pixelg
SA-R - 2020-02-28 - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-02-28
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-232WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Wynik z tytułu odsetek3 205 2163 089 969745 087724 172
Wynik z tytułu opłat i prowizji579 822667 900134 786156 531
Wynik handlowy i pozostały-63 225134 364-14 69731 490
Wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw-1 425 281-1 040 290-331 322-243 805
Koszty działania -1 529 387-1 630 255-355 523-382 070
Zysk brutto541 1711 013 502125 801237 527
Zysk netto288 607731 07467 090171 336
Przepływy pieniężne netto-725 026465 916-168 540109 193
Należności od klientów55 580 51254 239 26013 051 66412 613 781
Zobowiązania wobec klientów65 012 76062 427 86515 266 58714 518 108
Kapitał własny6 859 6996 550 8241 610 8251 523 447
Aktywa razem76 334 51373 242 89517 925 21117 033 231
Wybrane wskaźniki
Zysk na jedną akcję zwykłą 2,21 5,62 0,51 1,32
Współczynnik wypłacalności 16,67%16,20%16,67%16,20%
Tier 113,95%13,17%13,95%13,17%
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie jednostkowe Alior Bank 31.12.2019.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie_z_badania_JSF_31012020_PL.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PL_Sprawozdanie niefinansowe Grupy Alior Banku S.A. za 2019 rok.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2019 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena Sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A.pdfOcena Sprawozdań dokonana przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A
Financial Statements of Alior Bnak as at 20191231 .pdfSeparate Financial Statement
Sprawozdanie_z_badania_JSF_31012020_ENG.pdfIndependent Auditor's Report
Management Board's Report.pdfThe Management Board's Report
ENG_Sprawozdanie niefinansowe Grupy Alior Banku S.A. za 2019 rok.pdfReport of Alior Bank S.A. Group on non-financial information for 2019
Statement_Supervisory_Board_Audit Committee.pdfStatement_Supervisory_Board_Audit Committee
Assessment of the financial statements_Supervisory Board.pdfAssessment of the financial statements_Supervisory Board
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-28Krzysztof BachtaPrezes Zarządu
2020-02-28Tomasz BiłousWiceprezes Zarządu
2020-02-28Marcin JaszczukWiceprezes Zarządu
2020-02-28Seweryn KowalczykWiceprezes Zarządu
2020-02-28Mateusz PoznańskiWiceprezes Zarządu
2020-02-28Agata StrzeleckaWiceprezes Zarządu
2020-02-28Marek SzcześniakWiceprezes Zarządu
2020-02-28Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-28Urszula Nowik-Krawczyk Dyrektor Departamentu Rachunkowości, Główny Księgowy Banku


Nazwa jednostki:ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALIOR BANK S.A.
Adres:Łopuszańska 38D, 02-232 WARSZAWA
Telefon:22 555 22 22
Fax:22 555 23 23
Email:relacje.inwestorskie@alior.pl
www:www.aliorbank.pl
NIP:107-001-07-31
REGON:141387142

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Alior Bank SA
ALIOR
2020-03-26 wpływ skutków COVID-19 na działalność grupy
2020-03-09 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-03-06 kupno akcji przez wiceprezesów zarządu
2020-03-06 kupno akcji przez prezesa i członka zarządu
2020-02-28 strategia na lata 2020-2022
2020-02-28 SA-R
2020-02-28 SA-RS
2020-02-21 zwiększenie rezerwy związanej z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy