pixelg
SA - QS1 i SA - Q1 - 2020-05-11 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QS1 i SA - Q1 - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2020
(kwartał) (rok)
dla
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-11
ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-696WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PANKIEWICZA3
(ulica)(numer)
(0-22) 380 32 85(0-22) 380 32 86
(telefon)(fax)
biuor@altustfi.plwww.altustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003690141158275
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży15 97445 8173 63410 661
Koszty działalności operacyjnej13 88141 5083 1579 658
Zysk (strata) na sprzedaży2 0934 3094761 003
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 0754 5184721 051
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 4884 8913381 138
Zysk (strata) netto 8953 528204821
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom spółki dominującej5582 484127578
Średnia ważona liczba akcji46 120 00046 120 00046 120 00046 120 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)0,010,050,000,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3524 657801 084
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej38 149-1868 678-43
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-52 178-300-11 869-70
Aktywa trwałe3 7153 541816832
Aktywa obrotowe116 224169 79225 53139 871
Aktywa razem119 939173 33326 34740 703
Kapitał własny 101 238152 38322 23935 783
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 2551 402276329
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe17 44619 5483 8324 590
Pasywa razem119 939173 33326 34740 703
Liczba akcji 46 120 00046 120 00046 120 00046 120 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,203,300,480,78

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:
-  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2020 r. przez Narodowy Bank Polski (4,5523 zł / EURO), -  poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,3963 zł / EURO) w I kwartale 2020 r.,
-  poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO), -  poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (4,2978 zł / EURO) w I kwartale 2019 r.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ALTUS 2020Q1 Raport kwartalny.pdfRaport za I kwartał 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-11Piotr GóralewskiPrezes Zarządu
2020-05-11Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy