pixelg
kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego - 2021-01-21 - ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA (advertigo)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego - komunikat spółki ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA (advertigo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2021

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
ADVERTIGO S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza, p. Januarego Ciszewskiego o przekroczeniu bezpośrednio progu 5% oraz o przekroczeniu pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. - progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie bezpośrednio progu 5% oraz o przekroczeniu pośrednio wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o.- progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce Advertigo S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka )
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
- Zmiana dotychczas bezpośrednio posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przeze mnie 2 100 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki w drodze umów cywilno-prawnych, oraz sprzedażą w drodze transakcji sesyjnych 7 502 akcji Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku;
- Zmiana dotychczas pośrednio posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez podmiot zależny Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 15 000 000 akcji imiennych Spółki w drodze umów cywilno-prawnych w dniu 18 stycznia 2021 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
- Przed zmianą udziału bezpośrednio posiadałem 39 391 akcji stanowiących 0,13% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 39 391 głosów, co stanowiło 0,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Przed zmianą udziału podmiot zależny, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 2 110 000 akcji Spółki stanowiących 7,09% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2 110 000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- pośrednio wraz z podmiotem ode mnie zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadam 17 110 000 akcji Spółki stanowiących 57,51% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 17 110 000 głosów, co stanowi 55,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadająca 15 000 000 akcji imiennych Spółki, stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 000 000 głosów, co stanowi 48,78% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
- Bezpośrednio posiadam 2 110 000 głosów, co stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o posiadam 17 110 000 głosów, co stanowi 55,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Leszek JastrzębskiPrezes ZarząduLeszek Jastrzębski


Nazwa jednostki:ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ADVERTIGO S.A.
Adres:Cedrowa 34, 04-533 Warszawa
Telefon:(22) 517 13 80
Fax:(22) 517 13 71
www:www.ad-music.pl
NIP:9522090656
REGON:142446421

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Advertigo SA
ADVERTIGO
2021-02-19 zawarcie umowy z audytorem
2021-02-12 rezygnacja członka RN
2021-02-04 kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego
2021-02-03 sprzedaż akcji przez Michała Walugę
2021-02-01 kupno akcji przez prezesa zarządu
2021-02-01 kupno akcji przez prezesa zarządu
2021-01-27 zmiana prezesa zarządu
2021-01-27 akcje w posiadaniu Michała Walugi

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy