pixelg
SA-P - 2020-10-01 - ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (aigames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-P - komunikat spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (aigames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALL IN! GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31 - 621Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
os. Bohaterów Września82
(ulica)(numer)
+48 12 654 05 19+48 12 654 05 19
(telefon)(fax)
contact@allingames.comwww.allingames.com
(e-mail)(www)
108-001-02-09142795831
(NIP)(REGON)
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 2696
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów3 600(28)811(7)
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej(5 419)(3 354) (1 220)(782)
Zysk / (strata) brutto(7 568)(3 439)(1 704)(802)
Zysk / (strata) netto(6 325)(3 012)(1 424)(703)
Aktywa razem51 408 34 27311 5118 048
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania70 668 46 89715 82411 013
Zobowiązania długoterminowe14 52019 1733 2514 502
Zobowiązania krótkoterminowe41 46922 3689 2865 253
Kapitał własny(19 260)(12 625)(4 313)(2 965)
Kapitał podstawowy3 44720077247

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących zasad:a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:– 30 czerwca 2019 roku - 1 EUR = 4,2520 PLN– 31 grudnia 2019 roku - 1 EUR = 4,2585 PLN– 30 czerwca 2020 roku - 1 EUR = 4,4660 PLNb) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie:– 30 czerwca 2019 roku - 1 EUR = 4,2880 PLN– 31 grudnia 2019 roku - 1 EUR = 4,3018 PLN– 30 czerwca 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
AIG_Jednostkowy_Raport_Półroczny_I_półrocze2020_20200930.pdfAIG_Jednostkowy_Raport_Półroczny_I_półrocze2020_20200930
Raport przeglad AiG 30062020.pdfRaport przeglad AiG 30062020.pdf
AIG_Sprawozdanie_Zarzadu_I_półrocze2020_20200930-1.pdfAIG_Sprawozdanie_Zarzadu_I_półrocze2020_20200930-1.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Piotr ŻygadłoPrezes Zarządu
2020-09-30Maciej ŁaśWiceprezes Zarządu
2020-09-30Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALL IN! GAMES S.A.
Adres:os. Bohaterów Września 82, 31 - 621 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:contact@allingames.com
www:www.allingames.com
NIP:108-001-02-09
REGON:142795831

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy