pixelg
akcje w posiadaniu Piotra Osieckiego - 2020-08-14 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

akcje w posiadaniu Piotra Osieckiego - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2020

Data sporządzenia: 2020-08-14
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
ALTUS Spółka Akcyjna (dalej "Spółka") informuje, o otrzymaniu w dniu 14 sierpnia 2020 r. od Pana Piotra Osieckiego, bezpośrednio oraz pośrednio uprawnionego z akcji Spółki, zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., Ustawa ), o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, skutkującej zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 1 %, doszło na skutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 5.200.000 akcji Spółki.
Bezpośrednio przed zmianą udziału, o której mowa powyżej, Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 15.409.258 akcji Spółki (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.909.258 akcji na okaziciela) stanowiących 33,41 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 22.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 42,73 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
7.500.000 akcji imiennych serii A stanowiło 16,26 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
7.909.258 akcji na okaziciela Spółki stanowiło 17,15 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 7.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów.Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o.o, bezpośrednio przed zmianą udziału, Pan Piotr Osiecki posiadał łącznie 14.853.893 akcji (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.353.893 akcji na okaziciela) stanowiących 32,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 22.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 41,68 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Pan Piotr Osiecki bezpośrednio przed zmianą udziału posiadał 555.365 akcji Spółki, stanowiących 1,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 555.365 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 5.200.000 akcji Spółki, Pan Piotr Osiecki posiada łącznie 15.409.258 akcji Spółki (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.909.258 akcji na okaziciela) stanowiących 37,66 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 22.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 47,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
7.500.000 akcji imiennych serii A stanowi 18,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 30,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
7.909.258 akcji na okaziciela Spółki stanowi 19,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 7.909.258 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Pan Piotr Osiecki poinformował, że za pośrednictwem Spółki Osiecki Inwestycje sp. z o.o. posiada łącznie 14.853.893 (tj. 7.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.353.893 akcji na okaziciela) akcji stanowiących 36,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 22.353.893 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 46,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Bezpośrednio Pan Piotr Osiecki posiada 555.365 akcji Spółki, stanowiących 1,36 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 555.365 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 1,15 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 40.920.000. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 48.420.000. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, brak jest innych podmiotów zależnych od Pana Piotra Osieckiego posiadających akcje Spółki, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.
Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-14Piotr GóralewskiPrezes Zarządu
2020-08-14Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus SA
ALTUSTFI
2020-09-17 korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Rb nr 42/2020
2020-09-17 skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2020-09-14 doręczenie pozwu o zapłatę
2020-09-04 nabycie akcji podmiotu zależnego
2020-08-31 SA - P i SA - PS
2020-08-25 wyniki za I półrocze 2020
2020-08-25 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-08-14 akcje w posiadaniu Piotra Osieckiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy