pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (adiuvo)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (adiuvo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego1 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADIUVO INVESTMENTS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gen. Józefa Zajączka11 lok.14
(ulica)(numer)
+48 22 398 39 02+48 22 300 99 87
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272682571146271705
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
I. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWod 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019
II.niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
III. Przychody ze sprzedaży22878551183
IV. Zysk _strata_ ze sprzedaży-4508-6333-1015-1477
V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem-6798-8653-1531-2018
VI. Zysk _strata_ netto-6380-8200-1437-1912
Zysk _strata_ netto przypisany:
VII. Akcjonariuszom jednostki dominującej-4049-6144-912-1433
VIII. podstawowy-0,530,03-0,120,01
IX. rozwodniony-0,530,03-0,120,01
X. Całkowite dochody ogółem-7607-8297-1713-1935
Całkowity dochód ogółem przypisany:
XI. Akcjonariuszom jednostki dominującej-5276-6241-1188-1455
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XII.od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019
XIII.niebadanebadaneniebadanebadane
XIV. Aktywa trwałe72470715161622716794
XV. Aktywa obrotowe6629440914841035
XVI. Kapitał własny ogółem3883846715869610970
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej301313546967478329
XVIII. Zobowiązania długoterminowe276691981961954654
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe12592939128202205
XX. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019
XXI.niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7375-2438-1661-569
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-706-5055-159-1179
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej88761057019992465
XXV. Przepływy pieniężne netto razem7953077179718
XXVI. SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWod 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019
XXVII.niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
XXVIII. Przychody ze sprzedaży532731264
XXIX. Zysk _strata_ ze sprzedaży-1371-964-309-224
XXX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem382-75286-175
XXXI. Zysk _strata_ netto415-86693-201
XXXII. podstawowy0,03-0,070,01-0,02
XXXIII. rozwodniony0,03-0,070,01-0,02
XXXIV. Całkowite dochody ogółem415-86693-201
XXXV. Aktywa trwałe15008915631336073671
XXXVI. Aktywa obrotowe28012348627551
XXXVII. Aktywa ogółem15289017979342344222
XXXVIII. Kapitał własny1308046666292891565
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe11374992025472329
XL. Zobowiązania krótkoterminowe1071213932399327
XLI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019od 01.01.2020 do 30.06.2020od 01.01.2019 do 30.06.2019
XLII.niebadaneniebadaneniebadaneniebadane
XLIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej121-22227-52
XLIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej199-16145-37
XLV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-325600-73140
XLVI. Przepływy pieniężne netto razem-5217-150

Powyższe wybrane dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i jednostkowe, przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:
·         Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 czerwca 2020r. (1 EUR = 4,4660 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019r. (1 EUR= 4,2585  PLN).
·         Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (1 EUR = 4,4413  PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. (1 EUR = 4,2880 PLN).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Adiuvo Investments_2Q_2020 FINAL.PDFRaport półroczny Adiuvo Investments S.A. 2020
GK Adiuvo Investments raport z przeglądu H1 2020-sig-sig.pdfRaport z przeglądu 1H 2020 Adiuvo Investments S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Marek OrłowskiPrezes Zarządu
2020-09-30Anna Aranowska-BablokCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Adres:Gen. Józefa Zajączka 11 lok.14, 01-510 Warszawa
Telefon:+48 22 398 39 02
Fax:+48 22 300 99 87
NIP:5272682571
REGON:146271705

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Adiuvo Investments SA
ADIUVO
2020-09-30 SA-PSr
2020-09-30 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-03 zmiana terminu publikacji SA-P
2020-08-31 powołanie członka RN
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członka RN
2020-08-28 WZ - uzupełnienie dokumentacji na walne
2020-08-24 WZ - uzupełnienie dokumentacji na walne

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy