pixelg
SA - P i SA - PS - 2020-08-31 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P i SA - PS - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020
(rok)
dla
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-26
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PANKIEWICZA3
(ulica)(numer)
(0-22) 380 32 85(0-22) 380 32 86
(telefon)(fax)
biuor@altustfi.plwww.altustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003690141158275
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody ze sprzedaży32 73481 3457 37018 970
Koszty działalności operacyjnej27 81671 2686 26316 620
Zysk (strata) na sprzedaży4 91810 0771 1072 350
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 4217 5781 2211 767
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 8908 3721 3261 952
Zysk (strata) netto 4 1166 2539271 458
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej3 1814 3697161 019
Średnia ważona liczba akcji46 120 00046 120 00046 120 00046 120 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,070,090,020,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 57117 148-1 2543 999
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej43 145-17 4149 714-4 061
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-52 356-3 860-11 788-900
Aktywa trwałe3 3983 541761832
Aktywa obrotowe119 321169 79226 71839 871
Aktywa razem122 719173 33327 47940 703
Kapitał własny 104 389152 38323 37435 783
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 1051 402247329
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe17 22519 5483 8574 590
Pasywa razem122 719173 33327 47940 703
Liczba akcji 46 120 00046 120 00046 120 00046 120 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,263,300,510,78

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
-  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,4660 zł / EURO), -  poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,4413 zł / EURO) w I półroczu 2020 r.,
-  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO), -  poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2880 zł / EURO) w I półroczu 2019 r.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
20200826 ALTUS 2020H1 Raport półroczny.pdfRaport półroczny
Sprawozdanie Zarza du z działalnos ci Grupy Altus I P 2020.pdfSprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu ALTUS 30.06.2020.pdfRaport z przeglądu
Oświadczenie Zarządu ALTUS S.A. o rzeleności 30.06.2020.pdfoświadczenie o rzetelności
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31Piotr GóralewskiPrezes Zarządu
2020-08-31Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus SA
ALTUSTFI
2020-09-17 korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Rb nr 42/2020
2020-09-17 skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2020-09-14 doręczenie pozwu o zapłatę
2020-09-04 nabycie akcji podmiotu zależnego
2020-08-31 SA - P i SA - PS
2020-08-25 wyniki za I półrocze 2020
2020-08-25 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-08-14 akcje w posiadaniu Piotra Osieckiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy