pixelg
wyniki za I półrocze 2020 - 2020-08-25 - ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki za I półrocze 2020 - komunikat spółki ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (altustfi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr39/2020

Data sporządzenia: 2020-08-25
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka , ALTUS ) podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA za I półrocze 2020 r., tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki:
a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS wyniósł 668 tys. zł., wobec: 43.631 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 98,47 %
b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS wyniosły 3.589 tys. zł., wobec: 46.988 tys.zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 92,36 %
c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS wyniósł minus 2.921 tys. zł., wobec minus 3.357 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 12,99 %
d) szacunkowy wynik netto ALTUS wyniósł minus 3.142 tys. zł., wobec: minus 5.437 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 42,21 %.

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS SA:
a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 32.734 tys. zł., wobec: 81.345 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 59,76%
b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniosły 27.816 tys. zł., wobec: 71.268 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 60,97%
c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej SA wyniósł 4.918 tys. zł, wobec: 10.077 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 51,16 %
d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 4.116 tys. zł, wobec: 6.253 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 34,18%.

Na wyniki Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 roku wpływ duży miała utrata przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami. Ponadto Spółka w I półroczu 2020 r. poniosła koszty związane ze zwolnieniami pracowników spowodowane utratą zezwolenia oraz ponoszeniem kosztów stałych z uwagi na długoterminowe umowy i długi okres wypowiedzenia tych umów. Dodatkowym elementem, który wpłynął na uzyskane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe jest utrzymująca się pandemia koronawirusa COVID-19. Rosnąca liczba zachorowań na świecie spowodowała reakcję uczestników rynków finansowych, efektem których była wyprzedaż instrumentów finansowych na niespotykaną do tej pory skalę po znacznie niższych cenach. To wpłynęło również na wyniki końcowe oraz spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI. Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Szacunki zostały przygotowane według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień ich sporządzenia i opierają się na założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po opublikowaniu szacunkowych danych.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-25Piotr GóralewskiPrezes Zarządu
2020-08-25Wioletta BłaszkowskaCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ALTUS TFI S.A.
Adres:PANKIEWICZA 3, 00-696 WARSZAWA
Telefon:(0-22) 380 32 85
Fax:(0-22) 380 32 86
Email:biuor@altustfi.pl
www:www.altustfi.pl
NIP:1080003690
REGON:141158275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Altus SA
ALTUSTFI
2020-09-17 korekta oczywistej omyłki pisarskiej w Rb nr 42/2020
2020-09-17 skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2020-09-14 doręczenie pozwu o zapłatę
2020-09-04 nabycie akcji podmiotu zależnego
2020-08-31 SA - P i SA - PS
2020-08-25 wyniki za I półrocze 2020
2020-08-25 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-08-14 akcje w posiadaniu Piotra Osieckiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy