013 204
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu1 63702 1332 1301 66005 430
amortyzacja za okres (z tytułu)890028628668401 860
planowa890028628668401 860
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu2 52702 4192 4162 34407 290
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu00008100810
zwiększenia0000000
zmiejszenia00006650665
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu00001450145
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu2 59401 5311 5311 64405 769


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.


- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu5 27233 99958 6814 35211 920114 224
zwiększenia (z tytułu)04 6317 7005711 87114 773
zakup04 6317 7005711 87114 773
zmniejszenia (z tytułu)0722308787961 913
likwidacja07182721481 039
sprzedaż00317862819
różnice inwentaryzacyjne04504655
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu5 27237 90866 0734 13613 695127 084
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu07 43932 3832 6146 31848 754
amortyzacja za okres (z tytułu)06985 870-1021 8228 288
planowa09206 1715961 9169 603
likwidacja0-219-266-1-47-533
sprzedaż00-30-697-1-728
różnice inwentaryzacyjne0-3-50-46-54
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu08 13738 2532 5128 14057 042
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
wartość netto środków trwałych na koniec okresu5 27229 77127 8201 6245 55570 042ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
nie dotyczy
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20192018
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
stan na koniec okresu
nie dotyczy
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:694956
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
opłata za ochronę znaku3240
usługi pośrednictwa252249
koszty przygotowania produkcji360520
koszty badań homologacyjnych2562
inne2585
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem694956NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20192018
z tytułu dostaw i usług, w tym:4 0183 498
od jednostek zależnych4 0183 498
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem4 0183 498
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem4 0183 498PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys.

nie dotyczy

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa

nie dotyczy

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu218200
emerytalno-rentowe218200
zwiększenia (z tytułu)22518
emerytalno-rentowe22518
wykorzystanie (z tytułu)00
emerytalno-rentowe00
rozwiązanie (z tytułu)00
emerytalno-rentowe00
stan na koniec okresu443218
emerytalno-rentowe443218ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20192018
powyżej 1 roku do 3 lat051
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem051ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 37 32817 322
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 3 56413 725
b1. w waluciew tys. USD254400
po przeliczeniu na tys. zł9661 502
b2. w waluciew tys. EUR6102 843
po przeliczeniu na tys. zł2 59812 223
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 40 89231 047


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
rozliczenia międzyokresowe przychodów9 33310 337
długoterminowe (wg tytułów)7 8828 657
dotacje do środków trwałych7 8828 657
krótkoterminowe (wg tytułów)1 4511 680
dotacje do środków trwałych1 4511 434
zafakturowane przychody przyszłych okresów0246
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem9 33310 337ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
pozostałe (z tytułu)
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
Zobowiązania warunkowe, razem

Spółka dysponuje limitami kredytowymi opisanymi w nocie 20c i 41, zabezpieczenie których stanowi majątek Spółki szczegółówo opisany w nocie 41.

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20192018
kraj73 13373 042
od jednostek powiązanych, w tym: 424
od jednostek zależnych424
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek73 12973 018
eksport137 085151 205
od jednostek powiązanych, w tym:3 2792 028
od jednostek zależnych3 2792 028
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek133 806149 177
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem210 218224 247
od jednostek powiązanych, w tym:3 2832 052
od jednostek zależnych3 2832 052
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek206 935222 195PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20192018
kraj7 4728 506
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek7 4728 506
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
eksport4 9924 673
od jednostek powiązanych, w tym:1 8461 118
od jednostek zależnych1 8461 118
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek3 1463 555
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem12 46413 179
od jednostek powiązanych, w tym:1 8461 118
od jednostek zależnych1 8461 118
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek10 61812 061PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20192018
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe odsetki29
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:29
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek29
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem29INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20192018
ujemne różnice kursowe, w tym:1450
zrealizowane-1090
niezrealizowane2540
utworzone rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne koszty finansowe, razem1450PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20192018
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych878-356
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy0297
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem878-59PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-13Ewa NasutaGłówna KsięgowaPOZYCJE POZABILANSOWE


Notaw tys.
20192018
Należności warunkowe77823021977121
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe77823021977121
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją:
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)65 68940 439
wartość księgowa majatku, na którym ustanowiono zabezpieczenie65 68940 439
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m65 68940 439


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20192018
własne5 7695 426
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem5 7695 426ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20192018
własne69 91065 213
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:132257
leasing132257
Środki trwałe bilansowe, razem70 04265 470


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20192018
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
nie dotyczy
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20192018
w jednostkach powiązanych, w tym:1 4501 354
aa) w jednostkach zależnych1 4501 354
udziały lub akcje1 4501 354
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
ab) w jednostce dominującej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bb) w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
bc) w innych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cc) w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem1 4501 354NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.
20192018
z tytułu dostaw i usług, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
inne, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostkek stowarzyszonych
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20192018
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

nie dotyczy

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu6 1031 435
emerytalno-rentowe4844
niewykorzystane urlopy736688
na premie i nagrody2 614703
na program motywacyjny2 7050
zwiększenia (z tytułu)3 7446 953
emerytalno-rentowe154
niewykorzystane urlopy532577
na premie i nagrody5543 667
na program motywacyjny2 6432 705
wykorzystanie (z tytułu)5 5401 861
emerytalno-rentowe00
niewykorzystane urlopy640529
na premie i nagrody2 1951 332
na program motywacyjny2 7050
rozwiązanie (z tytułu)419424
emerytalno-rentowe00
niewykorzystane urlopy00
na premie i nagrody419424
na program motywacyjny00
stan na koniec okresu3 8886 103
emerytalno-rentowe6348
niewykorzystane urlopy628736
na premie i nagrody5542 614
na program motywacyjny2 6432 705ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 051
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 051


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
PKO BP S.A.WARSZAWA30 000w tys.9 859w tys.WIBOR 1M
EURIBOR 1M
LUB LIBOR 1M
PLUS MARŻA BANKU
23.04.20211.Hipoteka umowna łączna do kwoty 45.000 tys. zł, 2. Sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach o wartości księgowej brutto nie niższej niż 25.000 tys. zł, 3. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
4. Cesja praw z polisy ubezp.
BANK PEKAO S.A.WARSZAWA20 000w tys.11 888w tys.WIBOR 1M EURIBOR 1M LUB LIBOR 1M PLUS MARŻA BANKU18.06.20201. Sądowy zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 24.000 tys. zł, 2.Pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych w banku,
3. Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
4. Cesja praw z polisy ubezp.
5. Przelew wierzytelności z umowy z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Powyższe zobowiązania są kredytami wielowalutowymi w rachunkach bieżących. Spółka może z nich korzystać wg potrzeb obciążając rachunki bankowe PLN, EUR, i USD do kwoty limitu wskazanego w tabeli.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20192018
dodatnie różnice kursowe0567
zrealizowane0-230
niezrealizowane0797
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem0567
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20192018
ujętego w kapitale własnym
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

nie dotyczy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
20192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:222 682237 426
od jednostek powiązanych5 1293 170
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599210 218224 247
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572512 46413 179
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:141 990149 478
jednostkom powiązanym3 8392 352
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów45572916414064131 782138 327
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 20811 151
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży80 69287 948
Koszty sprzedaży4557291641406420 15122 717
Koszty ogólnego zarządu4557291641406416 40915 738
Zysk (strata) ze sprzedaży44 13249 493
Pozostałe przychody operacyjne3 5502 183
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych360
Dotacje2 1872 014
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 1457
Inne przychody operacyjne69397821712728182162
Pozostałe koszty operacyjne1 3992 114
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0132
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych4721 298
Inne koszty operacyjne145663874146044927684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej46 28349 562
Przychody finansowe1172472490394291 102576
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:29
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:148101837984846
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych1 1000
Inne0567
Koszty finansowe1376807686970649311 708
Odsetki w tym:632349
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1481018379848461510
w jednostkach powiązanych1510
Aktualizacja wartości aktywów finansowych31 359
Inne1450
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto46 45448 430
Podatek dochodowy31324817089798 2719 421
część bieżąca7 3939 480
część odroczona878-59
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)6980643604527
Zysk (strata) netto38 18339 009
Zysk (strata) netto (zannualizowany)38 18339 009
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)9 858 1779 776 004
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374883,873,99
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 042 5779 946 304
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374883,803,92Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20192018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

nie dotyczy

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem
nie dotyczy
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20192018
wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
jednostek zależnych
jednostek współzależnych
jednostek stowarzyszonych

nie dotyczy

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.
20192018
z tytułu dostaw i usług, w tym:11 20312 970
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek11 20312 970
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2791 341
inne, w tym:277194
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek277194
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem11 75914 505
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek117113
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem11 87614 618UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys.
nie dotyczy
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
stan na koniec okresu

nie dotyczy

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

nie wystąpiły

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne

nie wystąpiły

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.