pixelg
SA - PSr - 2020-08-19 - ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (alior) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MRS
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-08-19
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-232Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica)(numer)
22 555 22 2222 555 23 23
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@alior.plwww.aliorbank.pl
(e-mail)(www)
107-001-07-31141387142
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019 półrocze / 2020półrocze /2019
Wynik z tytułu odsetek 1 498 865 1 633 661337 483380 984
Wynik z tytułu opłat i prowizji 289 755 324 887 65 24175 767
Wynik handlowy i pozostały -47 25071 416-10 63916 655
Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tutułu utraty wartości i rezerw-1 279 889-777 251-288 179-181 262
Koszty działania -876 571-905 955-197 368-211 277
Zysk/Strata brutto-524 979236 557-118 20455 167
Zysk/Strata netto-513 36793 180-115 58921 730
Przepływy pieniężne netto-250 612353 235-56 42882 378
Należności od klientów55 703 48056 640 93212 472 79013 321 009
Zobowiązania wobec klientów 65 865 44164 885 84514 748 19515 260 076
Kapital własny 6 367 3516 572 2371 425 7391 545 681
Aktywa razem 77 671 90977 039 19217 391 82918 118 342
Wybrane wskaźniki
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej -3,910,71-0,880,17
Współczynnik wypłacalności 15,72%15,84%15,72%15,84%
Tier 1 13,14%12,92%13,14%12,92%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:


PlikOpis
Raport Grupy Kapitałowej Alior Banku 30.06.2020.pdf
Financial Report of Alior Bank Group 30.06.2020.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Independent Auditor's Report on Review of Condensed Interim Separate Financial Statements.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
Independent Auditor s Report on Review of Condensed Interim Consolidated Financial Statements.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w I półroczu 2020 r..pdf
The Management Boards Report of Alior Bank S.A. for 1H 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-19Iwona Duda Wiceprezes Zarządu kierująca pracami Zarządu
2020-08-19Maciej BrzozowskiWiceprezes Zarządu
2020-08-19Seweryn Kowalczyk Wiceprezes Zarządu
2020-08-19Agnieszka Nogajczyk-SimeonowWiceprezes Zarządu
2020-08-19Agata Strzelecka Wiceprezes Zarządu
2020-08-19Dariusz SzwedWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ALIOR BANK S.A.
Adres:Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Telefon:22 555 22 22
Fax:22 555 23 23
Email:relacje.inwestorskie@alior.pl
www:www.aliorbank.pl
NIP:107-001-07-31
REGON:141387142

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy