pixelg
SA - PSr - 2020-09-25 - AGORA SA (agora)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki AGORA SA (agora) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z art. 45 ust. 1a - 1c ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-09-25
AGORA SA
(pełna nazwa emitenta)
AGORAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-732Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Czerska8/10
(ulica)(numer)
022 555 60 17022 840 00 67
(telefon)(fax)
investor@agora.plwww.agora.pl
(e-mail)(www)
526-03-05-644011559486
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży 419 122 578 224 94 369 134 847 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (72 866)(8 699)(16 406)(2 029)

Zysk (strata) brutto (99 294)(10 772)(22 357)(2 512)

Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (81 316)(11 268)(18 309)(2 628)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 778 88 787 26 068 20 706 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 555)(112 156)(2 377)(26 156)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 023)32 388 (7 435)7 553 

Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 72 200 9 019 16 257 2 103 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,75)(0,24)(0,39)(0,06)

.

. bilans nabilans nabilans nabilans na

. 2020-06-302019-12-312020-06-302019-12-31

Aktywa razem 1 918 432 1 992 445 429 564 467 875 

Zobowiązania długoterminowe 652 741 628 277 146 158 147 535 

Zobowiązania krótkoterminowe 391 972 411 993 87 768 96 746 

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 856 460 931 243 191 773 218 679 

Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 430 10 938 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,39 19,99 4,12 4,69 

.

Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego


półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży 157 999 195 662 35 575 45 630 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (17 177)(37 096)(3 868)(8 651)

Zysk (strata) brutto (76 427)34 720 (17 208)8 097 

Zysk (strata) netto (74 623)38 327 (16 802)8 938 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 464 (6 060)7 985 (1 413)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 257)(29 957)(959)(6 986)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 904 55 069 429 12 843 

Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 33 111 19 052 7 455 4 443 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,60)0,82 (0,36)0,19 

.


bilans nabilans nabilans nabilans na


2020-06-302019-12-312020-06-302019-12-31

Aktywa razem 1 013 395 1 069 679 226 913 251 187 

Zobowiązania długoterminowe 81 785 86 119 18 313 20 223 

Zobowiązania krótkoterminowe 184 776 162 104 41 374 38 066 

Kapitał własny 746 834 821 456 167 227 192 898 

Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 430 10 938 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,03 17,64 3,59  4,14

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Sprawozdanie_zarzadu_polroczne_2020_pl_podpisane.pdf


Sprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2020_pl_podpisane.pdf


Sprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2020_pl_podpisane.pdf


Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_s_2020_pl_podpisane.pdf


Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_j_2020_pl_podpisane.pdf


Agora S.A._Raport_z_przegladu_SSF_30062020_PL.pdf


Agora S.A._Raport_z_przegladu_JSF_30062020_PL.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-24 Bartosz Hojka Prezes Zarządu


2020-09-24 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu


2020-09-24 Agnieszka Sadowska Członek Zarządu


2020-09-24 Anna Kryńska-Godlewska  Członek Zarządu


2020-09-24 Grzegorz Kania  Członek Zarządu

Nazwa jednostki:AGORA SA
Nazwa skrócona jednoskti:AGORA
Adres:Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Telefon:022 555 60 17
Fax:022 840 00 67
Email:investor@agora.pl
www:www.agora.pl
NIP:526-03-05-644
REGON:011559486

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy